รายชื่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา และฝึกงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
2 กรมโยธาธิการและผังเมือง
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักสถาปัตยกรรม
4 กรมการกงสุล
5 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
6 กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
7 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
8 กรมขนส่งทหารอากาศ
9 กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
10 กรมช่างโยธาทหารอากาศ
11 กรมทางหลวง สังกัดสำนักก่อสร้างสะพาน (โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-ลพบุรี-นครราชสีมา)
12 กรมทางหลวง สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม ๒)
13 กรมทางหลวง สำนักสำรวจและออกแบบ
14 กรมพลาธิการทหารบก
15 กรมพลาธิการทหารอากาศ
16 กรมยุทธโยธาทหารบก
17 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
18 กรมศุลกากร
19 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
20 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (เทเวศร์)
21 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
22 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
23 กรมสารบรรณทหารเรือ
24 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
25 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
26 กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สํานัก พัฒนาการกีฬาและนันทนาการส่วนออกแบบ และก่อสร้าง กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
27 กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กองแบบแผน
28 กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวง กองแบบแผน
29 กระบี่ เอ็นพี คายัค ทัวร์
30 กระบี่ทิพากระบี่ รีสอร์ท
31 กลุ่มยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาต่างประเทศเเละ วิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายเเละแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
32 กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์ หมู่บ้านหุบกะพง
33 กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
34 กองกษาปณ์
35 กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
36 กองกษาปณ์ รังสิต
37 กองกํากับการ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว
38 กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ
39 กองกำกับการ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (สนามบินสุวรรณภูมิ)
40 กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
41 กองควบคุมการก่อสร้างสำนักการโยธา
42 กองคุ้มครองพันธ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
43 กองซ่อมใหญ่อุปกรณ์อากาศยานและบริภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
44 กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
45 กองบริการสารสนเทศ วัดพระธรรมกาย
46 กองบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
47 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
48 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค
49 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
50 กองบังคับการตำรวจนครบาล
51 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
52 กองบินตำรวจ
53 กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
54 กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม (ERTC)
55 กองพันป้องกันฐานบินศูนย์การบินทหารบก
56 กองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
57 กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
58 ก๊อปปี้ เอ แบงคอก
59 กาแฟคนรักษ์สวน ราชบุรี
60 การเคหะแห่งชาติ
61 การ์เด้น คาเฟ่ แอนด์ รีสอร์ท
62 การไฟฟ้านครหลวง
63 การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานใหญ่)
64 การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง
65 การไฟฟ้านครหลวง สำนักมาตรฐานและมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
66 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฝ่ายออกแบบและบริหารงาน ก่อสร้าง กองสถาปัตยกรรม
67 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
68 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (จ.ลำปาง)
69 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หนองจอก)
70 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แผนกเครื่องจักรไฟฟ้า
71 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าบางปะกง
72 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย
73 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (องครักษ์)
74 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
75 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต (ภาคกลาง)
76 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แก่งคอย จังหวัดสระบุรี
77 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา
78 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยนาท
79 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครนายก
80 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์
81 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี
82 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี
83 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี
84 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี
85 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง
86 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอ่างทอง
87 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านหินกอง
88 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประตูน้ำพระอินทร์
89 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต
90 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยตำบลดอนฉิมพลี
91 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหนองเสือ
92 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสรรคบุรี
93 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
94 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หนองเสือ
95 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโพธิ์ทอง
96 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคลองหลวง
97 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอธัญบุรี
98 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลน
99 การกีฬาแห่งประเทศไทย
100 การตรวจทางแบคทีเรียและจุลชีววิทยาคลินิก กลุมงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลเสนา
101 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงาน นครนายก)
102 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
103 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
104 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
105 การประปาส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
106 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลวงหลวง
107 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)
108 การประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานประปาเขต
109 การยาสูบแห่งประเทศไทย
110 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา
111 การรถไฟแห่งประเทศไทย (โรงงานมักกะสัน)
112 การรถไฟแห่งประเทศไทย (กองการต่างประเทศ)
113 การรถไฟแห่งประเทศไทย (ที่ทำการแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ)
114 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
115 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
116 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
117 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
118 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
119 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
120 ครัวแม่ส้มเกลี้ยง ริมน้ำบางประกง ฉะเชิงเทรา
121 คัมพาน่า
122 คาโดคาวะ อมรินทร์(สนพ.ฟีนิกซ์)
123 คาลิมา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เขาหลัก
124 คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
125 งานบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลศิริราช
126 จูนสตูดิโอ
127 ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท
128 ชาบูชิ สาขาโรบินสันฉะเชิงเทรา
129 ซันซายน์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต
130 ซันนี่ ทัวร์ แอนด์ เทรค ()
131 ซิกเซนส์ รีสอร์ท เกาะยาวน้อย
132 ซียูอี ฮอลิเดย์ (เชียงใหม่)
133 ญาฌิม เซรามิค สตูดิโอ
134 ณ คลองหลวง บูทีค รีสอร์ท
135 ณ ฟ้า ฮอลิเดย์ ทราเวล เอเจนซี่
136 ณภัทรทัวร์
137 ณัฐนารา ทราเวล
138 ดับเบิ้ลวันแอทบางกอกน้อย
139 ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ
140 ดิ โอเอซิส สปา ไทยแลนด์
141 ดี.จัง.คอมพิวเตอร์
142 ต๊อกวินเทจ
143 ทอสกานา วัลเล่
144 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา
145 ที่ทำการไปรษณีย์ คลองจั่น
146 ที่ทำการไปรษณีย์ คลองหลวง
147 ที่ทำการไปรษณีย์ ดอนฉิมพลี
148 ที่ทำการไปรษณีย์ ลำลูกกา
149 ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาแจ้งวัฒนะ
150 ที่ทำการงานย่านบางซื่อ
151 ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
152 ทีพี ยางยนต์
153 ทีมฟอร์เวิร์ด
154 ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี
155 ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
156 ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน
157 ที่ว่าการอำเภอบ้านนา
158 ที่ว่าการอำเภอองครักษ์
159 ทุนนิธิหลวงปู่เมฆ สจฺจาสโภ (สิทธิราชา)
160 ธนันชัยค้าไม้
161 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา เดอะฟิล
162 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสาไห้
163 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคลอง
164 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานนทบุรี
165 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางปะกง
166 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบางน้ำเปรี้ยว
167 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
168 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสาไห้
169 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
170 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดวังน้อย
171 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครนายก
172 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานวนคร
173 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี คลอง
174 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประตูน้ำพระอินทร์
175 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาม.วไลยอลงกรณ์
176 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามีนบุรี
177 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
178 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยรังสิต-นครนายกคลอง
179 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต
180 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต-นครนายก คลอง
181 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต-นครนายกคลอง
182 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสัมมากร เพลส รังสิต คลอง
183 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองแค
184 ธนาคารกรุงไทย สาขา เซียร์ รังสิต
185 ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม
186 ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดสี่มุมเมือง()
187 ธนาคารกรุงไทย สาขาบางชัน
188 ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีลำลูกกา ( คลองห้า)
189 ธนาคารกรุงไทย สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
190 ธนาคารกรุงไทย สาขาสัมมากร เพลส รังสิต คลอง
191 ธนาคารกรุงไทย สาขาหินกอง
192 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
193 ธนาคารออมสิน (ประชาธิปัตย์)
194 ธนาคารออมสิน สาขาเจ้าพรหม
195 ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา
196 ธนาคารออมสิน สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
197 ธนาคารออมสิน สาขาเทสโก้โลตัส รังสิตคลอง
198 ธนาคารออมสิน สาขาเมเจอร์รังสิต
199 ธนาคารออมสิน สาขาเมืองเอก
200 ธนาคารออมสิน สาขาเสนา
201 ธนาคารออมสิน สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
202 ธนาคารออมสิน สาขาโคกกระเทียม
203 ธนาคารออมสิน สาขาคลองสิบธัญบุรี
204 ธนาคารออมสิน สาขาคลองหลวง
205 ธนาคารออมสิน สาขาดอนเมือง
206 ธนาคารออมสิน สาขาตลาดรังสิต
207 ธนาคารออมสิน สาขาตลิ่งชัน
208 ธนาคารออมสิน สาขาถนนสรงประภา
209 ธนาคารออมสิน สาขานครชัยศรี
210 ธนาคารออมสิน สาขานวนคร
211 ธนาคารออมสิน สาขาบ้านนา
212 ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี ลำลูกกา
213 ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี หทัยราษฎร์
214 ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีร่มเกล้า
215 ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีรังสิต สาขา
216 ธนาคารออมสิน สาขาประตูน้ำพระอินทร์
217 ธนาคารออมสิน สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
218 ธนาคารออมสิน สาขามีนบุรี
219 ธนาคารออมสิน สาขาย่อยตลาดยิ่งเจริญ
220 ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง
221 ธนาคารออมสิน สาขารามอินทรา กม
222 ธนาคารออมสิน สาขาลาดกระบัง
223 ธนาคารออมสิน สาขาลาดหลุมแก้ว
224 ธนาคารออมสิน สาขาลำไทร
225 ธนาคารออมสิน สาขาลำลูกกา
226 ธนาคารออมสิน สาขาวังน้อย
227 ธนาคารออมสิน สาขาศูนย์การค้าไอทีสแควร์
228 ธนาคารออมสิน สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
229 ธนาคารออมสิน สาขาสระบุรี
230 ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหม่
231 ธนาคารออมสิน สาขาสัมมากร เพลส รังสิต คลอง
232 ธนาคารออมสิน สาขาหนองแค
233 ธนาคารออมสิน สาขาห้วยขวาง
234 ธนาคารออมสิน สาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
235 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
236 ธนาคารออมสินสาขาสัมมากร เพลส รังสิต
237 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบิ๊กซีรังสิต คลอง
238 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขารังสิตคลองสอง
239 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
240 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขาเพิ่ม
241 นิคมอุตสาหกรรมเวสโกรว์
242 บริษัท EVO Design Studio จำกัด
243 บริษัท TV จำกัด
244 บริษัท เอ็นเค เทรดดิ้ง จำกัด
245 บริษัท เอนนีแวร์ (โปรเจคท์ แวร์เฮ้าส์) จำกัด
246 บริษัท แลนด์สเคป จำกัด
247 บริษัท โปรดักชัน ทีเลช จำกัด
248 บริษัท โฮลดิ้ง จำกัด
249 บริษัท ไทย มีเดีย จำกัด
250 บริษัท ไลท์โปรดักชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
251 บริษัท คัลเลอร์ จำกัด
252 บริษัท ซีวิล ไลน์ จำกัด
253 บริษัท บิลเดอร์ส กรูพ จำกัด
254 บริษัท บิวดิง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
255 บริษัท บีเวอร์ ฟิล์มส์ จำกัด
256 บริษัท มอเตอร์ จำกัด
257 บริษัท ลายน์ อินโนเวชั่น จำกัด
258 บริษัท วิศวกรรม จำกัด
259 บริษัท องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
260 บริษัท อินทีเรีย แอนด์คอนสตัค จำกัด
261 บริษัท A – จำกัด
262 บริษัท Archen Architects จำกัด
263 บริษัท Architects House Design จำกัด
264 บริษัท Architects gallery จำกัด
265 บริษัท Bangkok Ceramic Workshop จำกัด
266 บริษัท BB สาขารังสิต
267 บริษัท Belt Collins International (Thailand) จำกัด
268 บริษัท Bigfish Studio จำกัด
269 บริษัท BloodTier Production จำกัด
270 บริษัท Bright TV จำกัด
271 บริษัท Build Sabai Custom Home Builder (Chianf Mai Retreat Development) จำกัด
272 บริษัท C.C.W จำกัด
273 บริษัท Ceramic Simpicity (Thailand) จำกัด
274 บริษัท Ceras imply จำกัด
275 บริษัท Civil Construction and Architect จำกัด
276 บริษัท COCOON & CO Company Limited.
277 บริษัท Collage จำกัด
278 บริษัท Community Architects for Shelter and Environment (CASE) จำกัด
279 บริษัท Consultants of Architecture จำกัด
280 บริษัท CPAC Design จำกัด
281 บริษัท CPPC จำกัด
282 บริษัท d intelligence จำกัด
283 บริษัท Design Alliance จำกัด
284 บริษัท DIC Graphics (ประเทศไทย) จำกัด
285 บริษัท DWP Cityspace จำกัด
286 บริษัท FastShip จำกัด
287 บริษัท Feel Green Design จำกัด
288 บริษัท Forum Architects จำกัด
289 บริษัท Frame Architects จำกัด
290 บริษัท Frame Associate จำกัด
291 บริษัท Fushion Arch จำกัด
292 บริษัท Goodjob production จำกัด
293 บริษัท Invert Design Studio จำกัด
294 บริษัท JIB Computer Group จำกัด
295 บริษัท K.Chan Architects จำกัด
296 บริษัท KAZZ MAGAZINE จำกัด
297 บริษัท km packaging จำกัด
298 บริษัท Laguna Resorts & Hotels จำกัด มหาชน
299 บริษัท MAAR จำกัด
300 บริษัท Mac Education Co.Ltd จำกัด
301 บริษัท Main Stand จำกัด
302 บริษัท Master nail จำกัด
303 บริษัท MG แสงอารี ออโต้ จำกัด
304 บริษัท Mission To Top U จำกัด
305 บริษัท Natural Park จำกัด
306 บริษัท Open Box จำกัด
307 บริษัท Origin Design Studio จำกัด
308 บริษัท Our Everyday จำกัด
309 บริษัท Override Magazine จำกัด
310 บริษัท P.KPress center จำกัด
311 บริษัท PAC Design จำกัด
312 บริษัท Palmer and Turner (ประเทศไทย) จำกัด
313 บริษัท PHD Studio จำกัด
314 บริษัท Pisit Architect Atelier จำกัด
315 บริษัท PMC จำกัด
316 บริษัท Rising Group จำกัด
317 บริษัท Roserromance studio จำกัด
318 บริษัท S & A Civil Engineering จำกัด
319 บริษัท Salmon House
320 บริษัท SANIT HANDMADE จำกัด
321 บริษัท Sara Beautiful Thailand Wais Trainer จำกัด
322 บริษัท SC Design จำกัด
323 บริษัท SN Property Town จำกัด
324 บริษัท Space Architects จำกัด
325 บริษัท STAR BLOCK GROUP จำกัด (มหาชน)
326 บริษัท Stem Design จำกัด
327 บริษัท Step Design จำกัด
328 บริษัท SU Development จำกัด
329 บริษัท Sun and moon
330 บริษัท th Development & Construction จำกัด
331 บริษัท Thaiwara Project Thailand
332 บริษัท The people
333 บริษัท t-rec จำกัด (thailand record)
334 บริษัท True CJ Creations จำกัด
335 บริษัท True corporation จำกัด (มหาชน)
336 บริษัท workspace company limited
337 บริษัท West Tree Art Studio จำกัด
338 บริษัท Wise Consultant (ประเทศไทย) จำกัด
339 บริษัท Worldwide Flight Services Bangkok Air Ground Handling Co.,Ltd
340 บริษัท YADA BRAND จำกัด
341 บริษัท Yello House Films
342 บริษัท Yian (Thailand) จำกัด
343 บริษัท เก้ง กวาง แก๊ง จำกัด
344 บริษัท เก็ต มอร์ ฟิล์ม จำกัด
345 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเทค จำกัด
346 บริษัท เกรซแลนด์ เขาหลัก จํากัด
347 บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด
348 บริษัท เกษตรสู้เพื่อเกษตร จำกัด
349 บริษัท เก้าแก่น้อยฟู๊ตแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน)
350 บริษัท เกิดวิเศษชัย จำกัด
351 บริษัท เกียร์ เฮด จำกัด
352 บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
353 บริษัท เขาใหญ่ เนเจอร์ ไลฟ์ แอนด์ ทัวร์ จำกัด
354 บริษัท เขาหลักวันเดอร์ แลนด์ ทัวร์ จำกัด
355 บริษัท เขาหลักวันเดอร์แลนด์ ทัวร์ จำกัด
356 บริษัท เค เอ็ม วี เอ็มจิเนียริ่ง จำกัด
357 บริษัท เค เอส โลหะการพิมพ์ จำกัด
358 บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
359 บริษัท เค ที ฮิวแมน รีซอร์ส จำกัด
360 บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
361 บริษัท เค อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
362 บริษัท เค.เอ.เอแอคเค้าน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด
363 บริษัท เค.เอ็มแพ็กเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
364 บริษัท เค.เอส.โมลด์ พาร์ท จำกัด
365 บริษัท เค.เอสวอเตอร์คูลลิ่ง จำกัด
366 บริษัท เค.ทีดีไซน์ จำกัด
367 บริษัท เค.พี.พลัส อินเตอร์แพ็ค จำกัด
368 บริษัท เค.พีอินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
369 บริษัท เค.สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด
370 บริษัท เค.อาร์.เอส.สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด
371 บริษัท เค.อาร์.ห้องเย็น จำกัด
372 บริษัท เคเจเอส ออดิทแอนด์แอคเคาท์ จำกัด
373 บริษัท เคเซอร์วิสลพบุรี จำกัด
374 บริษัท เคแอนด์เจ พับลิชิ่ง จำกัด
375 บริษัท เคไลน์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
376 บริษัท เคซี โซลูชั่น จำกัด
377 บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด
378 บริษัท เคดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด
379 บริษัท เคดับบลิวแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด
380 บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส จำกัด
381 บริษัท เคทเรียลเอสเตท จำกัด
382 บริษัท เคทีจีวาย อินเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
383 บริษัท เค็น พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด
384 บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
385 บริษัท เคพี เลิร์นนิ่ง สเปซ จำกัด
386 บริษัท เคพี คอมมิค สตูดิโอ จำกัด
387 บริษัท เคมีแมน จำกัด
388 บริษัท เคลลี่พรีเมียมส์ จำกัด
389 บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด
390 บริษัท เคอีดับบลิว (ไทยแลนด์) จํากัด
391 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวริค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
392 บริษัท เจ ดับบลิวเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
393 บริษัท เจ.เค.คอนซัลแตนท์ ดีไซด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
394 บริษัท เจ.เอส.ไนน์ตี้วัน จำกัด
395 บริษัท เจ.ไอ.บีคอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
396 บริษัท เจ.ดับบลิวเรียลเอสเตท จำกัด
397 บริษัท เจ.บี.พีอินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
398 บริษัท เจ.พี.คอนซัลแตนท์ จำกัด
399 บริษัท เจเค สมาร์ท ทราเวล จำกัด
400 บริษัท เจเจ เซ็นเตอร์ คาร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
401 บริษัท เจเทค เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
402 บริษัท เจเทค ออโตเมชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
403 บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด
404 บริษัท เจเอสเอส โปรดักชั่น จำกัด
405 บริษัท เจแอนด์ที แอคเคาน์ดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
406 บริษัท เจซีวาย เอชดีดี เทคโนโลยี จำกัด
407 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
408 บริษัท เจดับบลิว เรียลเอสเตท จำกัด
409 บริษัท เจดีย์ใหญ่ จำกัด
410 บริษัท เจ็ท เอท (ประเทศไทย) จำกัด
411 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
412 บริษัท เจนิช แปลน จำกัด
413 บริษัท เจพี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
414 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด
415 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
416 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
417 บริษัท เจวีเอ็ม ซัพพลาย จำกัด
418 บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
419 บริษัท เจอาร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
420 บริษัท เจ้านาย ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
421 บริษัท เจ้าพระยา คอนสตรัคเซท จำกัด
422 บริษัท เจ้าพระยา ดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
423 บริษัท เจียมภักดี จำกัด
424 บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด
