การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยสถานประกอบการ

นักศึกษาจะนำซอง Supervisor มอบให้กับพนักงานที่ปรึกษา โดยในซองนั้นจะบรรจุแบบประเมินผล 2 ชุด ดังนี้

1. แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก 14)

พนักงานที่ปรึกษาจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด อย่างช้าที่สุดภายในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจจะชี้แจงผลการประเมินให้นักศึกษาทราบ  

2. แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน (สก 15)

    • ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นผู้นิเทศงานของนักศึกษาหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน
    • แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ โปรดประเมินทุกข้อ เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล
    • โปรดให้คะแนนในช่องว่าง ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย – และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)
    • เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดนำเอกสารฉบับนี้ใส่ซองประทับตรา ”ลับ” และมอบให้นักศึกษานำส่งงานสหกิจศึกษาคณะทันทีที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา

ขอให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจแก้ไขรายงานให้นักศึกษาแล้วทำการประเมินผลเนื้อหาและการเขียนรายงาน ทั้งนี้นักศึกษาต้องแก้ไขรายงาน จัดทำรายงานให้สมบูรณ์และนำส่งให้มหาวิทยาลัย

**การส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลรายงานกลับไปยังมหาวิทยาลัย**

ปิดผนึกซอง Supervisor แล้วมอบให้นักศึกษานำกลับมาส่งด้วยตนเอง