คำถามที่พบบ่อย Q&A ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   – สำหรับนักศึกษา

 

ถาม ใน สก 01 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา ต้องการแก้ไขข้อมูลนักศึกษา ทำได้หรือไม่
ตอบ
– สามารถแก้ไข ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ในเมนูดำเนินการยื่น สก 01
– สามารแก้ไข ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน ได้ที่เมนู แก้ไขประวัตินักศึกษา
– ส่วนอื่น เป็นข้อมูลที่ผูกกับ ระบบนักศึกษาปัจจุบัน  สำหรับการยื่นสก 01 ไม่จำเป็นต้องแก้ไข หากต้องการแก้ไขติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

ถาม  นักศึกษากดยื่น สก 01 แล้วระบบไม่บันทึกว่ายื่น สก 01
ตอบ  นักศึกษาตรวจสอบว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ ส่วนที่แสดงข้อมูลดอกจันทร์สีแดง “*” นักศึกษาจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากส่วนใดไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ให้ใส่เครื่องหมายขีด “–”

 

ถาม นักศึกษาไม่สามารถยื่น สก 03 ใบสมัครงานได้
ตอบ นักศึกษาตรวจสอบว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ ส่วนที่แสดงข้อมูลดอกจันทร์สีแดง “*” นักศึกษาจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากส่วนใดไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ให้ใส่เครื่องหมายขีด “–”  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ใส่เครื่องหมายถูก หน้าข้อความ ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และกดปุ่มบันทึก  จากนั้น ตรวจสอบด้านบน ข้อความจาก ยังไม่ดำเนินการยื่น สก๐๓ จะเปลี่ยนเป็น ดำเนินการยื่น สก 03 ให้นักศึกษากดเพื่อส่งข้อมูลหนึ่งครั้ง ข้อความจะเปลี่ยนเป็นดำเนินการยื่น สก 03 แล้ว

 

ถาม  ที่เมนู ผลการยื่น สก01 ขึ้นข้อความ สีแดง ว่า ไม่พบผลรายการ
ตอบ  เนื่องจากนักศึกษายังไม่ได้ดำเนินการยื่นสก 01

 

ถาม ที่เมนู ผลการยื่น สก03 และผลการเลือกสถานประกอบการ นักศึกษาขึ้นข้อความ สีแดง ว่า ไม่พบผลรายการ
ตอบ เนื่องจากนักศึกษายังไม่ได้ดำเนินการยื่นสก 03

 

ถาม ที่เมนูเลือกสถานประกอบการนักศึกษาไม่เห็นสถานประกอบการในระบบ
ตอบ แสดงว่าชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษาต้องการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ยังไม่ได้ถูกนำเข้าระบบ ให้นักศึกษาส่งรายชื่อสถานประกอบการตำแหน่งงาน ข้อมูลการติดต่อ ชื่อผู้ประสานงาน สถานประกกอบการให้กับงานสหกิจศึกษาประจำคณะ ตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด

 

ถาม  ที่เมนูเลือกสถานประกอบการ นักศึกษาเห็นรายชื่อสถานประกอบการแล้วแต่ไม่มีรูปรถเข็นให้เลือก
ตอบ สถานประกอบการแห่งนั้นเต็ม หรือไม่สามารถรับนักศึกษาเพิ่มได้อีกหากนักศึกษาได้ติดต่อสถานประกอบการไว้เบื้องต้น และทางบริษัท ได้แจ้งรับนักศึกษา ให้นักศึกษาติดต่องานสหกิจศึกษาคณะ เพื่อเปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม

หากพบปัญหาหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 02-549-3620-2 หรือ ส่งอีเมลล์ ไปที่ coop@mail.rmutt.ac.th