425 บริษัท เชเกลอ- จำกัด (สำนักงานใหญ่)
426 บริษัท เชิงช่าง แอซเซ็ท แอนด์ ทราเวล (CCAT) จำกัดอ
427 บริษัท เชียงใหม่ เฮิร์บส์ เทรดดิ้ง จำกัด
428 บริษัท เชียงใหม่ แฮปปี้ทัวร์ จำกัด
429 บริษัท เชียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
430 บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด
431 บริษัท เซเรเนด ทัวร์ จำกัด
432 บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
433 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
434 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
435 บริษัท เซนโช ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
436 บริษัท เซนต์อาร์ต จำกัด
437 บริษัท เซนท์ แอนด์ เซนส์ แลบอราทอรี่ จำกัด
438 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด (แบรนด์ KFC สาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา )
439 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
440 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
441 บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด สาขา มาร์เก็ตวิลเลจ
442 บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด สาขาโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
443 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
444 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
445 บริษัท เซ็นทรัลสรรพสินค้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
446 บริษัท เซนทอรี่ จำกัด (ฝ่ายศึกษาต่อต่างประเทศ)
447 บริษัท เซนส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
448 บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
449 บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
450 บริษัท เซฟแอสมีเดีย จำกัด
451 บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
452 บริษัท เซรามิค จำกัด
453 บริษัท เซล เฮียร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
454 บริษัท เซลล์ลูล่า บีม (ประเทศไทย) จำกัด
455 บริษัท เซลล์ลูล่า มีม จำกัด
456 บริษัท เซอร์เรียล สเพส จำกัด
457 บริษัท เซอร์เวย์ ซิสเทม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
458 บริษัท เซอร์เวย์ซิสเทม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
459 บริษัท เซอร์คอน จำกัด
460 บริษัท เซอร์ติฟายด์แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
461 บริษัท เซอร์วิส แพค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
462 บริษัท เซิ้ง โปรดักชั่น แอนด์ ออร์แกไนเซอร์ จำกัด
463 บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
464 บริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
465 บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)
466 บริษัท เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
467 บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
468 บริษัท เดคโค่ รูม จำกัด
469 บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
470 บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่น เอเชีย จำกัด
471 บริษัท เด็มเฮ้า โปรดักชั่น จำกัด
472 บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
473 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
474 บริษัท เดลแมกข์แมชินเนอรี่ จำกัด (โรงงาน)
475 บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด
476 บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด (คลองหลวง)
477 บริษัท เดสติเนชั่น รีสอร์ท หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท
478 บริษัท เดอะ เกรทไฟน์อาร์ท จำกัด
479 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
480 บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด
481 บริษัท เดอะ กราวด์คอนโทรล จำกัด
482 บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด
483 บริษัท เดอะ บราเธอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
484 บริษัท เดอะ ริชเชส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
485 บริษัท เดอะ วัน ทราเวล เอเจนซี่
486 บริษัท เดอะ สแน็ค เวิลด์ จำกัด
487 บริษัท เดอะเซนต์ กราฟฟิค จำกัด
488 บริษัท เดอะเบสท์ท อินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด
489 บริษัท เดอะเมอร์รี่ คอมพานี จำกัด
490 บริษัท เดอะเรียลวัน จำกัด
491 บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรีป จำกัด (มหาชน)
492 บริษัท เดอะไลน์ จำกัด
493 บริษัท เดอะชู้ด & ชิวาว่า จำกัด
494 บริษัท เดอะชู้ด จำกัด
495 บริษัท เดอะซีนิคอล จำกัด
496 บริษัท เดอะบาร์บีคิว พลาซ่า จำกัด
497 บริษัท เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟซิตี้ จำกัด
498 บริษัท เดอะวัน แทรเวล เอเจนซี่ จำกัด
499 บริษัท เดอะวันแทรเวลเอเจนซี่ จำกัด
500 บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด
501 บริษัท เดอะสกาฟิล์ม จำกัด
502 บริษัท เดอะฮิโระ กรุ๊ป
503 บริษัท เตชิ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
504 บริษัท เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด
505 บริษัท เตย จำกัด
506 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
507 บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ตแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มหาชน
508 บริษัท เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
509 บริษัท เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
510 บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
511 บริษัท เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
512 บริษัท เทคโทนี่ จำกัด
513 บริษัท เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
514 บริษัท เทคโนโลยีไฟเบอร์กลาส จำกัด
515 บริษัท เทคโฮม จำกัด
516 บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด
517 บริษัท เทคซีออน บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
518 บริษัท เทคอะทริปคลับ จำกัด
519 บริษัท เทคอินเว้นท์ จำกัด
520 บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด
521 บริษัท เทพมงคลยนต์ จำกัด
522 บริษัท เทรเซอร์ โปรดักส์ มาร์เก็ตติ้ง
523 บริษัท เทรนด์พาวเวอร์ อิเลคทริค จำกัด
524 บริษัท เทรลเฮด จำกัด (เชียงใหม่)
525 บริษัท เทวนันทน์ จำกัด
526 บริษัท เทส
527 บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
528 บริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด
529 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด
530 บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
531 บริษัท เนเจอร์ จำกัด
532 บริษัท เนเจอร์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
533 บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด
534 บริษัท เนเชอรัลโฮม จำกัด
535 บริษัท เน็กซ์ เวิลด์ จำกัด
536 บริษัท เน็กซ์ ออโต้โมทีฟ จำกัด
537 บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
538 บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
539 บริษัท เนติพัฒน์ จำกัด
540 บริษัท เนปจูน คอสเมโทโลจี จำกัด
541 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
542 บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
543 บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
544 บริษัท เนาวบุตร พรีซิชั่น จำกัด
545 บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
546 บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (N.)
547 บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด
548 บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
549 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
550 บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
551 บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด
552 บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
553 บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)
554 บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด (นวนคร)
555 บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด (พระนครศรีอยุธยา)
556 บริษัท เบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์ จำกัด
557 บริษัท เบสเทค แมนูแฟคเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
558 บริษัท เบสโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
559 บริษัท เบสโก อินเตอร์เนชั่นแนล พลาสติก จำกัด
560 บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร้านเบอร์เกอร์คิง (Burger king)
561 บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จํากัด
562 บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด
563 บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
564 บริษัท เบาะน้อย คลองหลวง จำกัด
565 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ () จำกัด
566 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่()จำกัด
567 บริษัท เปเปอร์ บ๊อก จำกัด
568 บริษัท เปเปอร์ บ๊อกซ์ จำกัด
569 บริษัท เปเปอร์บ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
570 บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
571 บริษัท เปอร์ จำกัด
572 บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
573 บริษัท เพชรน้ำผึ้ง ฟรุ๊ต จำกัด
574 บริษัท เพชรวดีก่อสร้าง จำกัด
575 บริษัท เพ็ท อินโนฟู้ดส์ จำกัด
576 บริษัท เพรสิเดนท์ โฮเตลและทาวเวอร์ จำกัด
577 บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
578 บริษัท เพาเวอร์แพค ควอลิตี้ จํากัด
579 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
580 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
581 บริษัท เพื่อน โปรดักชั่น จำกัด
582 บริษัท เฟดเดอร์เรล โมกุล จำกัด
583 บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (เพชรบุรีตัดใหม่)
584 บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (บางพลี)
585 บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (หลักสี่)
586 บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บางพลี)
587 บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (พระราม )
588 บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
589 บริษัท เฟดเดอรัล อิเล็คตริค จำกัด
590 บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
591 บริษัท เฟบรัวร์ อิมเมจ จำกัด
592 บริษัท เฟมัส ทัวร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
593 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
594 บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจิสติกส์ จำกัด
595 บริษัท เฟล็กโซกราฟิค จำกัด
596 บริษัท เฟลกออน เทคโนโลยี จำกัด
597 บริษัท เฟอนิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง จำกัด
598 บริษัท เฟอร์รี่ แอดไวซ์ จำกัด
599 บริษัท เฟิร์ส ไอเดีย คอมมูนิเคชั่น จำกัด
600 บริษัท เภตราคาร์เรนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาธัญบุรี)
601 บริษัท เมเจอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
602 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
603 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เมเจอร์สาขาโลตัส นวนคร)
604 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เมเจอร์สาขารัชโยธิน)
605 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาเอสพลานาด รัชดาภิเษก
606 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต
607 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพเล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาธัญบุรี สาขาที่ อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
608 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาธัญบุรี
609 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
610 บริษัท เมเจอร์ ทราเวลเลอร์ จำกัด
611 บริษัท เมเจอร์เทคนิคอน จำกัด
612 บริษัท เมเจอร์ทราเวลเลอร์ จำกัด
613 บริษัท เมเปิ้ลเลิฟ เวดดิ้ง สตูดิโอ จำกัด
614 บริษัท เมโกะ คลินิก จำกัด
615 บริษัท เมโทร พาเนล จำกัด
616 บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
617 บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
618 บริษัท เมกะ ไพ จำกัด
619 บริษัท เมก้า เอ็ดดูเทค จำกัด
620 บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด
621 บริษัท เมคเซนด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
622 บริษัท เมซโซ่ จำกัด
623 บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด
624 บริษัท เมดดิไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด
625 บริษัท เม็ดทราย ทัวร์ จำกัด
626 บริษัท เมดิสัน ทัวร์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส
627 บริษัท เมต้า คัสตอมส์ จำกัด
628 บริษัท เมทราไบต์ วัน จำกัด
629 บริษัท เมทัลเวิร์ค นิวแมติค จำกัด
630 บริษัท เมทัลซ่า (ไทยแลนด์) จำกัด
631 บริษัท เมนสแตนด์ ครีเอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
632 บริษัท เมย์ยูเม แมนูเเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
633 บริษัท เมย์ยูเม แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
634 บริษัท เมย์ยูเม แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
635 บริษัท เมลโล่ ทรี จำกัด
636 บริษัท เมวา เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
637 บริษัท เมอร์คิวรี่ ออโตโมทีพ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
638 บริษัท เมอริทเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพไพล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
639 บริษัท เมอิโก เซอิกิ (ไทยแลนด์) จำกัด
640 บริษัท เมอิวะ พลาสต์ (ไทยแลนด์) จำกัด
641 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สาขาธัญบุรี คลอง
642 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
643 บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด
644 บริษัท เยลโลแฟคต์ จำกัด
645 บริษัท เยส ไอ สไตล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
646 บริษัท เยส ออร์ โน จำกัด
647 บริษัท เยสออโน จำกัด
648 บริษัท เรขา สถาปนิก จำกัด
649 บริษัท เรซซิ่ง บ๊อก จำกัด
650 บริษัท เรด เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด
651 บริษัท เรด สแนปเปอร์ จำกัด
652 บริษัท เร็ดดี้ ฮอลิเดย์ จำกัด
653 บริษัท เรนฟอเรสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
654 บริษัท เร่ร่อน จำกัด
655 บริษัท เริงฤทธิ์ ชัยเมธ จำกัด
656 บริษัท เรียล แอดวานซ์ จำกัด
657 บริษัท เรียลเมด จำกัด
658 บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด
659 บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้ จำกัด
660 บริษัท เรืองหิรัญการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
661 บริษัท เลเจนด์ แลนด์ บางกอก ทีแอล จำกัด
662 บริษัท เลเยอร์วันเน็ตเวิร์ค จำกัด
663 บริษัท เลดี้เบิร์ดการ์เมนท์ จำกัด
664 บริษัท เลทเทอริ่ง จำกัด
665 บริษัท เลม่อน คาร์โก้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
666 บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
667 บริษัท เล้าอารีย์ เทรดดิ้ง จํากัด
668 บริษัท เลิฟไอแลนด์ จำกัด
669 บริษัท เวเคชั่น อินเตอร์ ไพร์ม แทรเวล จำกัด
670 บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
671 บริษัท เว้นท์โปร โซลูชั่น จำกัด
672 บริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด
673 บริษัท เวลธ แอดวานซ์ จำกัด
674 บริษัท เวสเทอร์น แอพไพล์แอนซ์ จำกัด
675 บริษัท เวสเทอร์น พลาสติคส์ จำกัด
676 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
677 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
678 บริษัท เวอร์นี จำกัด
679 บริษัท เวิร์คโมชั่น ครีเอทีฟ จำกัด
680 บริษัท เวิร์คบายไทย อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
681 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
682 บริษัท เวิรด์ บริดจ์ ทรานสพอร์ท จำกัด
683 บริษัท เวิลด์ เอเชีย ออโตเมชั่น จำกัด
684 บริษัท เวิลด์ เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
685 บริษัท เวิลด์ แทร็คเตอร์ จำกัด
686 บริษัท เวิลด์ ทราเวลเลอร์ เอเจนซี่ จำกัด
687 บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด
688 บริษัท เวิลด์พลาส จำกัด
689 บริษัท เวิอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
690 บริษัท เสถียร เอ็นวีเอช จำกัด
691 บริษัท เสถียรพลาสติค แอนด์ ไฟเบอร์ จำกัด
692 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
693 บริษัท เสาเอก สถาปนิก จำกัด
694 บริษัท เหมฤทธิ์ จำกัด (Kazz Magazine)
695 บริษัท เอ เค โกลบอล บิสซิเนส จำกัด
696 บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด
697 บริษัท เอ เพาเวอร์ เคนเซทซึ จำกัด
698 บริษัท เอ เอ็น ไอ โลจิสติคส์ จำกัด
699 บริษัท เอ เอส เอ พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
700 บริษัท เอ แอนด์ เอ จำกัด
701 บริษัท เอ แอนด์ อาร์ โปรดักชั่น จำกัด
702 บริษัท เอ โฮสต์ จำกัด
703 บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด
704 บริษัท เอ.เอ็น.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
705 บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม จำกัด
706 บริษัท เอ.ที.เอ็มคอร์ปอเรชั่น จำกัด
707 บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด
708 บริษัท เอ.อาร์.เอสเซมิซึ จำกัด
709 บริษัท เอเจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
710 บริษัท เอเชีย เพ็ท (ประเทศไทย) จำกัด
711 บริษัท เอเชีย เมเนจเมนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
712 บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
713 บริษัท เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด
714 บริษัท เอเชีย ซิตี้ พับบลิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
715 บริษัท เอเชี่ยน พร๊อพเพอร์ตี้ ดีวอลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน
716 บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
717 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
718 บริษัท เอเชียวัฒนามอเตอร์ จำกัด
719 บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด
720 บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
721 บริษัท เอเดนแลนด์สเคป จำกัด
722 บริษัท เอเบอร์สไปลส์ (เอเชีย) จำกัด
723 บริษัท เอเบิ้ล อาร์คิเทค จำกัด
724 บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด
725 บริษัท เอเรีย จำกัด
726 บริษัท เอเวอร์ เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด
727 บริษัท เอเอ็กซ์ดีไซน์ จำกัด
728 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
729 บริษัท เอเอ็มเอดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
730 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด
731 บริษัท เอโอซอฟต์ จำกัด
732 บริษัท เอ-โฮลด์ จำกัด
733 บริษัท เอไอแมน จำกัด
734 บริษัท เอไอที เซอร์วิส จํากัด
735 บริษัท เอไอที เซอร์วิส จำกัด
736 บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
737 บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
738 บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
739 บริษัท เอ็กโซติคฟู้ด จำกัด
740 บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
741 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ศูนย์กระจายสินค้าโลตัส สามโคก)
742 บริษัท เอกชัยแอร์ จำกัด
743 บริษัท เอ็กซ์เซเลอร์ จำกัด
744 บริษัท เอกซ์เซลล่า เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
745 บริษัท เอ็กซ์เดฟ จำกัด
746 บริษัท เอ็กซ์เพิท คอนซัลท์ แอ็คเคาน์แท็นท์ จำกัด
747 บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด
748 บริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
749 บริษัท เอก-หฤฏ์ จำกัด
750 บริษัท เอกา สถาปัตย์ จำกัด
751 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
752 บริษัท เอช อาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด
753 บริษัท เอช.ไอ.เอสทัวร์ส์ จำกัด
754 บริษัท เอช.ดี.คอนสตรัคชั่น จำกัด
755 บริษัท เอช.ที.สหกิจ จำกัด
756 บริษัท เอชเอทีแอล เซอร์วิส จำกัด
757 บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด
758 บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด
759 บริษัท เอชทูโอ คอนซัลท์ จำกัด
760 บริษัท เอชฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด
761 บริษัท เอซี คอนเน็คท์ จำกัด
762 บริษัท เอซีเทค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
763 บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนล ทราเวล เซนเตอร์ จำกัด
764 บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
765 บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด
766 บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด
767 บริษัท เอ็น เอ็ม บี – มินีแบ จำกัด
768 บริษัท เอ็น แอสเซท จำกัด
769 บริษัท เอ็น ซี เฮ้าซิ่ง จำกัด (มหาชน)
770 บริษัท เอ็น ซี ทัวร์ แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
771 บริษัท เอ็น ดับเบิลยู ไฟน์เนสท์ โพรดักส์ จำกัด
772 บริษัท เอ็น พี เอ็ม อัลลิแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด
773 บริษัท เอ็น วาย แอล เอ กรุ๊ป จำกัด
774 บริษัท เอ็น วาย แอล เอ จำกัด
775 บริษัท เอ็น.เจโมลด์ แอนด์ พาร์ท จำกัด
776 บริษัท เอ็น.เอช.เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
777 บริษัท เอ็น.เอส.บีซัพพลาย จำกัด
778 บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
779 บริษัท เอ็น.พี.เอสตูดิโอ จำกัด
780 บริษัท เอ็น.ยู.ดี ฟลูอิด เพาเวอร์ จำกัด
781 บริษัท เอ็นเคเอ็ม คอนสทรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
782 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอ็กซ์ จำกัด
783 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
784 บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด
785 บริษัท เอ็นเอ โฮม เซอร์วิส ดีไซน์ จำกัด
786 บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี เซมิคอนดัคเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
787 บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
788 บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาบางปู)
789 บริษัท เอ็นเอชซี เมดิคอล เอ็กช์เพิร์ท จำกัด
790 บริษัท เอ็นเอ็มบี มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานลพบุรี)
791 บริษัท เอ็นเอ็มบี มินีแบไทย จำกัด
792 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จํากัด ลพบุรี
793 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด
794 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด (โรงงานอยุธยา)
795 บริษัท เอ็นแอนด์เค เอ็นจอย อีทติ้ง จำกัด
796 บริษัท เอ็นแอนด์เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
797 บริษัท เอ็นโฟร์ โปรพริ้น จำกัด
798 บริษัท เอนไก ไทย จำกัด
799 บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
800 บริษัท เอนก แมชินเนอรี่ จำกัด
801 บริษัท เอ็นกรีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
802 บริษัท เอ็นจิเนียร์ พลาสติกโปรดักส์ จำกัด
803 บริษัท เอ็นจิเนียร์พลาสติกโปรดักส์ จำกัด
804 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
805 บริษัท เอ็นดู จำกัด
806 บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด
807 บริษัท เอ็นทีที กอล์ฟ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
808 บริษัท เอ็นยิเนียริ่งพลัส จำกัด
809 บริษัท เอ็นวาย เคเบิล จำกัด
810 บริษัท เอ็นวาย แอลเอ กรุ๊ป จำกัด
811 บริษัท เอ็นวาย.แอลเอ กรุ๊ป จำกัด
812 บริษัท เอพลัสคอน อาร์คิเทคส์ จำกัด
813 บริษัท เอพิส จำกัด
814 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
815 บริษัท เอพี โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
816 บริษัท เอพีที แมชชีน ซัพพลาย จำกัด
817 บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็ม อุตสาหกรรม จำกัด
818 บริษัท เอฟ ทับ แปด โปรดักชั่น จำกัด
819 บริษัท เอฟ ที เอนเนอร์จี จำกัด
820 บริษัท เอฟเทค เอ็ม เอฟ จี (ประเทศไทย) จำกัด
821 บริษัท เอฟ-เทค เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด
822 บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด
823 บริษัท เอฟแอนด์เอ็ม อุตสาหกรรม จำกัด
824 บริษัท เอฟที เอนเนอร์จี จำกัด
825 บริษัท เอฟพีที ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
826 บริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จํากัด
827 บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด
828 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
829 บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
830 บริษัท เอ็ม โฟลว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
831 บริษัท เอ็ม บี แมชชีนบราวร์ จำกัด
832 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จำกัด
833 บริษัท เอ็ม อินเตอร์คอร์ป โลจิสติกส์ จำกัด
834 บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ซีมัช มอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
835 บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
836 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
837 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
838 บริษัท เอ็มเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
839 บริษัท เอ็มเจ เทเลคอม จำกัด
840 บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด
841 บริษัท เอ็มเจ็ท ลิมิเต็ด จำกัด
842 บริษัท เอ็มเอ็กซ์ แจแปนนิส ฟู้ด คอนเซ็ปท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ร้านยากินิก ไลค์)
843 บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
844 บริษัท เอ็มแอนด์พี โททัล ซัพพลาย จำกัด
845 บริษัท เอ็มแอล แคปปิตอล จำกัด (โรงแรม วี กรุงเทพ)
846 บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
847 บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำกัด (JW Marriott Phuket Resort and Spa)
848 บริษัท เอ็มจี แสงอารี ออโต้ จำกัด
849 บริษัท เอ็มจี แสงอารี ออโต้ จำกัด (สาขา รังสิต คลอง )
850 บริษัท เอ็มจีซี อิเล็กโทรเทคโน (ประเทศไทย) จำกัด
851 บริษัท เอ็มที เรสเตอรอง จำกัด
852 บริษัท เอ็มทีเอส ซีเอ็นซี ซีสเท็ม จำกัด
853 บริษัท เอ็มพาตี้ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
854 บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น จำกัด
855 บริษัท เอ็มวี คอมมิวนิเคชั่นส์
856 บริษัท เอ็มสเปซ จำกัด
857 บริษัท เอ็มอาร์เอสเอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
858 บริษัท เอ็มอีซี อินสเทลเลชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
859 บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
860 บริษัท เอริน ทรานสปอร์ต จำกัด
861 บริษัท เอลเม็ค วิศวกรรม จำกัด
862 บริษัท เอลล์บาร์ บางกอก จำกัด
863 บริษัท เอลายน์ อาร์คิเทคส์ จำกัด
864 บริษัท เอลิเต้ เอเจนซี่ จำกัด
865 บริษัท เอวัน โมเดลส์ จำกัด
866 บริษัท เอส เอ ไอ คอนซัลแทนท์ส จำกัด
867 บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
868 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
869 บริษัท เอส เอ็น ที โรโบเทค จำกัด
870 บริษัท เอส เอ็ม ที อัลลายแอนซ์ จำกัด
871 บริษัท เอส เอ็ม อี แอสเซมบลี จำกัด
872 บริษัท เอส เอส แอล โลจิสติกส์ จำกัด
873 บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์ จำกัด
874 บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด
875 บริษัท เอส ซี ดีไซด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
876 บริษัท เอส ซี พร๊อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
877 บริษัท เอส ที เอ็น พี อินเตอร์เทรด จำกัด
878 บริษัท เอส ที เอฟ อี จำกัด
879 บริษัท เอส ที บี เท็กซ์ไทล์อินดัสตรี จำกัด
880 บริษัท เอส ที พนัญญารีสอร์ท จำกัด (สวนซ่อนศิลป์)
881 บริษัท เอส ทีม เอ็นไวโรเทค จำกัด
882 บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด
883 บริษัท เอส พี ที คอนซัลแตนท์ จำกัด
884 บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
885 บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
886 บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
887 บริษัท เอส อาร์ ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
888 บริษัท เอส อิน กรุ๊ป จำกัด
889 บริษัท เอส.เค.แอร์ แอนด์ เมล่อน กรุ๊ป จำกัด
890 บริษัท เอส.เค.วโรดม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
891 บริษัท เอส.เซลล์ แมคซ์ () จำกัด
892 บริษัท เอส.เอ็น.ที ก้าวหน้า จำกัด
893 บริษัท เอส.เอ็น.พี กฎหมายและการบัญชี จำกัด
894 บริษัท เอส.เอส.เเอร์ เซอร์วิส จำกัด
895 บริษัท เอส.เอส.แอร์ เซอร์วิส จำกัด
896 บริษัท เอส.เอส.โอ.อินดัสตรี้ส์ จำกัด
897 บริษัท เอส.ซี.เอส.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
898 บริษัท เอส.ที(ไทยแลนด์) จำกัด
899 บริษัท เอส.ที.ที.โซลูชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (สาขา)
900 บริษัท เอส.ที.ที.โซลูชั่น เน็ตเวิร์ด จำกัด (สาขา)
901 บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
902 บริษัท เอส.พี.ซิงค์ โลหะ จำกัด
903 บริษัท เอส.พี.ซิงค์โลหะจำกัด
904 บริษัท เอส.วาย จำกัด
905 บริษัท เอส.อาร์.ไทร์ จำกัด
906 บริษัท เอสเค พอยท์เน็ตเวิร์ค จำกัด
907 บริษัท เอสเคเอฟ คิวซีน จำกัด
908 บริษัท เอสเคซี แมชินเนอรี่ จำกัด
909 บริษัท เอสเคซีแมชินเนอรี่ จำกัด
910 บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด
911 บริษัท เอสเธติค ครีเอเทค แอนด์ อิมเมจิเนียร จำกัด
912 บริษัท เอสเธติค อาร์คิเทค จีโอ กรุ๊ป จำกัด
913 บริษัท เอสเอ็นซี ไพยองซานอีโวลูชั่น จำกัด
914 บริษัท เอสเอ็นซีไพยองซานอีโวลูชั่น จำกัด
915 บริษัท เอสเอพี เฟอร์นิเทค จำกัด
916 บริษัท เอสเอ็มเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
917 บริษัท เอสเอ็มเอส ออดิทติ้ง จำกัด
918 บริษัท เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง จำกัด
919 บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
920 บริษัท เอสแอลอาร์ที จำกัด
921 บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด
922 บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำกัด
923 บริษัท เอสซีเค () อิเลคตริค จำกัด
924 บริษัท เอสซีเอ็น แคปปิตอล จำกัด
925 บริษัท เอสซีจี เลกาซี(ประเทศไทย) จำกัด
926 บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
927 บริษัท เอสซีจีโฮม รีเทล จำกัด (ศูนย์การค้าโคราช)
928 บริษัท เอสซีจีโฮม รีเทล จำกัด (ศูนย์รังสิต)
929 บริษัท เอสทีเอ คอนซัลติ้ง จำกัด
930 บริษัท เอสทีดับเบิ้ลยู เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
931 บริษัท เอสทูพี ซัพพลาย จำกัด
932 บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
933 บริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด
934 บริษัท เอสพีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
935 บริษัท เอสวายเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
936 บริษัท เอสวายไทย จำกัด สาขาสีลม
937 บริษัท เอสวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
938 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
939 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ
940 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
941 บริษัท เออร์เบิ้น บ๊อกซ์ จำกัด
942 บริษัท เออาร์คิเทค จำกัด
943 บริษัท เออีซี แม็กเน็ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
944 บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด
945 บริษัท เฮ้ าส์ซิ่ง แปลน จำกัด
946 บริษัท เฮเวน ภูเก็ต มารีน
947 บริษัท เฮลโลฟิลม์เมคเกอร์ จำกัด
948 บริษัท เฮลโหลไพน์ จำกัด
949 บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จำกัด
950 บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
951 บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
952 บริษัท เฮอร์ริเทจ ทรานส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
953 บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด
954 บริษัท เฮ้าส์ซิ่ง สิบเอ็ด (ศูนย์รับสร้างบ้าน) จำกัด
955 บริษัท แกดเฮาส์ จำกัด
956 บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด
957 บริษัท แกรนด์ ออคิด ทราเวล จำกัด
958 บริษัท แกรนด์เวิลด์ ฮอลิเดย์ จำกัด
959 บริษัท แกรนด์เอทีเอส จำกัด
960 บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
961 บริษัท แกรนด์ไลท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
962 บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด
963 บริษัท แกรนด์ทัวริสโม่ จำกัด
964 บริษัท แก้วแสงวิศวกรรม (สำนักงานใหญ่)
965 บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
966 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
967 บริษัท แคนวาทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
968 บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด
969 บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
970 บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด
971 บริษัท แคลเรียน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
972 บริษัท แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
973 บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จำกัด
974 บริษัท แซนมินา-ไซ ซิสเท็มส์(ประเทศไทย) จำกัด
975 บริษัท แซนมินาไซซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
976 บริษัท แดพเพอร์ เจ็นเนอรัล อะแพเร็ล จำกัด
977 บริษัท แดฟฟี่ทัวร์ จำกัด
978 บริษัท แทนเดม อาร์คิเท็ค () จำกัด
979 บริษัท แทรชเชอร์ เบบี้ วันมอร์ไทม์จำกัด
980 บริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จำกัด
981 บริษัท แบงค็อก ไรเดอร์ จำกัด
982 บริษัท แบรนด์ธิงค์ จำกัด
983 บริษัท แบรนด์ลิงค์ จำกัด
984 บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด
985 บริษัท แปซิฟิกา เอเลเมนท์ จำกัด
986 บริษัท แปซิฟิค เวิลด์ มีตติ้งส์ แอนด์ อีเว้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
987 บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
988 บริษัท แปซิฟิคยูเรกวาน จำกัด
989 บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด
990 บริษัท แปลน อาคิเท็ค จำกัด
991 บริษัท แผลงฤทธิ์ จำกัด
992 บริษัท แพ็กโปร จำกัด
993 บริษัท แพชชั่น แอสเสท จำกัด
994 บริษัท แพลงตอนแล็บ จำกัด
995 บริษัท แฟชั่น ซีน จำกัด
996 บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
997 บริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำกัด
998 บริษัท แมเจสติค แกรนด์เด จำกัด
999 บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1000 บริษัท แมกเนติก แอนเน็กซ์ ซัพพลาย จำกัด
1001 บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จำกัด
1002 บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1003 บริษัท แมกซีมั่ม ซอฟท์ จำกัด
1004 บริษัท แมคเลเวล การาจ จำกัด
1005 บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด
1006 บริษัท แมคคานิค อาร์ค อินโนเวชั่น จำกัด
1007 บริษัท แม็คซ์ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด
1008 บริษัท แม็คซิม่า สตูดิโอ จำกัด
1009 บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1010 บริษัท แมน อิน โมชั่น จำกัด
1011 บริษัท แม้นเทพ การ์เม้นท์ จำกัด
1012 บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
1013 บริษัท แม่บ้าน จำกัด
1014 บริษัท แม่บ้าน จำกัด (NYLON THAILAND)
1015 บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1016 บริษัท แมวน้ำ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น จำกัด
1017 บริษัท แรบบิท พริ้นต์ จำกัด
1018 บริษัท แร็พอิสนาว จำกัด
1019 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มหาชน
1020 บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
1021 บริษัท แลนดาร์ช จำกัด
1022 บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1023 บริษัท แลนมณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1024 บริษัท แวนการ์ด อาคิเทคส์ จำกัด
1025 บริษัท แวสแล็บ จำกัด
1026 บริษัท แสงทอง เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด
1027 บริษัท แสงทอง อาหารสัตว์ จำกัด
1028 บริษัท แสงทองผ้าใบ กันสาด จำกัด
1029 บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
1030 บริษัท แสงรุ้ง ครีเอทีฟ จำกัด
1031 บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด
1032 บริษัท แสนณิชา จำกัด
1033 บริษัท แสนสิริ จำกัด
1034 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1035 บริษัท แหลมฉบัง จำกัด (อรุณฟาร์ม)
1036 บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1037 บริษัท แอโร กรุ๊ป จำกัด
1038 บริษัท แอคเคาท์ติ้ง อินฟินนิตี้ จำกัด
1039 บริษัท แอคชั่น มังกี้ส์ จำกัด
1040 บริษัท แอคทีฟ โซลูชั่น ซิสเต็ม จำกัด
1041 บริษัท แอคทีฟ โฟกัส จำกัด
1042 บริษัท แอซเท็ค เซลล์แอนด์เซอร์วิส
1043 บริษัท แอซเท็ค เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1044 บริษัท แอ๊ด ซาวด์ ซิสเท็ม จำกัด
1045 บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด
1046 บริษัท แอดไวซ์ สิงห์ จำกัด สาขา (advice MINI บางระจัน)
1047 บริษัท แอดวาดซ์ อินดัสเทรียล เซอร์วิส
1048 บริษัท แอ็ดวานช์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1049 บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1050 บริษัท แอ๊ดวานซ์ เพาเวอร์ อิเล็กทริค จำกัด
1051 บริษัท แอ๊ดวานซ์ เพาเวอร์ อิเล็คทริค จำกัด
1052 บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด
1053 บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด
1054 บริษัท แอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น จำกัด
1055 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
1056 บริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด
1057 บริษัท แอนเจิ้ล เคน แอนด์ สกาย จำกัด
1058 บริษัท แอนนี่แวร์ มีเดีย จำกัด
1059 บริษัท แอนิเมทเต็ด สตอรี่บอร์ด
1060 บริษัท แอพ ไพ จำกัด
1061 บริษัท แอม ว่ะฮาฮา จำกัด
1062 บริษัท แอมว่ะฮาฮา จำกัด
1063 บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1064 บริษัท แอร์โรแฟลกซ์ จำกัด
1065 บริษัท แอร์อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด
1066 บริษัท แอล แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
1067 บริษัท แอล เอ็ม จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1068 บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1069 บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
1070 บริษัท แอล.วายอินดัสตรีส์ จำกัด
1071 บริษัท แอลเอสจี สกายเซฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1072 บริษัท แอลแอนด์อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1073 บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) (ซิลเวอร์ สโตน ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล )
1074 บริษัท แอลนิโค คอนสตรัคชั่น จำกัด
1075 บริษัท แอลฟาเบต กรุ๊ป จำกัด
1076 บริษัท แอสเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1077 บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด
1078 บริษัท แอสซัน จำกัด
1079 บริษัท แฮปปิโอ้ จำกัด
1080 บริษัท โกลเด้น เฟรช จำกัด
1081 บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด
1082 บริษัท โกลเด้น ไชน์ เทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
1083 บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด (ในเครือสหฟาร์ม)
1084 บริษัท โกลเด้นเชน ดีเวลล้อปเม้นต์ แอนด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
1085 บริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด
1086 บริษัท โกลด์ พร๊อพเพอร์ตี้ ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด
1087 บริษัท โกลบอล เทลโซลูชั่น จำกัด
1088 บริษัท โกลบอล ทรานซิส เทคโนโลยี จำกัด
1089 บริษัท โกลบอล อาร์คิเทคเซอรัล จำกัด
1090 บริษัท โกลบอลทรานสเลชั่นทีม จำกัด
1091 บริษัท โกลบอลฮีล จำกัด
1092 บริษัท โคเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1093 บริษัท โค้ชไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1094 บริษัท โค้ดดีวา จำกัด
1095 บริษัท โคตรอน จำกัด
1096 บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1097 บริษัท โคบาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
1098 บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
1099 บริษัท โค้วยู่ฮะ อีซูซุ เซลส์ จำกัด
1100 บริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลล์ จำกัด สาขาร่มเกล้า
1101 บริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ จำกัด สาขารังสิต-นครนายก
1102 บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1103 บริษัท โชคชัย เอนจิเนียริ่ง จำกัด
1104 บริษัท โชคฐิติพงศ์ ทรานสปอร์ต จำกัด
1105 บริษัท โชคทวีศักดิ์เดินรถ จำกัด
1106 บริษัท โซดา (ประเทศไทย) จำกัด
1107 บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด
1108 บริษัท โซนิกซ์ บูม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1109 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
1110 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ชลบุรี)
1111 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด
1112 บริษัท โซนี ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
1113 บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
1114 บริษัท โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชัน จำกัด
1115 บริษัท โซลิแทร์ โฮเทล จำกัด
1116 บริษัท โดรนอาคาเดมิค (ไทยแลนด์) จำกัด
1117 บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
1118 บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด
1119 บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
1120 บริษัท โตโยต้า กรุงไทยรามอินทรา จำกัด
1121 บริษัท โตโยต้า นครนายก จำกัด
1122 บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ (ตลาดไท)
1123 บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด
1124 บริษัท โตโยต้า พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
1125 บริษัท โตโยต้า ภูมิพัฒนา (สำนักงานใหญ่)
1126 บริษัท โตโยต้าเภตรา จำกัด
1127 บริษัท โตโยต้าพาราก้อน มอเตอร์ จำกัด
1128 บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1129 บริษัท โตชิบา ไลท์ติ้ง คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย)
1130 บริษัท โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ จำกัด
1131 บริษัท โตชิบาโลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1132 บริษัท โตมี อินเตอร์เทรด จํากัด
1133 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) (ศูนย์บริการลูกค้าสาขาธัญบุรี
1134 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
1135 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (นนทบุรี)
1136 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
1137 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (การกำลังและเครื่องปรับอากาศ)
1138 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (นครสวรรค์)
1139 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บางปรอท)
1140 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บึงยี่โถ)
1141 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (รังสิต)
1142 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ชัยนาท
1143 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สระบุรี
1144 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าเรือ
1145 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาที่
1146 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1147 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อาคารบำรุงรักษาและติดตั้ง (คลองสาม)
1148 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด สาขาธัญบุรี
1149 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด สาขาลำลูกกา
1150 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) (บึงยี่โถ)
1151 บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด
1152 บริษัท โนวา เมดิซีน จำกัด
1153 บริษัท โนวิเทธ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1154 บริษัท โบการ์ท ลินเจอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1155 บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด
1156 บริษัท โปรเกมมิ่ง จำกัด
1157 บริษัท โปรเกรส พาร์ท แอนด์ ได จํากัด
1158 บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เทค จำกัด
1159 บริษัท โปรเจค เซเว่น จำกัด
1160 บริษัท โปรเจ็คท์ พ้อยท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1161 บริษัท โปรเจคทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1162 บริษัท โปรเซส อาร์คิเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด
1163 บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
1164 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด
1165 บริษัท โปรเวนชั่น ทีม () จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1166 บริษัท โปรเฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1167 บริษัท โปร-แปลน อาร์คิเท็ค จำกัด
1168 บริษัท โปรดักชั่นอาร์ต จำกัด
1169 บริษัท โปรทอส เทคโนโลยี จำกัด
1170 บริษัท โปรบุ๊คกิ้ง เซนเตอร์ จำกัด
1171 บริษัท โปรสเต็ปส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1172 บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค จํากัด
1173 บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค จำกัด
1174 บริษัท โพรเกรส อินเตอร์ ฟาร์ม จำกัด
1175 บริษัท โพล่าแบร์มิวสิค จำกัด
1176 บริษัท โพล่าแบรสตูดิโอ
1177 บริษัท โพลีเมอร์ อินโนพลาส จำกัด
1178 บริษัท โพลีกอน ออฟฟิเชียล จำกัด
1179 บริษัท โพส แอนด์ พรีคาส จํากัด
1180 บริษัท โพสแอนด์พรีคาสจำกัด
1181 บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
1182 บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด
1183 บริษัท โมเดิร์น พอส จำกัด
1184 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด
1185 บริษัท โมโนเจนเนอเรชั่น จำกัด
1186 บริษัท โมทีฟ อาคิเท็ค จำกัด
1187 บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1188 บริษัท โยโซ เซอร์วิส จำกัด
1189 บริษัท โรโต แมชชีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1190 บริษัท โรโบคลาวด์ จำกัด
1191 บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด
1192 บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
1193 บริษัท โรดฟัน โปรดักชั่น จำกัด
1194 บริษัท โรป้า อินดัสตรี จำกัด
1195 บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1196 บริษัท โรยัลโคเปน เฮเกน (ประเทศไทย)
1197 บริษัท โลตัส อีเลคทริคอล แมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1198 บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด
1199 บริษัท โสดา ธุรกิจและการบัญชี จำกัด
1200 บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
1201 บริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จำกัด
1202 บริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1203 บริษัท โอเรียนทัล สตูดิโอ จำกัด
1204 บริษัท โอเวอร์โกรว์น โปรดักชั่นส์ จำกัด
