CWIE DAY ครั้งที่ 14

เมษายน 5, 2024
การประกวด CWIE ดีเด่น 2567 เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน
ธันวาคม 15, 2023
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2566