RMUTT

พฤษภาคม 23, 2024
งานแถลงข่าววันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 14
เมษายน 5, 2024
การประกวด CWIE ดีเด่น 2567 เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน
เมษายน 1, 2024
การประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในต่างประเทศ
กุมภาพันธ์ 22, 2024
พิธีลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มกราคม 19, 2024
ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มกราคม 12, 2024
ประชุมหารือร่วมกับสถานประกอบการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มกราคม 10, 2024
ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566
ธันวาคม 15, 2023
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2566
ธันวาคม 14, 2023
ภาพกิจกรรมคณะศึกษาดูงาน CWIE ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และมทร.สุวรรณภูมิ
พฤศจิกายน 2, 2023
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 6/2566 และการนำเสนอ ผลการปฏิบัติงานในต่างประเทศ ของนักศึกษา ที่ได้รับทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ
ตุลาคม 19, 2023
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2566
ตุลาคม 18, 2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