1205 บริษัท โอเอซิสอาร์ท จำกัด
1206 บริษัท โอชิ คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
1207 บริษัท โอชิคอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1208 บริษัท โอซีเค เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
1209 บริษัท โอซีที ทีม (ไทยแลนด์) จำกัด
1210 บริษัท โอบอ้อม เกจ เทคโนโลยี จำกัด
1211 บริษัท โอพี ออโตเทค จำกัด
1212 บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
1213 บริษัท โอสถสภา จำกัด
1214 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1215 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1216 บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด
1217 บริษัท โฮเต็ลเบดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1218 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1219 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาประชาชื่น
1220 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน สาขาลาดพร้าว
1221 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ มหาชน จำกัด
1222 บริษัท โฮมสแควร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
1223 บริษัท ไคลแอนท์ส จำกัด
1224 บริษัท ไซเบอร์ เนกเทค จำกัด
1225 บริษัท ไซเบอร์แพค จำกัด
1226 บริษัท ไซโก้อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
1227 บริษัท ไซต์ สเปซิฟิค จำกัด
1228 บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1229 บริษัท ไดเร็คเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1230 บริษัท ไดซิน จำกัด
1231 บริษัท ไดซิน อาร์ท โลจิสติกส์ จำกัด
1232 บริษัท ไดนามิค บรอดคาสติ้ง ซิสเต็ม จำกัด
1233 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
1234 บริษัท ไดมอนด์ ซิตี้ คอนสตรั๊กชั่น จำกัด
1235 บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
1236 บริษัท ไดมอนด์ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
1237 บริษัท ไดมอนด์ ฮันเตอร์
1238 บริษัท ไดริกิ (ไทยแลนด์) จำกัด
1239 บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
1240 บริษัท ไทกอน ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
1241 บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด
1242 บริษัท ไทบ้าน สตูดิโอ จำกัด
1243 บริษัท ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1244 บริษัท ไทย เจนท์ จำกัด
1245 บริษัท ไทย เปเปอร์ ดี จำกัด
1246 บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด
1247 บริษัท ไทย เอเซีย เกท จำกัด
1248 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
1249 บริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด
1250 บริษัท ไทย โฟมอินดัสตรี จำกัด
1251 บริษัท ไทย โระคุฮะ จำกัด
1252 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จํากัด
1253 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จํากัด (สำนักงานใหญ่)
1254 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด
1255 บริษัท ไทย จีอาร์พี จำกัด
1256 บริษัท ไทย ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด
1257 บริษัท ไทย ดอยซ์ จำกัด
1258 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
1259 บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
1260 บริษัท ไทย ฟลายอิ้ง เซอร์วิส จำกัด
1261 บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (ปทุมธานี) จำกัด
1262 บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (ปทุมธานี) จำกัด (TATP )
1263 บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด
1264 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1265 บริษัท ไทย อีวี อินโนเวชั่น จำกัด
1266 บริษัท ไทย.โอ.พี.พี จำกัด(มหาชน)
1267 บริษัท ไทยเคียววะ จีเอ็มบี จำกัด
1268 บริษัท ไทยเจส จำกัด
1269 บริษัท ไทยเจส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1270 บริษัท ไทยเจียระไนกรุ๊ป (มหาชน) จำกัด
1271 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด
1272 บริษัท ไทยเดสติเนชั่น จำกัด
1273 บริษัท ไทยเทคโนเพลท จำกัด
1274 บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
1275 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1276 บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด
1277 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
1278 บริษัท ไทยเฟิร์สเฮลทีฟู้ดส์ จำกัด
1279 บริษัท ไทยเมทเทค เพลทติ้ง จำกัด
1280 บริษัท ไทยเรซินเทติดส์ จำกัด (สาขาโรงงานกรุงเทพ)
1281 บริษัท ไทยเรซินเทติดส์ จำกัด (สาขาโรงงานอยุธยา)
1282 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
1283 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) อ่างทอง
1284 บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด
1285 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
1286 บริษัท ไทยแมททีเรียลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1287 บริษัท ไทยแอคทิวิตี้ จำกัด
1288 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
1289 บริษัท ไทยโคะอิโท (ประเทศไทย) จำกัด
1290 บริษัท ไทยโคะอิโท จำกัด
1291 บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด
1292 บริษัท ไทยโพลีอไมด์ จำกัด
1293 บริษัท ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด
1294 บริษัท ไทยโมลด์ แอนด์ ดาย จำกัด
1295 บริษัท ไทยโรโบติกส์ แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด
1296 บริษัท ไทยไทโย จำกัด
1297 บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด
1298 บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
1299 บริษัท ไทยไลอ้อน เมทารี จำกัด
1300 บริษัท ไทยกริ๊พเทค จำกัด
1301 บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ็กซปอร์ต จำกัด
1302 บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
1303 บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
1304 บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
1305 บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัด
1306 บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด
1307 บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
1308 บริษัท ไทยซัมมิท บ้านโพธิ์ จำกัด
1309 บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด
1310 บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1311 บริษัท ไทยซัมมิท ออโตพาร์ทอินดัสตรี จำกัด
1312 บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
1313 บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
1314 บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด (ปทุมธานี)
1315 บริษัท ไทยดํารงคอนแทรคเตอร์ (สาขาบ่อวิน) จำกัด
1316 บริษัท ไทยดํารงคอนแทรคเตอร์ (สํานักงานใหญ่) จำกัด
1317 บริษัท ไทยตาบูชิ อิเล็กทริค จำกัด
1318 บริษัท ไทยทีทีพี เมทอล เวิร์ค จำกัด
1319 บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด
1320 บริษัท ไทยนครเพนท์แอนด์ เคมีคอล จำกัด
1321 บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
1322 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
1323 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต)
1324 บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด (จังหวักฉะเชิงเทรา)
1325 บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด (จังหวัดสมุทรปราการ)
1326 บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด
1327 บริษัท ไทยนิสเซ่ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
1328 บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
1329 บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด (ปทุมธานี)
1330 บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด (หนองแค)
1331 บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด สาขาหนองแค
1332 บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด
1333 บริษัท ไทยฟลายทราเวล จำกัด
1334 บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1335 บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
1336 บริษัท ไทยระยองผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง โซเพียว จำกัด
1337 บริษัท ไทยริชฟูดส์กรุ๊ป จำกัด
1338 บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
1339 บริษัท ไทยวรา โปรเจคส์ ไทยแลนด์
1340 บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด
1341 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
1342 บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
1343 บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด
1344 บริษัท ไทยสยามอิงค์เจ็คท์ จำกัด
1345 บริษัท ไทยสะเปเชียลไวร์ จำกัด
1346 บริษัท ไทยออโตแมช จำกัด
1347 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
1348 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง จำกัด
1349 บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
1350 บริษัท ไทยอี เมททัล เวิร์คส จำกัด
1351 บริษัท ไทยอุซุย จำกัด
1352 บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1353 บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด
1354 บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด
1355 บริษัท ไทร์ คอนสตรัคชั่น แมนเนชเม้นท์ จำกัด
1356 บริษัท ไทวัสดุ จำกัด (สาขาลำลูกกา)
1357 บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
1358 บริษัท ไทสันโพลทรี (ไทยแลนด์)
1359 บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด
1360 บริษัท ไนท์ แบล็ค ฮอร์ส ไวน์เนอรี่ จำกัด
1361 บริษัท ไนท์ บีเวอร์ ฟิล์ม จำกัด
1362 บริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
1363 บริษัท ไบโอ แคล เซ็นเตอร์ จำกัด
1364 บริษัท ไบนารี โปรเฟส จำกัด
1365 บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด
1366 บริษัท ไบรท์แอนด์ไลท์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
1367 บริษัท ไปรษณีไทย จำกัด สาขารังสิต
1368 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด สาขาจตุจักร
1369 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
1370 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (แก่งคอย)
1371 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (แจ้งวัฒนะ)
1372 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ดอนเมือง)
1373 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ถนนวิภาวดีรังสิต)
1374 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) สาขารังสิต
1375 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ลำลูกกา)
1376 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สาขาธัญบุรี)
1377 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ)
1378 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1379 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (หลักสี่)
1380 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี
1381 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาธัญบุรี
1382 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาบางนา
1383 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาบางปะอิน
1384 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาประตูน้ำพระอินทร์
1385 บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด
1386 บริษัท ไพเรท สตูดิโอ จำกัด
1387 บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัด
1388 บริษัท ไพพรเพิ่มสิน จำกัด
1389 บริษัท ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
1390 บริษัท ไพรมัส จำกัด
1391 บริษัท ไพศาลจิวเวอรี่ จำกัด
1392 บริษัท ไฟเขียว พับลิซซิ่ง จำกัด
1393 บริษัท ไฟน์ เบดดิ้ง จำกัด
1394 บริษัท ไฟน์เดย์ เฮาส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1395 บริษัท ไฟลมาร์ จำกัด
1396 บริษัท ไฟว์ แอนด์ โฟ ปริ้นติ้ง จำกัด
1397 บริษัท ไฟว์ สตาร์ ทราเวล จำกัด (เชียงใหม่)
1398 บริษัท ไม้ เอก โฮมเมดส์ จำกัด
1399 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน)
1400 บริษัท ไมเออร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
1401 บริษัท ไมโครเทค คาลิเบรชั่น แลบบอราทอรี่ จำกัด
1402 บริษัท ไมโครเทาเวอร์เครน (ไทยแลนด์) จำกัด
1403 บริษัท ไมโครเอ็กเพิร์ท จำกัด
1404 บริษัท ไมโครไฟเบอร์ อุตสาหกรรม จำกัด
1405 บริษัท ไมโครการปัก จำกัด
1406 บริษัท ไมก้ากรุ๊ป จำกัด
1407 บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
1408 บริษัท ไลค์มี จํากัด
1409 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1410 บริษัท ไลฟ์แอสอาร์ต จำกัด
1411 บริษัท ไวท์แพคเกจจิ้ง จำกัด
1412 บริษัท ไวท์ไลท์ สตูดิโอ จำกัด
1413 บริษัท ไวท์ไลน์ ยักษ์ไทย จำกัด
1414 บริษัท ไอ แฮฟ ซีพียู จำกัด
1415 บริษัท ไอ คอนเน็คท์ เทเลคอม จำกัด
1416 บริษัท ไอ ดีไซน์ ซัพพลาย จำกัด
1417 บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1418 บริษัท ไอ ปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
1419 บริษัท ไอ วิว ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
1420 บริษัท ไอ.เอ.สตูดิโอ จำกัด
1421 บริษัท ไอ.ทีมิราเคิล ทัวร์ จำกัด
1422 บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด
1423 บริษัท ไอ.อี.โอจำกัด
1424 บริษัท ไอ.อี.พรีซิชั่น จำกัด
1425 บริษัท ไอ.อีพรีซิชั่น จำกัด
1426 บริษัท ไอเจทีที (ประเทศไทย) จำกัด
1427 บริษัท ไอเดีย ดีดี สตูดิโอ จำกัด
1428 บริษัท ไอเดียลวัน กรุ๊ป จำกัด
1429 บริษัท ไอเบอร์รี่ โฮมเมด จํากัด
1430 บริษัท ไอเอคิว เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1431 บริษัท ไอแปน แชนเนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1432 บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1433 บริษัท ไอแอพเทคโนโลยีจำกัด
1434 บริษัท ไอโคตรอน จำกัด
1435 บริษัท ไอโมด จำกัด
1436 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด
1437 บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
1438 บริษัท ไอดอล ซิสเทิม จำกัด
1439 บริษัท ไอด้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1440 บริษัท ไอดีล แอนด์ มาเวลลัส เท็น จำกัด
1441 บริษัท ไอที เทคโนคอม
1442 บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1443 บริษัท ไอบีเอ เอร่า กรุ๊ป จำกัด
1444 บริษัท ไอบีซี อินดัสเตรียล จำกัด
1445 บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด
1446 บริษัท ไฮ เจแปน ทัวร์ จำกัด
1447 บริษัท ไฮ เอ็น แสตนดาร์ด จํากัด
1448 บริษัท ไฮเดรกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1449 บริษัท ไฮเท็ก เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1450 บริษัท ไฮโซ เน็ทเวิร์ค จำกัด
1451 บริษัท ไฮโซเน็ทเวิร์ค จำกัด
1452 บริษัท ไฮโปธีสีส จำกัด
1453 บริษัท ไฮคลาวด์ มิวสิค จำกัด
1454 บริษัท ไฮ-คิว พลาส จำกัด
1455 บริษัท ไฮยีน่า โปรดักชัน กรุ๊ป จำกัด
1456 บริษัท ไฮยีน่า โปรดักชั่น กรุ๊ป จำกัด
1457 บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย จำกัด
1458 บริษัท กมลธรรมสรณ์ จำกัด
1459 บริษัท กระต่ายตื่นตัว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1460 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
1461 บริษัท กรังปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1462 บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
1463 บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
1464 บริษัท กรีนเดลี ฟู้ดส์ จำกัด
1465 บริษัท กรีนเนอรี่ ปาร์ค มอลล์ จำกัด
1466 บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด
1467 บริษัท กรีนแวลลู จํากัด
1468 บริษัท กรีนโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1469 บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1470 บริษัท กรีนดิสคัฟเวอรี่ จำกัด
1471 บริษัท กรีนบ๊อกซ์ดีไซน์จำกัด
1472 บริษัท กรีนสเปซ จำกัด
1473 บริษัท กรีนสเปส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด
1474 บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1475 บริษัท กรุงเทพ เอ็กซิบิชั่น จำกัด
1476 บริษัท กรุงเทพน้ำทิพย์ จำกัด
1477 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) อำเภอวังน้อย
1478 บริษัท กรุงไทย ฟู๊ด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1479 บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1480 บริษัท กฤษณะมงคล จำกัด
1481 บริษัท กลอรี่ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
1482 บริษัท กลอรี่ อินทีเรียร์ จำกัด
1483 บริษัท กลอรี่แลนด์ จำกัด
1484 บริษัท กลูต้าสตอรี่ จำกัด
1485 บริษัท กวิตา สถาปนิก จำกัด
1486 บริษัท ก้องเกียรติ โปรดักชั่น จำกัด
1487 บริษัท กอบชัย (นครนายก) จำกัด
1488 บริษัท ก็อปปี้ เอ แบงคอก จำกัด
1489 บริษัท กอปรฝัน จำกัด
1490 บริษัท กะปุ๊กลุกไทย จำกัด
1491 บริษัท กังวาลฮอลิเดย์ จำกัด
1492 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน)
1493 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี ( โรงไฟฟ้าโคกแย้ )
1494 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี จำกัด
1495 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
1496 บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
1497 บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ จำกัด
1498 บริษัท กาไชย จำกัด
1499 บริษัท กากันท์ (ประเทศไทย) จำกัด
1500 บริษัท กาก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1501 บริษัท กาดสวนแก้ว จำกัด
1502 บริษัท กาตาร์แอร์เวย์ส จำกัด
1503 บริษัท ก้ามปู วิศวกรรม จำกัด
1504 บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ หนองแค จำกัด
1505 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ฝ่ายครัวการบินดอนเมือง
1506 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ฝ่ายสนับสนุนการบริการ
1507 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
1508 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บางพลี)
1509 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายช่าง)
1510 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ลาดกระบัง)
1511 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (วิภาวดีรังสิต)
1512 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (สุวรรณภูมิ)
1513 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดอนเมือง
1514 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1515 บริษัท การบินไทย จำกัด ไทยคาร์โก้
1516 บริษัท การบินไทย จำกัด คลังสินค้าระหว่างประเทศ
1517 บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
1518 บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
1519 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1520 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (วิภาวดี)
1521 บริษัท การุณ บราเธอร์ส จำกัด
1522 บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1523 บริษัท ก้าวหน้าโซลูชั่น จำกัด
1524 บริษัท กิมไทย จำกัด
1525 บริษัท กิมไป๊ บอทเทิล จํากัด
1526 บริษัท กีฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
1527 บริษัท กู๊ด เฟรท แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
1528 บริษัท กู๊ด จ๊อบ โปรดักชั่น จำกัด
1529 บริษัท กู๊ด ซี ซั่น แทรเวล จำกัด
1530 บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1531 บริษัท กู๊ดไทม์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
1532 บริษัท กู๊ดไทม์ ทราเวล แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1533 บริษัท กูรูเช็ค จำกัด
1534 บริษัท ขนส่ง จำกัด
1535 บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
1536 บริษัท ขอบสนาม จำกัด
1537 บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด
1538 บริษัท ข้าวมาบุญครอง จำกัด
1539 บริษัท คงสงวน เอ็นจิเนียริ่ง
1540 บริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1541 บริษัท คนหัวครัว จำกัด
1542 บริษัท ครอสซิ่งซอฟท์ จำกัด
1543 บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
1544 บริษัท คราทอส อินโน เทค จำกัด
1545 บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด (มหาชน)
1546 บริษัท คริสตัล มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1547 บริษัท คริสตัล สโนว์ ไลน์ แอร์ จำกัด
1548 บริษัท ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสทรี จำกัด
1549 บริษัท ครีเอท เกรท ดีไซน์ จำกัด
1550 บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยีแอซซีสแตนท์ จำกัด
1551 บริษัท ครีเอทีฟ เอ็กซ์ ดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1552 บริษัท ครีเอทีฟ แมกซ์ สตูดิโอ จำกัด
1553 บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จำกัด
1554 บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
1555 บริษัท คลิ๊กทูดีไซน์ จำกัด
1556 บริษัท คลีน แคร์ คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1557 บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด
1558 บริษัท คลื่นน้ำเงิน จำกัด
1559 บริษัท ควอเทร์ อาคิเทค จำกัด
1560 บริษัท ควอลิตี้ เฟล็ค แพ็ค จำกัด
1561 บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
1562 บริษัท ควอลิตี้ เอซ จำกัด
1563 บริษัท ควอลิตี้ พอยท์ จํากัด
1564 บริษัท ควิก โพสต์ รังสิต จำกัด
1565 บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด
1566 บริษัท ควิกแพ็ค แปซิฟิค จำกัด
1567 บริษัท ควิกดีไซน์ จำกัด
1568 บริษัท ควิค แพ็ค แปซิฟิค จำกัด
1569 บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จํากัด
1570 บริษัท คอนโดไทย จำกัด
1571 บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
1572 บริษัท คอนซัลติ่ง อาร์คิเทค ดีไซน์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
1573 บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์
1574 บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด
1575 บริษัท คอนิเมก จำกัด
1576 บริษัท คอฟฟี่ สเลนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1577 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด
1578 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1579 บริษัท คอมเมทีฟ โปรดักชั่น จำกัด
1580 บริษัท คอมไบน์ พาร์ท จำกัด
1581 บริษัท คอมพลีท เวิร์ค จำกัด
1582 บริษัท คอมพลีท มาร์ค จำกัด
1583 บริษัท คอมมอนวิว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1584 บริษัท คอมมูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
1585 บริษัท คอร์เดีย จํากัด
1586 บริษัท คอร์เดียล ดีไลท์ จำกัด
1587 บริษัท คอร์โนแอนด์แนช จำกัด
1588 บริษัท คอร์ครีเอเตอร์ จำกัด
1589 บริษัท คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
1590 บริษัท คอสดีไซน์ จำกัด
1591 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1592 บริษัท คัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด
1593 บริษัท คัลเลอร์ฟูล ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด
1594 บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
1595 บริษัท คาซ่า จำกัด
1596 บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด
1597 บริษัท คำนวณการ จำกัด
1598 บริษัท คิงเพาเวอร์ จำกัด
1599 บริษัท คิงฟิช โพรไวเดอร์ จำกัด
1600 บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอจำกัด (มหาชน)
1601 บริษัท คิงส์-แมชชีน-ทูลส์ จำกัด
1602 บริษัท คิดโด้ เรคคอร์ด จำกัด
1603 บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1604 บริษัท คิตตี้ เลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด
1605 บริษัท คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1606 บริษัท คิวบิคสเปส จำกัด.
1607 บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด
1608 บริษัท คีย์ ทู ซัคเซส จำกัด
1609 บริษัท คีรีมายา จำกัด (คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท สปา)
1610 บริษัท คือดี เคเอทีฟ โปรดักชั่น จำกัด
1611 บริษัท คุณคณา จำกัด
1612 บริษัท คูเทคไลท์ จำกัด
1613 บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
1614 บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
1615 บริษัท คูริตะ-จี เค เคมีคอล จำกัด
1616 บริษัท คูริฮารา (ประเทศไทย) จำกัด
1617 บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1618 บริษัท จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1619 บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด
1620 บริษัท จตุวัฒน์วิศวกร จำกัด
1621 บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1622 บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด
1623 บริษัท จ๊อบ เซิร์ฟ รีซอร์ส จำกัด
1624 บริษัท จอย ทู เดอะ เวิลด์ จำกัด
1625 บริษัท จอย สปอร์ต จำกัด
1626 บริษัท จอยลัคคลับ ฟิล์มเฮาส์ จำกัด
1627 บริษัท จังก้า พลัส สตูดิโอ จำกัด
1628 บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
1629 บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
1630 บริษัท จัดหางานวันทรีซิกตี้ จำกัด
1631 บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1632 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
1633 บริษัท จิณณพัต หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
1634 บริษัท จิตเจริญพลาส จำกัด
1635 บริษัท จิตรมาสเทรดดิ้ง จำกัด
1636 บริษัท จิรเจริญ จำกัด
1637 บริษัท จี พลาสติก จำกัด
1638 บริษัท จี อาร์ เอ็ม แอ็คเคาท์ติ้งโซลูชั่นส์ จำกัด
1639 บริษัท จี อาร์ พี ไฮเทค จำกัด
1640 บริษัท จี.อาร์.เอ็ม แอ็คเคาท์ติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
1641 บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1642 บริษัท จีเอ็ม โปรซอฟท์ จำกัด
1643 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
1644 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
1645 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
1646 บริษัท จีเอ็มโปรซอฟท์ จำกัด
1647 บริษัท จีเอ็มออแกไนซ์ แอนด์ เวดดิ้งแพลนเนอร์ จำกัด
1648 บริษัท จีเอส ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
1649 บริษัท จีเอส ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
1650 บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1651 บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จำกัด
1652 บริษัท จีโอดีส ไทย จำกัด
1653 บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
1654 บริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด
1655 บริษัท จีพีวี เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
1656 บริษัท จีมินิ เท็กซ์ไทล์ จํากัด
1657 บริษัท จีวายเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
1658 บริษัท จีอาร์ รุ่งตะวัน จำกัด
1659 บริษัท จุฑามาส วี.วี.เคจำกัด
1660 บริษัท จูน เซคิโน อาร์คิเทคต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
1661 บริษัท จูบิลี แทรเวิล จำกัด
1662 บริษัท ช.เทค เซอร์วิส จำกัด
1663 บริษัท ช.เอื้อศิริ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1664 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
1665 บริษัท ชการช่าง – โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด
1666 บริษัท ชบา เทรดดิ้ง จำกัด
1667 บริษัท ชลทิพย์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1668 บริษัท ชลนวัต จำกัด
1669 บริษัท ชลิตะ เซมิซึ จำกัด
1670 บริษัท ชอปปิ้ง พีซี ดอทเน็ต จำกัด
1671 บริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด
1672 บริษัท ชัตเตอร์ วี จำกัด
1673 บริษัท ชัตเตอร์สปีด โปรดักชั่น จำกัด
1674 บริษัท ชัยภัทร์ เคลียริ่ง แอคเคาท์ จำกัด
1675 บริษัท ชาช่า ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
1676 บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
1677 บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
1678 บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1679 บริษัท ชาร์เตอร์ มารีน จำกัด
1680 บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
1681 บริษัท ชำนิอายส์ สตูดิโอ จำกัด(มหาชน)
1682 บริษัท ชิชิ ซูชิ จำกัด
1683 บริษัท ชิน อี เมลทัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1684 บริษัท ชินโค พริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
1685 บริษัท ชิปปอป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1686 บริษัท ชีส โมบาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (EDTguide)
1687 บริษัท ชุบชีวิต สตูดิโอ แบงคอก จำกัด
1688 บริษัท ชู คอมแพค จำกัด
1689 บริษัท ชู้ตอิท จำกัด
1690 บริษัท ชู้ทดี จำกัด
1691 บริษัท ซ.โลหะพัฒนากรุ๊ป () จำกัด
1692 บริษัท ซอฟต์สแควร์ จำกัด
1693 บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1694 บริษัท ซอฟต์อินเตอร์เชียงราย จำกัด
1695 บริษัท ซอยล์ ซีเมนต์ คอลัมน์ จำกัด
1696 บริษัท ซังกิวไทย (ประเทศไทย) จำกัด
1697 บริษัท ซัน แซนด์ วอเตอร์ จำกัด (ศูนย์ดำน้ำ Dolphin Divers)
1698 บริษัท ซัน มูน พรอสเพอริตี้ ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1699 บริษัท ซัน สไมล์ เวิลด์ ทราเวล จำกัด
1700 บริษัท ซัน สไมล์ ฮอลิเดย์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
1701 บริษัท ซันเด้น อินเตอร์ คูล จำกัด (มหาชน)
1702 บริษัท ซันเดย์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด
1703 บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด
1704 บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1705 บริษัท ซันไชน์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด
1706 บริษัท ซันจูปิเตอร์ จำกัด
1707 บริษัท ซันชาย ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1708 บริษัท ซันซุย เค็นเซ็ตซึ จำกัด
1709 บริษัท ซันนี่ซันฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1710 บริษัท ซันนี่ซานีทารี่ซัพพลาย จำกัด
1711 บริษัท ซันมูนทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
1712 บริษัท ซันมูนพรอสเพอร์ตี้ ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1713 บริษัท ซันสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1714 บริษัท ซัม ไฮเทคส์ จำกัด
1715 บริษัท ซัมเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
1716 บริษัท ซัมโบ ชินโด (ประเทศไทย) จำกัด
1717 บริษัท ซัมโบไพพ์ปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
1718 บริษัท ซัมม่า เอ็น.เค.คอนแทรคติ้ง จำกัด
1719 บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด
1720 บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด
1721 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
1722 บริษัท ซาโต้ โคคิ (ไทยแลนด์) จำกัด
1723 บริษัท ซาครอส (ประเทศไทย) จำกัด
1724 บริษัท ซาติ สตูดิโอ จำกัด
1725 บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด
1726 บริษัท ซาบีน่า จำกัด
1727 บริษัท ซาร่า บิวตี้ จำกัด
1728 บริษัท ซำบายมาก จำกัด
1729 บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด
1730 บริษัท ซิกซ์สเกล จำกัด
1731 บริษัท ซิกน่า วิชวล จำกัด
1732 บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
1733 บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด
1734 บริษัท ซิติเซ็น แมชชินเนอรี่ เอเซีย จำกัด
1735 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด
1736 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1737 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
1738 บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด
1739 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด
1740 บริษัท ซิ้นส์ จำกัด
1741 บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด
1742 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1743 บริษัท ซิมไบโอซิส จำกัด
1744 บริษัท ซิมบาทอย์ (ประเทศไทย) จำกัด
1745 บริษัท ซิสเต็มส์ ไพร์ม จำกัด
1746 บริษัท ซิสเตอร์ฟลาเวอร์ จำกัด
1747 บริษัท ซี เอส เอ็น แอ็ดวานซ์ จำกัด
1748 บริษัท ซี แองเจิล ครุยซ์ จำกัด
1749 บริษัท ซี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1750 บริษัท ซี ซี แอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
1751 บริษัท ซี ซี ที เอ็กซ์เพรส จำกัด
1752 บริษัท ซี บี เค เอ็นจิเนียริ่งกรุ๊ป จำกัด
1753 บริษัท ซี ยู โลจิสติคส์ จำกัด
1754 บริษัท ซี อินเตอร์ฟอร์ม จำกัด
1755 บริษัท ซี.เอ.เอสเปเปอร์ มิลล์ จำกัด
1756 บริษัท ซี.เออินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท จำกัด
1757 บริษัท ซี.บี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
1758 บริษัท ซี.บี.เพนท์ จำกัด
1759 บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPFM)
1760 บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
1761 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
1762 บริษัท ซีเคเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1763 บริษัท ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด
1764 บริษัท ซีเอ็นซี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1765 บริษัท ซีเอ็นซี เซอร์วิส คอนซัลติ้ง จำกัด
1766 บริษัท ซีเอ็นอาร์แอคเค้าท์ติ้ง จำกัด
1767 บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด มหาชน
1768 บริษัท ซีเอสไอ เอเชีย จำกัด
1769 บริษัท ซีเอสดี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1770 บริษัท ซีแองเจิลครุยซ์
1771 บริษัท ซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1772 บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
1773 บริษัท ซีโร่ ฟริคชั่น จำกัด
1774 บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
1775 บริษัท ซีค อินดัสตรี จำกัด
1776 บริษัท ซีคิว จำกัด
1777 บริษัท ซีซั่น ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์ จำกัด
1778 บริษัท ซีดีจี กรุ๊ป จำกัด
1779 บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
1780 บริษัท ซีทรานส์ โลจิสติคส์ จำกัด
1781 บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
1782 บริษัท ซีทีจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1783 บริษัท ซีนิธ เดค คอน จำกัด
1784 บริษัท ซีบี ออร์กาไนเซอร์ จำกัด
1785 บริษัท ซีบีเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1786 บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1787 บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
1788 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
1789 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1790 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (สาขาแก่งคอย)
1791 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
1792 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
1793 บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
1794 บริษัท ซีพีแรม จำกัด
1795 บริษัท ซีพีแลนด์ จำกัด
1796 บริษัท ซีพีทู จำกัด
1797 บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น แอนด์ อาคิเทคเจอร์ จํากัด
1798 บริษัท ซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
1799 บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1800 บริษัท ซีสตาร์ บาย ฟลายอิงฟิช
1801 บริษัท ซีสตาร์ อันดามัน จำกัด
1802 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาแจ้งวัฒนะ)
1803 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาปทุมธานี)
1804 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขารังสิต)
1805 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาลำลูกกา)
1806 บริษัท ซีอีเอสอี (ไทยแลนด์) จำกัด
1807 บริษัท ซื่อตรงกรุ๊ป จำกัด
1808 บริษัท ซุปเปอร์ ฟูจิแมน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1809 บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
1810 บริษัท ซุปเปอร์พาร์ท จำกัด
1811 บริษัท ซุปเปอร์พาร์ท จำกัด (สาขาคลองหลวง)
1812 บริษัท ซุปเปอร์ฟูจิแมน จำกัด
1813 บริษัท ซุปเปอร์มาชีน สตูดิโอ จำกัด
1814 บริษัท ซุปเปอร์อูเบอร์ ฟิล์ม จำกัด
1815 บริษัท ซูเปอร์ เรด จำกัด(สำนักงานใหญ่)
1816 บริษัท ซูโร คอมเมอร์เชียล จำกัด
1817 บริษัท ซูทูเร็กซ์ แอนด์ เรโนเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1818 บริษัท ซูพีเรียร์ อินโนเวชั่น จำกัด
1819 บริษัท ซูม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
1820 บริษัท ซูมิดะ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
1821 บริษัท ฌาน ครีเอทีฟ จำกัด
1822 บริษัท ฌานาดีไซน์ จำกัด
1823 บริษัท ฐาน วิศวกรรมโยธา จำกัด
1824 บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด
1825 บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
1826 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
1827 บริษัท ณริษา เเอร์ เซอร์วิส จำกัด
1828 บริษัท ณริษาแอร์ เซอร์วิส จำกัด
1829 บริษัท ณัชชา ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1830 บริษัท ณัฐธนากร จำกัด
1831 บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1832 บริษัท ณัฐรัตน์เทรดดิ้ง จำกัด
1833 บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
1834 บริษัท ดงเครื่องหนังขุนเดช จำกัด
1835 บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)
1836 บริษัท ดรีม เวิร์ค ออร์แกไนเซอร์ จำกัด
1837 บริษัท ดรีม แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
1838 บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
1839 บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด
1840 บริษัท ดอท พร๊อพเพอร์ตี้
1841 บริษัท ดอท อะไร จำกัด
1842 บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด
1843 บริษัท ดักท์เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1844 บริษัท ดัคท์สโตร์ เดอะดีไซน์กูรู จำกัด
1845 บริษัท ดันล้อปพิบโล่ (ประเทศไทย) จำกัด
1846 บริษัท ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล จำกัด
1847 บริษัท ดับเบิ้ลทรี สตอรี่ จำกัด
1848 บริษัท ดับเบิ้ลยู ที ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
1849 บริษัท ดับเบิ้ลยูเค อิเล็กทริค จำกัด
1850 บริษัท ดับเบิลยูเอสซีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด
1851 บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด
1852 บริษัท ดับเบิลยูดับเบิลยูเอส โซลูชั่น จำกัด
1853 บริษัท ดับเบิ้ลอาร์ ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด
1854 บริษัท ดับบริวเอสเจ คอมเมิร์ส จำกัด
1855 บริษัท ดับบลิว แอนด์ เอ็ม โมดิฟายเออร์ จำกัด
1856 บริษัท ดับบลิว.ดี.ฟราแกรนซ์ จำกัด
1857 บริษัท ดับบลิวเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1858 บริษัท ดับบลิวเอส บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1859 บริษัท ดับบลิวซีโอ กรุ๊ป จำกัด
1860 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1861 บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิลเต็มส์ จำกัด
1862 บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด
1863 บริษัท ดาต้าบิลิตี้ จำกัด
1864 บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด
1865 บริษัท ดานิลี่ จำกัด
1866 บริษัท ดารกา จำกัด
1867 บริษัท ดาร์วิด คอร์เปอเรท จำกัด
1868 บริษัท ดาสโก้ จำกัด
1869 บริษัท ดำเนินฟู้ด จำกัด
1870 บริษัท ดิ เอ็กซ์เซคคิวทีฟ เลาจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1871 บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท อินโดไชน่า จำกัด
1872 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาโรงแรมฮอลลิเดย์ อินน์ พัทยา
1873 บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด
1874 บริษัท ดิ อาร์คิติส จำกัด
1875 บริษัท ดิ อินสไปร์ ดีไซน์ จำกัด
1876 บริษัท ดิเอ็กซ์เซคคิวทิฟ จำกัด
1877 บริษัท ดิจิเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1878 บริษัท ดิจิตอล เอ็กซ์ตร้า จำกัด
1879 บริษัท ดิจิตอล มายด์ จำกัด
1880 บริษัท ดิจิทัล โฮมเมด บาย เดอะ ซัน จำกัด
1881 บริษัท ดิสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1882 บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ โคเรีย จำกัด
1883 บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
1884 บริษัท ดี ดี เค (ประเทศไทย) จำกัด
1885 บริษัท ดี บัสซ์ จำกัด
1886 บริษัท ดี.เอ็น.เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
1887 บริษัท ดี.เอส.เจ ก่อสร้าง จำกัด
1888 บริษัท ดีเจริญ ทัวร์ ทราเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด
1889 บริษัท ดีเฟนซ์ อินโนเวชั่น จากัด
1890 บริษัท ดีเฟรนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
1891 บริษัท ดีเอ็กซิท จำกัด
1892 บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
1893 บริษัท ดีเอชแอล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1894 บริษัท ดีเอ็ม แคสติ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด
1895 บริษัท ดีเอส โกลด์ กรุ๊ป จำกัด
1896 บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด
1897 บริษัท ดีเอสวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1898 บริษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จำกัด
1899 บริษัท ดีไซน์ จำกัด
1900 บริษัท ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1901 บริษัท ดีไซน์ + ดีเวลลอป จำกัด
1902 บริษัท ดีไซน์ คอนเซป จำกัด
1903 บริษัท ดีไซน์ บาย ดีไซน์ จำกัด
1904 บริษัท ดีไซน์ สเคป จำกัด
1905 บริษัท ดีไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1906 บริษัท ดีไอ ดีไซนส์ จำกัด
1907 บริษัท ดีไอวาย เรโทรฟิต จำกัด
1908 บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
1909 บริษัท ดีดี เจเนอรัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1910 บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด
1911 บริษัท ดีที เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส
1912 บริษัท ดีน่า โซลูชั่น จำกัด
1913 บริษัท ดีบาย ออเดอร์ จำกัด
1914 บริษัท ดีพลัส (ประเทศไทย) จำกัด
1915 บริษัท ดีพาร์ทเมนท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด
1916 บริษัท ดีพีซี ฟู๊ดส์ จำกัด
1917 บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1918 บริษัท ดีสแร็พเตอร์ จำกัด
1919 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (ลำลูกกา)
1920 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
1921 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต
1922 บริษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1923 บริษัท ต ณรงค์วัสดุภัณฑ์ จำกัด
1924 บริษัท ต.ณรงค์ เคหะภัณฑ์ จำกัด
1925 บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด
1926 บริษัท ต.พีระกฤช จำกัด
1927 บริษัท ต้นแบบวิศวกรรม จำกัด
1928 บริษัท ต้นกล้า สตูดิโอ จำกัด
1929 บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
1930 บริษัท ตรีเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1931 บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จำกัด
1932 บริษัท ตะวันออกคอมเพล็กซ์ จำกัด
1933 บริษัท ตันจง ซูบารุ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
1934 บริษัท ตาโต จำกัด
1935 บริษัท ต้าวหมี จำกัด
1936 บริษัท ถาวรการค้า จำกัด
1937 บริษัท ถิรไทย จำกัด
1938 บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
1939 บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช็อปปิ้ง จำกัด
1940 บริษัท ทรงยุทธ การโยธา จำกัด
1941 บริษัท ทรอปิคอล อันดามัน มารีน จำกัด
1942 บริษัท ทรัพย์เจริญแทรเวล () จำกัด
1943 บริษัท ทรัพย์เพิ่ม ออโต้ โมทีฟ จำกัด
1944 บริษัท ทรัพย์ยืนยง พรีซิชั่นพาร์ท จํากัด
1945 บริษัท ทรัพย์ยืนยง พรีซิชั่นพาร์ท จำกัด
1946 บริษัท ทรัพย์ศิริโมเดิร์นโฮม จำกัด
1947 บริษัท ทรัพย์สิน จำกัด มหาชน TOT Corporation
1948 บริษัท ทราเวลซี้ด จำกัด
1949 บริษัท ทราเวลมาร์ท แบงกอก จำกัด
1950 บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด
1951 บริษัท ทรานสโป โลจิสติกส์ จำกัด
1952 บริษัท ทรานสโป โลจิสติกส์ จำกัด (ปทุมธานี)
1953 บริษัท ทรานส์ซีส โลจิสติกส์ จำกัด
1954 บริษัท ทรินิตี้ อิเลกโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด
1955 บริษัท ทริปเปอร์ แอนด์ ทีม จำกัด
1956 บริษัท ทริปเปิล เอ โซลูชั่น จำกัด
1957 บริษัท ทริปเปิ้ล กรุ๊ป จำกัด
1958 บริษัท ทริปเปิ้ล พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1959 บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด(ไทยรัฐ)
1960 บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
1961 บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี)
1962 บริษัท ทริปเปิ้ลเอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1963 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (นนทบุรี)
1964 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
1965 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)
1966 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
1967 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด สาขารังสิต
1968 บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
1969 บริษัท ทรีดีเฮ้าซิ่ง จำกัด
1970 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1971 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รังสิตปทุม
1972 บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด
1973 บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด
1974 บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
1975 บริษัท ทรูแรเวลส (เอเชีย) จำกัด
1976 บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลส์ จำกัด (สนามบินน้ำ)
1977 บริษัท ทรูทราเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
1978 บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
1979 บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง จำกัด
1980 บริษัท ทศกัณฐ์ ฟิล์ม จำกัด
1981 บริษัท ทศกัณฐ์ ออร์แกไนเซอร์ จำกัด
1982 บริษัท ทองดี โลจิสติกส์โปร (ประเทศไทย) จำกัด
1983 บริษัท ทองสมบูรณ์ คลับ จำกัด
1984 บริษัท ท็อป คลาวด์ จำกัด
1985 บริษัท ท็อปเพ้นท์ เพอร์เฟค จำกัด
1986 บริษัท ท็อปมัลติพริ้น จำกัด
1987 บริษัท ทอสเท็ม ไทย จำกัด
1988 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (ปทุมธานี)
1989 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (สระบุรี)
1990 บริษัท ทัชอาคิเต็ก จำกัด
1991 บริษัท ทัวร์ แฮปปี้ ทริปส์ จำกัด
1992 บริษัท ทัวร์สีรุ้ง จำกัด
1993 บริษัท ทัวร์อินไทย แอนด์อะเมซิ่ง แทรเวิล จำกัด
1994 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาขน)
1995 บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
1996 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
1997 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ดอนเมือง
1998 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สุวรรณภูมิ
1999 บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด
2000 บริษัท ทำได้ กรุ๊ป จำกัด
2001 บริษัท ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2002 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2003 บริษัท ทิพากร จำกัด
2004 บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด
2005 บริษัท ทิศทาง สตูดิโอ จำกัด
2006 บริษัท ที เอ เอส ที่ปรึกษา และ บัญชี จำกัด
2007 บริษัท ที เอ็น สตีล จำกัด
2008 บริษัท ที แอล ซี อาร์คิเทคส์ จำกัด
2009 บริษัท ที อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด
2010 บริษัท ที.ไอ.ทีอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
2011 บริษัท ที.จี มีเดีย จำกัด T.G MEDIA
2012 บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
2013 บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2014 บริษัท ที.ที.เอส.การบัญชี จำกัด
2015 บริษัท ที.ที.อาร์อิพิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
2016 บริษัท ที.บี.บีการท่องเที่ยว จำกัด
2017 บริษัท ทีเค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
2018 บริษัท ทีเค โซลูชั่นส์ จำกัด
2019 บริษัท ทีเน็ต จำกัด
2020 บริษัท ที-เน็ต จำกัด
2021 บริษัท ที-เน็ต จำกัด (T-Net)
2022 บริษัท ที-เรค(ประเทศไทย) จำกัด
2023 บริษัท ทีเอ็นเค.แพดปริ้นเตอร์ เซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
2024 บริษัท ทีเอ็นเอ ซิสเต็มส์ จำกัด
2025 บริษัท ทีเอ็น-ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2026 บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
2027 บริษัท ทีเอส เทค (กบินทร์บุรี) จำกัด
2028 บริษัท ทีเอสเคที จำกัด
2029 บริษัท ทีเอสพี คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด
2030 บริษัท ทีโมทีฟ สตูดิโอ จำกัด
2031 บริษัท ทีโอเอ โดฟเคม อินดัสตรีย์ จำกัด
2032 บริษัท ทีโอที (จำกัด) มหาชน
2033 บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
2034 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (คลอง )
2035 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คลอง
2036 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สระบุรี
2037 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาธัญบุรี
2038 บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด
2039 บริษัท ทีซีซี เทคนิกา จำกัด
2040 บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ จำกัด
2041 บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด
2042 บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
2043 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
2044 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด โรงกรองน้ำ บางปะอิน
2045 บริษัท ทีทีดี อินเตอร์เทรด จำกัด
2046 บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด
2047 บริษัท ทีบีเอสซี โลจิสติกส์ จำกัด
2048 บริษัท ทีพีเค.ซัคเซส จำกัด
2049 บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด
2050 บริษัท ทีพีเอ็น แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
2051 บริษัท ทีพีเอ็ม จำกัด
2052 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
2053 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
2054 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โรงงานกระเบื้อง
2055 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2056 บริษัท ทีม พริซิชั่น กรุ๊ป จำกัด
2057 บริษัท ทีม อาร์คิเต็คเจอรัล แอนด์ แพลนนิ่ง จำกัด
2058 บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
2059 บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จำกัด
2060 บริษัท ทีมศุภลักษณ์คอนสตรัคชั่น จำกัด
2061 บริษัท ทียูเอ็น ทียูเอ็นเอ็น จำกัด
2062 บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
2063 บริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน)
2064 บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
2065 บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
2066 บริษัท ทีวีมั้ง จำกัด
2067 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2068 บริษัท ทู ช็อต สตูดิโอ จำกัด
2069 บริษัท ทูช็อต สตูดิโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2070 บริษัท ทูพีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2071 บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาชลบุรี)
2072 บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาปทุมธานี)
2073 บริษัท ทูลลิ่งแคน จำกัด
2074 บริษัท ธนภัทร (ทีเอ็นพี) จำกัด
2075 บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด
2076 บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
2077 บริษัท ธนาสตีล เวิร์ค จำกัด
2078 บริษัท ธนูลักษ์ จำกัด (มหาชน)
2079 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2080 บริษัท ธรรมดี โปรดักชั่น จำกัด
2081 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
2082 บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด
2083 บริษัท ธวัช ฟู๊ดส์ จำกัด
2084 บริษัท ธัญญทิพย์ เอกซ์เพรส จำกัด
2085 บริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
2086 บริษัท ธารทอง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2087 บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล จำกัด
2088 บริษัท ธาวันตา พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2089 บริษัท ธาวันตา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
2090 บริษัท ธาวินการสร้าง จำกัด
2091 บริษัท ธาส เอ็นจิเนียริ่ง บิส จำกัด
2092 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด
2093 บริษัท ธิงค์ ปาร์ตี้ จำกัด
2094 บริษัท ธิงส์อนาไลติค จำกัด
2095 บริษัท ธีรตา การบัญชี จำกัด
2096 บริษัท ธีริทธิ์ วิศวกรรม จำกัด
2097 บริษัท นครชัยศรี ฟาร์ม จำกัด
2098 บริษัท นครนายกอีซูซุเซลส์ จำกัด (สาขาองครักษ์)
2099 บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
2100 บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
2101 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2102 บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)
2103 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
2104 บริษัท นวมิตร อุตสาหกรรม จำกัด
2105 บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด
2106 บริษัท น้อมบุญ จำกัด
2107 บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
2108 บริษัท นอร์มอลแพรคทีส จำกัด
2109 บริษัท นันทวัน จำกัด
2110 บริษัท นันทิพัฒน์ทรานสปอร์ต จำกัด
2111 บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
2112 บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
2113 บริษัท นัมเบอร์ เซเว่น จำกัด
2114 บริษัท นาโนนีเซีย จำกัด
2115 บริษัท นากาวา จำกัด
2116 บริษัท นาดาทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
2117 บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด
2118 บริษัท นาย จัน เอสเตท จำกัด (โรงแรมแกเลอเรียเท็น)
2119 บริษัท นาร์ม จำกัด
2120 บริษัท น้ำดื่มอินธารา จำกัด
2121 บริษัท น้ำตาล และอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2122 บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด
2123 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
2124 บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
2125 บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
2126 บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด
2127 บริษัท นิจิน จำกัด
2128 บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2129 บริษัท นิชชิน อีเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
2130 บริษัท นิตตะ เอ็ม แอนด์ ที (ประเทศไทย) จำกัด
2131 บริษัท นิตยสารโมโตครอส จำกัด
2132 บริษัท นินจา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2133 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด
2134 บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
2135 บริษัท นิพันธ์ สตูดิโอ
2136 บริษัท นิมบัส บางกอก จำกัด
2137 บริษัท นิลพันธ์ จำกัด
2138 บริษัท นิวเจน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2139 บริษัท นิวเทรดแอนด์โลจีสติก จำกัด
2140 บริษัท นิวเรลโรดเทคโนโลยี จำกัด
2141 บริษัท นิวแอนด์ ไฮด์ จำกัด
2142 บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2143 บริษัท นิววิสดอม จำกัด
2144 บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
2145 บริษัท นิวัตร อาร์คิเทค จำกัด
2146 บริษัท นิสป์ดีไซน์ จำกัด
2147 บริษัท นิสสัน เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ จำกัด
2148 บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2149 บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
2150 บริษัท นูเซ็น จำกัด
2151 บริษัท นูโว (ไทยแลนด์) จำกัด
2152 บริษัท บ.กริม แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด
2153 บริษัท บราเธอร์ แอนด์ ซิสเตอร์ จำกัด
2154 บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
2155 บริษัท บริจวิว จำกัด (โรงแรมมณเฑียร ริเว่อร์ไซด์)
2156 บริษัท บริดจสโตน คาร์บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด
2157 บริษัท บริดจสโตนสเปเชียลตี้ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2158 บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
2159 บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
2160 บริษัท บลัดเทียร์ โปรดักชั่น จำกัด
2161 บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด
2162 บริษัท บลูเวฟ ดิจิตอล เทรดดิ้ง จำกัด (Advice คลอง )
2163 บริษัท บลูเวฟ ดิจิตอลเทรดดิ้ง จำกัด
2164 บริษัท บลูมมิ่ง แลนด์สเคป จำกัด
2165 บริษัท บวิค-ไทย จำกัด
2166 บริษัท บ๊อกซ์ คอร์เนอร์ อาร์ต จำกัด
2167 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
2168 บริษัท บอริส จำกัด
2169 บริษัท บอลลูน สกาย แทรเวล จำกัด
2170 บริษัท บั๊คส์เวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2171 บริษัท บังไฟล้าน จำกัด
2172 บริษัท บั้งไฟล้าน มีเดีย จำกัด
2173 บริษัท บัซซ์ ฟรีซ โซลูชั่น จำกัด
2174 บริษัท บัญชีอย่างง่าย จำกัด
2175 บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด
2176 บริษัท บัวทอง เอสเตท จำกัด
2177 บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด
2178 บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด
2179 บริษัท บางกอก เว็บโซลูชั่น จำกัด
2180 บริษัท บางกอก โปรเจค จำกัด
2181 บริษัท บางกอก ไอแลนด์ จำกัด
2182 บริษัท บางกอก พรีไซส์ โปรดักส์ จำกัด
2183 บริษัท บางกอกเว็บ โซลูชั่น จำกัด
2184 บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2185 บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (HR&GA)
2186 บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (อยุธยา)
2187 บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2188 บริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส จํากัด
2189 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
2190 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด มหาชน
2191 บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด
2192 บริษัท บางกอกทีค เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
2193 บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด
2194 บริษัท บางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสติง จำกัด
2195 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด
2196 บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2197 บริษัท บางปะกงริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับ จำกัด สาขา
2198 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2199 บริษัท บางปะอินเสาเข็มคอนกรีต จำกัด
2200 บริษัท บ้านคชาธาร คอนสตรัคชั่น จำกัด
2201 บริษัท บ้านคู่บุญ ครีเอชั่น จำกัด
2202 บริษัท บ้านม็อคอัพ จำกัด
2203 บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จำกัด
2204 บริษัท บานาน่าแม็กซ์ จำกัด
2205 บริษัท บายวิสต้า จำกัด
2206 บริษัท บาร์เทอร์ คับ จำกัด (แฮปปี้ทริปส์)
2207 บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด
2208 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
2209 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Mini Big C สาขาตลาดสุชาติ
2210 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Mini Big C สาขาบ้านฟ้า รังสิตคลอง)
2211 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (mini-big c โครงการร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ)
2212 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ซอยสมานฉันท์-บาร์โบส)
2213 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาลำลูกกา คลอง
2214 บริษัท บิ๊กซี สาขาลำลูกกาคลอง
2215 บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (คลอง)
2216 บริษัท บิ๊กสาระ จำกัด
2217 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
2218 บริษัท บิท เอ๊ก จำกัด
2219 บริษัท บิทไว้ส์ จำกัด
2220 บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด
2221 บริษัท บิลเลี่ยนบี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2222 บริษัท บิวเทค จำกัด
2223 บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
2224 บริษัท บี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2225 บริษัท บี.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2226 บริษัท บี.เอส.แมคคานิค วิศวกรรม จำกัด
2227 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จำกัด
2228 บริษัท บี.ที.อี จำกัด
2229 บริษัท บี.วี.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2230 บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
2231 บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด
2232 บริษัท บีเอ็นจี เอ้าท์ซอสซิ่ง จำกัด
2233 บริษัท บีเอสเค สไมลทริป จำกัด
2234 บริษัท บีเอสซี โปรดักชั่นส์ จำกัด
2235 บริษัท บีแอนด์พี อกริโปรดักส์ จำกัด
2236 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
2237 บริษัท บีโม่ ทัวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2238 บริษัท บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2239 บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (สาขาปทุมธานี)
2240 บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด สาขาอยุธยา
2241 บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
2242 บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน)
2243 บริษัท บีดับบลิว อินโนเวชั่นดีไซด์แอนด์สตูดิโอ จำกัด
2244 บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด
2245 บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด
2246 บริษัท บีทีพี อุตสาหกรรม จำกัด
2247 บริษัท บีทีอาร์ เซอร์วิสบีเค จำกัด
2248 บริษัท บีทูจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2249 บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
2250 บริษัท บีบี ซูซูกิ ออโต้ จำกัด
2251 บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด
2252 บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย
2253 บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
2254 บริษัท บีพี ลักซ์ซูรี ทราเวิล จำกัด
2255 บริษัท บียอน ก๊อดไลค์ จำกัด
2256 บริษัท บีลีฟ ซอร์สซิ่ง จำกัด
2257 บริษัท บีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2258 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
2259 บริษัท บุ๊คคาเฟ่ จำกัด
2260 บริษัท บุญถาวร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2261 บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
2262 บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขารังสิต
2263 บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาศูนย์กระจายสินค้ารังสิต
2264 บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ
2265 บริษัท บุญธนามีเดีย จำกัด
2266 บริษัท บุญนำโปรดักชั่น
2267 บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
2268 บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
2269 บริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด (กรุงเทพฯ)
2270 บริษัท บุนนาค อาร์คิเท็คส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแทนท์ส จำกัด
2271 บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด
2272 บริษัท บุษยารัตน์ แอร์ เซอร์วิส จำกัด
2273 บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
2274 บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด (โรงแรมฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท)
2275 บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด(เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ)
2276 บริษัท ป.การเกษตร ฟาร์ม จำกัด
2277 บริษัท ป.จำเริญ พาณิชย์บรรจุภัณฑ์ จำกัด
2278 บริษัท ปฏิพงศ์ อินดัสทรี จำกัด
2279 บริษัท ปฐวิน จำกัด
2280 บริษัท ปณิธานทัวร์ จำกัด
2281 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต
2282 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีกจำกัด (สำนักงานใหญ่)
2283 บริษัท ปตทจํากัด ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต
2284 บริษัท ปตทจำกัด (มหาชน)
2285 บริษัท ปตทจำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2286 บริษัท ปตทน้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
2287 บริษัท ปตทบริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด สาขา ปั๊ม ปตทปทุมธานี-ธรรมศาสตร์ (รังสิต)
2288 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (สาขาเมืองเลย) จำกัด
2289 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (สาขารังสิต-นครนายก) จำกัด
2290 บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
2291 บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี้ จำกัด
2292 บริษัท ประกายนคร กรุ๊ป จำกัด
2293 บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2294 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
2295 บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
2296 บริษัท ประพนธ์ เจริญรุ่งเรือง จำกัด
2297 บริษัท ประยูรชัย () จำกัด
2298 บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด
2299 บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
2300 บริษัท ปราชญ์ มิวสิค กรุ๊ป จำกัด
2301 บริษัท ปริ้นท์มาร์ค โซลูชั่น จำกัด
2302 บริษัท ปรีชาดิจิ ครีเอชั่น จำกัด
2303 บริษัท ปลายแหลม จำกัด
2304 บริษัท ปวีณ์มล จำกัด (โรงงาน)
2305 บริษัท ปักหมุด จำกัด (ใบลาน เบย์ รีสอร์ท)
2306 บริษัท ปัจจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
2307 บริษัท ปัญจพล เปเปอร์อินดัสตรี้ จำกัด
2308 บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด
2309 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2310 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
2311 บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด
2312 บริษัท ป่าเหนือ สตูดิโอ จำกัด
2313 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
2314 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
2315 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2316 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2317 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
2318 บริษัท ผลธัญะ จำกัด (มหาชน)
2319 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด
2320 บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด
2321 บริษัท ผึ้งหลวง อัศวิน จำกัด
2322 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
2323 บริษัท ฝาจีบ จำกัด มหาชน
2324 บริษัท ฝูงบินเล็ก จำกัด
2325 บริษัท พนา เมืองต้นไม้ จำกัด
2326 บริษัท พนาชาติ จำกัด
2327 บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2328 บริษัท พรธิสาร จำกัด
2329 บริษัท พรวิศวะทูลลิ่ง จำกัด
2330 บริษัท พรหมโยธาการ ระยอง () จำกัด
2331 บริษัท พรหมพิพัฒน์ วัสดุและการก่อสร้าง (สำนักงานใหญ่)
2332 บริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด
2333 บริษัท พรอมท์นาว จำกัด
2334 บริษัท พร้อมพ์ อาร์คิเทค จำกัด
2335 บริษัท พรอสเพอร์ คอน จำกัด
2336 บริษัท พรอสเพอร์ริตี้แพลน จำกัด
2337 บริษัท พรอสเพอริช จำกัด
2338 บริษัท พระนครฟิลม์ จำกัด
2339 บริษัท พระนครยนตรการ จำกัด (สายไหม)
2340 บริษัท พราวด์แพ็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2341 บริษัท พริ้นท์ มาสเตอร์ จำกัด
2342 บริษัท พรีเมี่ยม ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2343 บริษัท พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จำกัด (ปทุมธานี)
2344 บริษัท พรีเมียร์ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
2345 บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จํากัด
2346 บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด
2347 บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2348 บริษัท พรีบิลท์ จำกัด
2349 บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
2350 บริษัท พรีมาแพสชั่น จำกัด
2351 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด มหาชน
2352 บริษัท พลังกิจก่อสร้าง จำกัด
2353 บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2354 บริษัท พลาสติก ลิ้งค์ เบลท์ แอนด์ โรลเลอร์ จำกัด
2355 บริษัท พศุตม์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2356 บริษัท พอ สถาปัตย์ จำกัด
2357 บริษัท พอใจโปรดักชั่นเฮ้า จำกัด
2358 บริษัท พอใจฟิล์ม จำกัด
2359 บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด
2360 บริษัท พอยท์ สตูดิโอ จำกัด
2361 บริษัท พัชรินทร์พลาสติก จำกัด
2362 บริษัท พัฒน โปรเฟสชันแนล จำกัด
2363 บริษัท พัฒนาผ้าไทย จำกัด
2364 บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2365 บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2366 บริษัท พัทยา เอวิชั่น จำกัด
2367 บริษัท พัทยาบีชทัวร์ริส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
2368 บริษัท พันธุ์ทาง อาร์ตเวิร์ค
2369 บริษัท พันธุ์ทางอาร์ทเวิรด์ จำกัด
2370 บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด
2371 บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2372 บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด
2373 บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
2374 บริษัท พานาโต้ จำกัด
2375 บริษัท พานาโวนิค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2376 บริษัท พาราไดซ์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
2377 บริษัท พารากอน เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
2378 บริษัท พาราวิจัย จำกัด
2379 บริษัท พาวเวอร์เทค คอลโทรล (ประเทศไทย) จำกัด
2380 บริษัท พาวิลเลียน สมุย บูทิค รีสอร์ท จำกัด
2381 บริษัท พาสิริ ทราเวล จำกัด
2382 บริษัท พิเชษฐ์พันทวี การบัญชี จำกัด
2383 บริษัท พิจิตต์พร ก่อสร้าง จำกัด
2384 บริษัท พิทักษ์ การโยธา จำกัด
2385 บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
2386 บริษัท พินนาเคิล ซอร์ส จำกัด
2387 บริษัท พิมพ์ดีการพิมพ์ จำกัด
2388 บริษัท พิมพ์พิจิตร จำกัด
2389 บริษัท พิรุฬห์ แอสเซมบลีย์ จำกัด
2390 บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด
2391 บริษัท พี เจ เอ็ม ริช จำกัด
2392 บริษัท พี เอ็น เอ็น เอ็ม จำกัด
2393 บริษัท พี เอส แอนด์ พี พี คอลเลคชั่น จำกัด
2394 บริษัท พี เอส ซี ไลท์ แอนด์ ซาวด์ ซิสเต็มท์ จำกัด
2395 บริษัท พี แอนด์ บี รัชดาโฮเต็ล จำกัด
2396 บริษัท พี แอส เมนแลนด์ จำกัด
2397 บริษัท พี ที การูด้าอินโดนีเซีย จำกัด
2398 บริษัท พี พลัส พี ริช จำกัด
2399 บริษัท พี.เอ.เจเมจิก กรุ๊ป จำกัด
2400 บริษัท พี.เอดีซายน์ จำกัด
2401 บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด
2402 บริษัท พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
2403 บริษัท พี.เอสเพอร์เฟคท์ เอสเตท จำกัด
2404 บริษัท พี.โอ.เอ็ม.อาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2405 บริษัท พี.โอ.เอ็ม.อาร์ท จำกัด.
2406 บริษัท พี.ที.จี.กรุ๊ป จำกัด
2407 บริษัท พีเค โรโบเทค จำกัด
2408 บริษัท พีเคจี เจอร์นีย์ ไลน์ จำกัด
2409 บริษัท พีเคอินโนฟู้ดส์ จำกัด
2410 บริษัท พีเจพี ฟู๊ด จำกัด
2411 บริษัท พีเตอร์ชู จำกัด
2412 บริษัท พีเพิ่ล ฟาร์ม จำกัด
2413 บริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จำกัด
2414 บริษัท พีเพิลมีเดียสตูดิโอ
2415 บริษัท พีเอโฟน จำกัด
2416 บริษัท พีเอ็มเอส เพาเวอร์ เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2417 บริษัท พีเอ็มเอส เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2418 บริษัท พีเอ็มเอส เพาเวอร์เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2419 บริษัท พีเอส เมนแลนด์ จำกัด
2420 บริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2421 บริษัท พีเอสซี ไลท์ แอนด์ ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2422 บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด
2423 บริษัท พี-แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2424 บริษัท พีไอ อินดัสทรี จำกัด
2425 บริษัท พีจีจีเอสเคป จำกัด
2426 บริษัท พีดีแอล แมชชีน เจริญรุ่งเรือง จำกัด
2427 บริษัท พีดีแอล สเปซ จำกัด
2428 บริษัท พีท โปรดักชั่น จำกัด
2429 บริษัท พีที แอนด์ ที จำกัด
2430 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2431 บริษัท พีทีดับบลิว เทคโนโลยี จำกัด
2432 บริษัท พีทีอาร์ อินด์สตรี้ จำกัด
2433 บริษัท พีทีอาร์ อินดัสตรี้ จำกัด
2434 บริษัท พีนิรันดร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2435 บริษัท พีบี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2436 บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จำกัด
2437 บริษัท พีพีเอ็น โมลด์ พาร์ท แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2438 บริษัท พีพีที พลัส จำกัด
2439 บริษัท พีรณัฐ การบัญชี จำกัด
2440 บริษัท พีรวิชณ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2441 บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
2442 บริษัท พีอาร์ พรีซิชั่น จำกัด
2443 บริษัท พุทธเตชะ จำกัด
2444 บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด
2445 บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2446 บริษัท ฟริโกเทค จำกัด
2447 บริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด
2448 บริษัท ฟลายเดย์ แฟคทอรี่ จำกัด
2449 บริษัท ฟลาวเวอร์ ดีไซน์แลบ จำกัด
2450 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
2451 บริษัท ฟอร์ซ คอนส์ จำกัด
2452 บริษัท ฟอร์ด มหานคร ออโตโมบิล รังสิต
2453 บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด
2454 บริษัท ฟอร์ฟิล์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2455 บริษัท ฟอร์มดี จำกัด
2456 บริษัท ฟอลโล่ มี ดีไซน์ จำกัด
2457 บริษัท ฟังดู จำกัด
2458 บริษัท ฟาเกอร์ดาลา (ประเทศไทย) จำกัด
2459 บริษัท ฟ้าเพียงดิน จำกัด
2460 บริษัท ฟาตาม่า มัลติเทค จำกัด
2461 บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
2462 บริษัท ฟาร์มคิธ ดิจิเมชั่น จำกัด
2463 บริษัท ฟ้าสยาม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2464 บริษัท ฟาอีฟ โลจิสติกส์ จำกัด สมุทรปราการ
2465 บริษัท ฟิชเชอร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
2466 บริษัท ฟิชเชอร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด
2467 บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ไทยแลนด์) จํากัด
2468 บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
2469 บริษัท ฟิน-แลนด์ สตูดิโอ จำกัด
2470 บริษัท ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ จำกัด
2471 บริษัท ฟิลเฟรม จำกัด
2472 บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
2473 บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนสโซลูชั่น จำกัด
2474 บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
2475 บริษัท ฟุกุเพ็ทท์ คลับ จำกัด
2476 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2477 บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2478 บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
2479 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
2480 บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด
2481 บริษัท ฟูราม่า-ยูนิโก้ อโศก โฮลดิ้งส์ จำกัด
2482 บริษัท ฟูลเฮาส์ โปรดักชั่น จำกัด
2483 บริษัท ฟูลพิกเซล จำกัด
2484 บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด
2485 บริษัท ฟูลฟีล ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
2486 บริษัท ภัทรโมลด์ จำกัด
2487 บริษัท ภัทรา เซรามิก จำกัด
2488 บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด
2489 บริษัท ภาคิน นักเดินทาง จำกัด
2490 บริษัท ภาสินี โปร แอคเคานท์
2491 บริษัท ภู คอนสทรัคชั่น จำกัด
2492 บริษัท ภูเก็ต ฮันนีมูน จำกัด
2493 บริษัท ภูนาคา จำกัด
2494 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
2495 บริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัด
2496 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
2497 บริษัท มนัสวิศวกรรม จำกัด
2498 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
2499 บริษัท มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด
2500 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด
2501 บริษัท มอนสเตอร์ บุ๊ค จำกัด
2502 บริษัท มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2503 บริษัท มะโนแจ่ม จำกัด
2504 บริษัท มะลิทอง โลจิสติกส์ จำกัด
2505 บริษัท มัจฉานุ ฟิล์มส์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2506 บริษัท มัจฉานุโปดักชั่น
2507 บริษัท มัชรุม ทราเวล จำกัด
2508 บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด
2509 บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2510 บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)
2511 บริษัท มั่นใจเรา เซอร์วิสเซส จำกัด
2512 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2513 บริษัท มัมบี้คลับ จำกัด
2514 บริษัท มัลติพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2515 บริษัท มาเจสติก อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด
2516 บริษัท มาแรง สตูดิโอ จำกัด
2517 บริษัท มากมิตร โปรดักชั่น จำกัด
2518 บริษัท มากมิตรโปรดักชั่น จำกัด
2519 บริษัท มากอตโต จำกัด
2520 บริษัท มากอตโต จำกัด (หนองแค)
2521 บริษัท มาจอเรตต์ (ประเทศไทย) จำกัด
2522 บริษัท มาจอเร็ตต์ (ประเทศไทย) จำกัด
2523 บริษัท มาดู โปรดักชั่น จำกัด
2524 บริษัท มาดู โปรดักชั่นเฮ้าส์ จำกัด
2525 บริษัท มาย เจ จำกัด
2526 บริษัท มาย พาร์ท พรีซิชั่น จำกัด
2527 บริษัท มายเมเนจ จำกัด
2528 บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
2529 บริษัท มายองเนส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2530 บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จำกัด
2531 บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
2532 บริษัท มารวย ฟีดมิลล์ จำกัด
2533 บริษัท มาร์สุขเย็น ครีเอทีฟ สตูดิโอ จำกัด
2534 บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด
2535 บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2536 บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด
2537 บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น จำกัด
2538 บริษัท มาสเตอร์ ไอเท็ม โปรดักส์ จำกัด
2539 บริษัท มาสเตอร์ วัน วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
2540 บริษัท ม่ำฟิล์ม จำกัด
2541 บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด
2542 บริษัท มิซูโน พลาสติก จำกัด
2543 บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด
2544 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2545 บริษัท มิตซูมหานคร ออโตโมบิล จำกัด (สาขารังสิตคลอง)
2546 บริษัท มินิแบ (ประเทศไทย) จำกัด (ลพบุรี)
2547 บริษัท มินีแบ บางปะอิน จำกัด
2548 บริษัท มิรันดา ทราเวล จำกัด
2549 บริษัท มิราเคิล ไลฟ์ โค้ช จำกัด
2550 บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2551 บริษัท มิสเตอร์ทราเวล แอนด์ เทเลมีเดีย จำกัด
2552 บริษัท มิสเตอร์มี สตูดิโอ จำกัด
2553 บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
2554 บริษัท มีเดียม แรร์ มีเดีย จำกัด
2555 บริษัท มีเดียรีเลชั่น จำกัด
2556 บริษัท มีเส้น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2557 บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน จำกัด
2558 บริษัท มีสินทรัพย์ เทคโนโลยี จำกัด
2559 บริษัท มุ่งมั่นวัฒนา จำกัด
2560 บริษัท มุมกล้อง จำกัด
2561 บริษัท มุมฉาก เซ็ทคอนสตรัคชั่น จำกัด
2562 บริษัท มูเดีย โมทีฟ จำกัด
2563 บริษัท มูฟฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
2564 บริษัท ยกพัทธ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
2565 บริษัท ยันม่าร์ เอส.พีจำกัดสำนักงานใหญ่
2566 บริษัท ยันฮี อุตสาหกิจ จำกัด
2567 บริษัท ยัสปาล จำกัด
2568 บริษัท ยานแม่ จำกัด
2569 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2570 บริษัท ยีราฟ จํากัด
2571 บริษัท ยู เม ด้า จำกัด
2572 บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2573 บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
2574 บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด
2575 บริษัท ยูเนี่ยนแคสแทป จำกัด
2576 บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
2577 บริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำกัด
2578 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2579 บริษัท ยูเพลิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2580 บริษัท ยูเมด้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2581 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด
2582 บริษัท ยูเวิร์ค จำกัด
2583 บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
2584 บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จํากัด
2585 บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2586 บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัด
2587 บริษัท ยูไนเต็ด เอ็กซ์เซล เคมิคอล จำกัด
2588 บริษัท ยูไนเต็ด เอ๊าท์ซอสซิ่ง จำกัด
2589 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
2590 บริษัท ยูไนเต็ดเอ็กซ์เซล เคมิคอล จำกัด
2591 บริษัท ยูชอน ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2592 บริษัท ยูซ่า แวร์ จำกัด
2593 บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด
2594 บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด
2595 บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2596 บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2597 บริษัท ยูนิไทย แทรเวล จำกัด
2598 บริษัท ยูนิไทย ทริป จำกัด
2599 บริษัท ยูนิซอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2600 บริษัท ยูนิตี้ โฟกัส จำกัด
2601 บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด
2602 บริษัท รดา ริชเนส จำกัด
2603 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ทจำกัด
2604 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ทจำกัด สถานีกลางบางซื่อ
2605 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
2606 บริษัท รสิกา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2607 บริษัท รอเยล ชยา อาร์คิเทค จำกัด
2608 บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด
2609 บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
2610 บริษัท ร็อคกรีตคอนสตรัคชั่น จำกัด
2611 บริษัท รอยัล เกทเวย์ จำกัด
2612 บริษัท รอยัล เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (โรงแรม สกายวิว กรุงเทพ)
2613 บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
2614 บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
2615 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2616 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รถไฟฟ้าบีทีเอส
2617 บริษัท รักทำบัญชี จำกัด
2618 บริษัท รักยิ้มทัวร์ จํากัด
2619 บริษัท รักละคร จำกัด
2620 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
2621 บริษัท รัจนาการ แมเนจเม้น์ จำกัด (สาขา )
2622 บริษัท รัจนาการ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2623 บริษัท รัตนศิลป์ศก จำกัด
2624 บริษัท ราโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2625 บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด
2626 บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
2627 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด
2628 บริษัท รานี คอนกรีต จำกัด
2629 บริษัท รามาศร จำกัด
2630 บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
2631 บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (ปทุมธานี)
2632 บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จำกัด
2633 บริษัท ริเวียร่า โอเชี่ยน ไดร์ฟ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2634 บริษัท ริริว จำกัด
2635 บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
2636 บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2637 บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด
2638 บริษัท รีพอร์ตเตอร์ เจอร์นี่ จำกัด
2639 บริษัท รีสเปคท์ เรียล เอสเตท จำกัด
2640 บริษัท รุ่งเรือง นั่งร้าน แบบเหล็ก จำกัด
2641 บริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ แทรเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด
2642 บริษัท รุ่งอุดมทรัพย์ จำกัด
2643 บริษัท รูดี้ เทคโนโลยี จำกัด
2644 บริษัท รูฟ จำกัด
2645 บริษัท รูมนัมเบอร์ทู จำกัด
2646 บริษัท ฤทธา จำกัด
2647 บริษัท ฤทธา จำกัด (โกดัง คลอง)
2648 บริษัท ลลิต้าเวิร์ค จำกัด
2649 บริษัท ล๊อกแมท อินทิเกรชั่น จำกัด
2650 บริษัท ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี จำกัด
2651 บริษัท ลอฟ มีเดีย เอเจนซี่ จำกัด
2652 บริษัท ละมุนตา อาร์คิเทคส์ จำกัด
2653 บริษัท ละมุนฟลาวเวอร์ แอนด์ การ์เด้น จำกัด
2654 บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
2655 บริษัท ลา บาเก๊ตต์ จำกัด
2656 บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2657 บริษัท ลำลูกกาพลาสติก และ ขนส่ง จำกัด
2658 บริษัท ลำลูกกาพลาสติก และขนส่ง จำกัด
2659 บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2660 บริษัท ลิงค์ อาคิเทค จำกัด
2661 บริษัท ลินเด้ แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2662 บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต์ จำกัด
2663 บริษัท ลีดเดอร์ ลาเบล จำกัด
2664 บริษัท ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
2665 บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
2666 บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2667 บริษัท วงศพัทธ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
2668 บริษัท วงอีทีซี จำกัด
2669 บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
2670 บริษัท วรรณศักดิ์บ้านและที่ดิน จำกัด
2671 บริษัท วรายุ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2672 บริษัท วสาภัทร จำกัด
2673 บริษัท วสุวัตน์ จำกัด
2674 บริษัท วอเทคอาคิเทค จำกัด
2675 บริษัท วอลชาเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2676 บริษัท วอลลาเซีย จำกัด
2677 บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
2678 บริษัท วังน้อยการช่าง จำกัด
2679 บริษัท วังรีแพล้นท์ จำกัด
2680 บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
2681 บริษัท วัชมลฟู้ด จำกัด
2682 บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
2683 บริษัท วัฒนะพูนทรัพย์ จำกัด
2684 บริษัท วัธศิลป์ จำกัด
2685 บริษัท วัน จำกัด
2686 บริษัท วัน บานาน่า จำกัด
2687 บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
2688 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด
2689 บริษัท วันคูลโปรดักชั่น
2690 บริษัท วันนี้วันดี โปรดักชั่น จำกัด
2691 บริษัท วันบีลีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2692 บริษัท วันม๊อบบี้ จำกัด
2693 บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด
2694 บริษัท วาเลนเทียร์ ดีไซน์แอนด์สตูดิโอ จำกัด
2695 บริษัท วาย เอส ไอ เอส จำกัด
2696 บริษัท วาย.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด
2697 บริษัท วาย.อาร์.ซี เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2698 บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2699 บริษัท วาย-ฟาย เฟิร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2700 บริษัท วาร์ป ดีไซน์ จำกัด สาขานนทบุรี
2701 บริษัท ว้าว ทูเกเตอร์ จำกัด
2702 บริษัท ว้าว อันดามัน จํากัด
2703 บริษัท วาสนา แอสโซซิเอชั่น จำกัด
2704 บริษัท วาสนาดีกรุ๊ป จำกัด
2705 บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด ( มหาชน )
2706 บริษัท วิชวลไลซ์ แล็บ จำกัด
2707 บริษัท วิชั่น ออโตโมทีฟ จำกัด
2708 บริษัท วิตวี ดีไซน์ จำกัด
2709 บริษัท วิทยาโฮลดิ้ง จำกัด (โรงแรมโรบินสัน เขาหลัก)
2710 บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด
2711 บริษัท วินเซ็นท์ แฟคทอรี่ จำกัด
2712 บริษัท วินเนอร์แกรนด์ จำกัด
2713 บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด มหาชน
2714 บริษัท วินโปร เอ็นจิเนียร์ จำกัด
2715 บริษัท วินซั่ม กรีน จำกัด
2716 บริษัท วินซิน เทคโนโลยี จำกัด
2717 บริษัท วินซินเทคโนโลยี จำกัด
2718 บริษัท วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ จำกัด
2719 บริษัท วินด์บลูโปรดักชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2720 บริษัท วินวิน พีอาร์พลัส จำกัด
2721 บริษัท วิยา โซลูชั่น จำกัด
2722 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ศูนย์พระนครศรอยุธยา
2723 บริษัท วิลล์ สมาร์ท จำกัด
2724 บริษัท วิศวกิจพัฒนา จํากัด
2725 บริษัท วิศวชลกร จำกัด
2726 บริษัท วิศวชาญ จำกัด
2727 บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด
2728 บริษัท วิษณุคม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
2729 บริษัท วิสเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2730 บริษัท วิสเทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2731 บริษัท วิสคอน เทคโนโลยี จำกัด
2732 บริษัท วิสคอนเทคโนโลยี จำกัด
2733 บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
2734 บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด (ลำลูกกา)
2735 บริษัท วี เอส รีฟริกเจอร์เรชั่น () จำกัด
2736 บริษัท วี โปรดักชั่น จำกัด
2737 บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด
2738 บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด
2739 บริษัท วี อาร์ เวิลด์ จำกัด
2740 บริษัท วี อาร์ เวิลด์ ทัวร์ จำกัด
2741 บริษัท วี.พี.เอส อีควิปเมนท์ จำกัด
2742 บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด (สนง.ใหญ่)/โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สถานพระราชพิธีฯร.
