สหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13

พฤษภาคม 23, 2024
งานแถลงข่าววันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 14
ธันวาคม 15, 2023
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2566
พฤษภาคม 24, 2023
แถลงข่าววันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13