ขั้นตอนสหกิจศึกษา

1. รับสมัครนักศึกษา

นักศึกษาลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาตามแบบฟอร์มพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจ ต่อเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจำคณะ/วิทยาลัย

- แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา (สก 01)

การตรวจสอบคุณสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติขั้นต้น และคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจำคณะ/วิทยาลัย จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

2. เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน

2.1 ผ่านรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนภาคการศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน

รายวิชาสหกิจศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพล่วงหน้า ก่อนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

2.2. อบรมสัมมนาหรือลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อม

เตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

4. การนิเทศงานสหกิจศึกษา

จัดให้มีการนิเทศงานโดยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้งต่อการปฏิบัติการ 8 สัปดาห์ ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ และการนิเทศจากผู้นิเทศในสถานประกอบการ

เอกสารดาวน์โหลด

- แบบแจ้งการออกนิเทศ (สก. 10)
- แบบคำร้องขอหนังสือนำสำหรับการนิเทศ (สก. 11) (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
- แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก. 12)
- แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (สก. 13)

- แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (สำหรับผู้นิเทศ) (สก. 14)
- แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน (สก. 15)
- แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์นิเทศ (สก. 16)
- แบบยินยอมให้เผยแพร่โครงงาน (สก. 17)

กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน