CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) 

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

คือ การจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ อ้างอิงสมรรถนะ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันออกแบบและร่วมกันพัฒนา โดยให้นักศึกษาได้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการไปปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะ พร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา