สหกิจศึกษา (Cooperative Education) คืออะไร ?

คือ ระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง
ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน
(Work Integrated Learning: WIL)

ภาพกิจกรรมสหกิจศึกษา

ภาพกิจกรรมสหกิจศึกษา