2743 บริษัท วีเอสพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2744 บริษัท วีแคนฟิกซ์ จำกัด
2745 บริษัท วีโซล เมทเทิล จำกัด
2746 บริษัท วีโบ ไฮดรอลิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2747 บริษัท วีซ่า ฮีโร่ จำกัด
2748 บริษัท วีร่าอัลลายด์ แมนูแฟคเจอรี่ง จำกัด (รังสิต คลอง)
2749 บริษัท วีหก โปรดักชั่น จำกัด
2750 บริษัท วู้ดดี้ เวิร์ด จำกัด
2751 บริษัท ศรีไทย กรุ๊ป จำกัด
2752 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2753 บริษัท ศรีรุ้ง สร้างศิลป์ จำกัด
2754 บริษัท ศรีลันตา จำกัด (โรงแรมศรีลันตา รีสอร์ท)
2755 บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด
2756 บริษัท ศาลาแดง จำกัด
2757 บริษัท ศาลาอาคิเต็คท์ จำกัด
2758 บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2759 บริษัท ศิริกรุ๊ป จำกัด
2760 บริษัท ศิริกุลการบัญชี จำกัด
2761 บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้น จำกัด
2762 บริษัท ศุชญาการบัญชี จำกัด
2763 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2764 บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
2765 บริษัท ส วุฒิ เซอร์วิส แอนด์ พาร์ท จำกัด
2766 บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
2767 บริษัท ส.ยุทธพงษ์ จำกัด
2768 บริษัท สเก๊ตเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2769 บริษัท สเกลส์ อินเตอร์เนชั่นเนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2770 บริษัท สเตย์ เดอ ลัคซ์ จำกัด
2771 บริษัท สเปเชียล ทัวร์ จำกัด
2772 บริษัท สเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
2773 บริษัท สแกน โกลเบิล โลจิสติคส์ จำกัด
2774 บริษัท สแตนด์ บายมี สตูดิโอ จำกัด
2775 บริษัท สแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด
2776 บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด
2777 บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด
2778 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
2779 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2780 บริษัท สโป๊คดาร์ค จำกัด
2781 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด
2782 บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
2783 บริษัท สกาย วิว แอร์เวย์ จำกัด
2784 บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
2785 บริษัท สกายมิลกี้ จำกัด
2786 บริษัท สกินคอสเมติกเซ็นเตอร์ จำกัด
2787 บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด
2788 บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
2789 บริษัท สตรีม ไอ.ทีคอนซัลติ้ง จำกัด
2790 บริษัท สตอรี่บอร์ด จํากัด
2791 บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ สตูดิโอ จำกัด
2792 บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหดาชน)
2793 บริษัท สตาร์โฮมบีช รีสอร์ท จำกัด
2794 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2795 บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด
2796 บริษัท สตีลฟอร์มเมอร์ จำกัด
2797 บริษัท สตูดิโอ คำม่วน จำกัด
2798 บริษัท สตูดิโอ นิวเบรน จำกัด
2799 บริษัท สตูดิโอ บัน จำกัด
2800 บริษัท สตูดิโอ มิติ จำกัด
2801 บริษัท สตูดิโอ วาบิ ซาบิ จำกัด
2802 บริษัท สตูดิโอ วาริน จำกัด
2803 บริษัท สตูดิโอ อาร์คิเทคส์ จำกัด
2804 บริษัท สตูดิโอกาส จำกัด
2805 บริษัท สตูลซีเล็คท์ จำกัด
2806 บริษัท สถาบันวิชาการทีโอที
2807 บริษัท สถาบันอาศรมศิลป จำกัด
2808 บริษัท สถาปนิก (เชียงใหม่) จำกัด
2809 บริษัท สถาปนิก (ภูเก็ต) จำกัด
2810 บริษัท สถาปนิก จำกัด
2811 บริษัท สถาปนิก แฟทท์สตูดิโอ จำกัด
2812 บริษัท สถาปนิก โซ จำกัด
2813 บริษัท สถาปนิก กูรู จำกัด
2814 บริษัท สถาปนิก คิดดี จำกัด
2815 บริษัท สถาปนิก วิน วรวรรณ จำกัด
2816 บริษัท สถาปนิก สเปซไทม์ จำกัด
2817 บริษัท สถาปนิกไอดิน จำกัด
2818 บริษัท สถาปนิกตะวันออก จำกัด
2819 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด
2820 บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด
2821 บริษัท สถาปนินทร์ จำกัด
2822 บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด
2823 บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด (คลังสินค้า )
2824 บริษัท สถุน โปรดักชั่นเฮาส์ จำกัด
2825 บริษัท สถุนโปรดักชั่นเฮ้าส์ จำกัด
2826 บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด
2827 บริษัท สปอร์ตเดย์ แอนด์ อีเวนต์ เซอร์วิส จำกัด
2828 บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
2829 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2830 บริษัท สมพงษ์ ลอจิสติกส์ จำกัด
2831 บริษัท ส้มหล่น โปรดักชั่น จำกัด
2832 บริษัท สมอลล์รูม จำกัด
2833 บริษัท สมอาทิตย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
2834 บริษัท สมายคอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด
2835 บริษัท สมายล์ เคียวชิน โปรพริ้นต์ จำกัด
2836 บริษัท สมาร์ท เวิลด์ แทรเวิล เอเจนท์ จำกัด
2837 บริษัท สมาร์ท เวิลด์ แทรเวิล เอเจนท์ จำกัด (ปทุมธานี)
2838 บริษัท สมาร์ท เอสดี จำกัด
2839 บริษัท สมาร์ท คอนเนค จำกัด
2840 บริษัท สมาร์ท ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มงลงสตูดิโอ)
2841 บริษัท สมาร์ทแคปเจอร์ สตูดิโอ
2842 บริษัท สมาร์ทโฮม หาดใหญ่ จำกัด
2843 บริษัท สมาร์ทไลฟ์ พลัส จำกัด
2844 บริษัท สมาร์ทคาร์ เซอร์วิส จำกัด
2845 บริษัท สมุยบุรี ดีวอลลอปเมนท์ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
2846 บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด
2847 บริษัท สยาม เงือกทอง ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
2848 บริษัท สยาม เบฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2849 บริษัท สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล กรุงเทพ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2850 บริษัท สยาม โอกาโมโต จำกัด
2851 บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด
2852 บริษัท สยาม ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด
2853 บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด
2854 บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
2855 บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
2856 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2857 บริษัท สยามเอ็กเทนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
2858 บริษัท สยามเอ็ม แอนด์ เจ ดิสทริบิวเทอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2859 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (คลังสินค้าอาหารสด)
2860 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
2861 บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด
2862 บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
2863 บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด
2864 บริษัท สยามไฟโตแล็ป จำกัด
2865 บริษัท สยามไลท์ ฟิล์ม เซอร์วิส จำกัด
2866 บริษัท สยามไวน์เนอรี่ จำกัด
2867 บริษัท สยามกรกิจ จำกัด
2868 บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด
2869 บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด (โรงงานอยุธยา)
2870 บริษัท สยามคอน กรุ๊ป จำกัด
2871 บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2872 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
2873 บริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จำกัด
2874 บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
2875 บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
2876 บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
2877 บริษัท สยามดูร่าสโตน จำกัด
2878 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
2879 บริษัท สยามทรัคเรเดียล จำกัด
2880 บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
2881 บริษัท สยามธานี โฮเต็ล () จำกัด
2882 บริษัท สยามบราเดอร์ จำกัด
2883 บริษัท สยามบ้านดิน จำกัด
2884 บริษัท สยามปริ้น จำกัด
2885 บริษัท สยามปาร์ค เร็คครีเอชั่น จำกัด
2886 บริษัท สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีตและอิฐ จำกัด
2887 บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
2888 บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
2889 บริษัท สยามมัลติคอน จํากัด
2890 บริษัท สยามมัลติคอน จำกัด
2891 บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
2892 บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (ชลบุรี)
2893 บริษัท สยามยาชิโยะ จำกัด
2894 บริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรี่ จำกัด
2895 บริษัท สยามสตาร์ จำกัด
2896 บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2897 บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2898 บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)
2899 บริษัท สยามอินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2900 บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
2901 บริษัท สยามฮันเตอร์ จำกัด
2902 บริษัท สรรค์สร้าง พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟ็ค ดีไซน์ จำกัด
2903 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (ฟิวเจอร์พาร์ค)
2904 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขารังสิต)
2905 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
2906 บริษัท สวนลีลา จำกัด
2907 บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2908 บริษัท สหเซเรน จำกัด
2909 บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จำกัด
2910 บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
2911 บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล
2912 บริษัท สหสุธา จำกัด
2913 บริษัท สองมือ โปรดักชั่น จำกัด
2914 บริษัท ส่องสื่อ มีเดีย แลป จำกัด
2915 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2916 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2917 บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2918 บริษัท สํานักงานโฟร์เอส จำกัด
2919 บริษัท สามเอช ท็อป (ไทยแลนด์) จำกัด
2920 บริษัท สามร้อย การาจไลฟ์ จำกัด
2921 บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด มหาชน
2922 บริษัท สายไฟฟ้า ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด
2923 บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด
2924 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2925 บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
2926 บริษัท สำนักงาน ปีติเสวี จำกัด
2927 บริษัท สำนักงานจิราภาการบัญชี จำกัด
2928 บริษัท สำนักงานบัญชี แอ็กเทค แอ็ดวานซ์ จำกัด
2929 บริษัท สำนักงานสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด
2930 บริษัท สำนักพิมพ์ เอมพันธ์ จำกัด
2931 บริษัท สิชล เทค จำกัด
2932 บริษัท สิชล เม็ททัลชีท จำกัด (สาขาที่ )
2933 บริษัท สิทธิเกรียงไกร จำกัด
2934 บริษัท สินชัย เพรส จำกัด
2935 บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด
2936 บริษัท สินสวัสดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2937 บริษัท สิบแปดสิบเก้า จำกัด
2938 บริษัท สิปปกร วิศวกรรม จำกัด
2939 บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2940 บริษัท สิรธนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2941 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
2942 บริษัท สีฟ้า ลุมพินี จำกัด
2943 บริษัท สื่อการสอน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2944 บริษัท สื่อการสอน จำกัด(สำนักงานใหญ่)
2945 บริษัท สื่อรัก สตูดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด
2946 บริษัท สื่อรัก สตูดิโอ จำกัด
2947 บริษัท สุเบญจา จำกัด
2948 บริษัท สุกิจ ทัวร์ จำกัด
2949 บริษัท สุธารัตน์สอบบัญชี จำกัด
2950 บริษัท สุธี ยูไนเต็ด คาร์บร์ จำกัด
2951 บริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
2952 บริษัท สุพรีม เอ็กซเพรส จำกัด
2953 บริษัท สุพรีม อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
2954 บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (แพ ไร่)
2955 บริษัท สุรีรัตน์คอนสตรัคชั่น จำกัด
2956 บริษัท สุวรรณ เรสสิเด้นซ สวีท จำกัด
2957 บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์
2958 บริษัท สุวินทวงศ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
2959 บริษัท สุสวาส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2960 บริษัท หนึ่งบวกหนึ่ง ซินเนอร์จี จำกัด
2961 บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด
2962 บริษัท หนุมาน (ไอ-เอ็น ซัพพลาย) จำกัด สำนักงานใหญ่
2963 บริษัท หมื่นมงคล จำกัด
2964 บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2965 บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
2966 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
2967 บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
2968 บริษัท หลุยส์ โซลูชั่น จำกัด
2969 บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด
2970 บริษัท หัวหินเฮ้าส์ ออฟ อาร์คิเตค จำกัด
2971 บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน)
2972 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2973 บริษัท ห้าสี โปรดักชั่น จำกัด
2974 บริษัท อ.ศิริคุณ กรุ๊ป จำกัด
2975 บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด
2976 บริษัท อเมริกัน-ยูโรเปี้ยน โปรดักส์ จำกัด
2977 บริษัท อเล็กซอน จำกัด
2978 บริษัท อโครเทค ไทย จำกัด
2979 บริษัท อโนมาแกรนด์ กรุงเทพ
2980 บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จำกัด
2981 บริษัท องกรณ์ห้องเย็น จำกัด
2982 บริษัท องศาสถาปนิก จำกัด
2983 บริษัท อจิลิตี้ จำกัด
2984 บริษัท อทาโส คอนสตรัคชั่น จำกัด
2985 บริษัท อนิเมท พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
2986 บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ จํากัด
2987 บริษัท อมรปิ่นทิพย์ จำกัด (โรงแรมริชมอนด์)
2988 บริษัท อมรสิต สามารถ กรุ๊ป จำกัด
2989 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
2990 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด
2991 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
2992 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2993 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
2994 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
2995 บริษัท อมิตะ ออโตโมทีฟ จำกัด
2996 บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด
2997 บริษัท อรเพ็ญ จำกัด
2998 บริษัท อรามิส ทราเวิล จำกัด
2999 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
3000 บริษัท อวกาศ มีเดีย จำกัด
3001 บริษัท อศณ สถาปนิก จำกัด
3002 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
3003 บริษัท ออเซ็ตติ้ง จำกัด
3004 บริษัท ออโต้ มิกซ์ กรุ๊ป จำกัด
3005 บริษัท ออโตเทชั้น เทคโนโลยี จำกัด
3006 บริษัท ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
3007 บริษัท ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ เซอร์วิส จำกัด
3008 บริษัท ออโตนิคส์ ดีไซน์ จำกัด
3009 บริษัท ออนไลน์แอ็สเซ็ท จำกัด
3010 บริษัท ออนนี่ ชิค จำกัด
3011 บริษัท ออนวัลล่า จำกัด
3012 บริษัท ออฟฟิ ศ เอที จำกัด
3013 บริษัท ออฟฟิศเมท (ประเทศไทย) จำกัด
3014 บริษัท ออยล์ฟาร์ม อินเตอร์เทรด จำกัด
3015 บริษัท ออร์คิด เวิลด์.ทัวร์ จำกัด
3016 บริษัท ออราเคิลอาคิเทค จำกัด
3017 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
3018 บริษัท ออล แดท วันซ์ จำกัด
3019 บริษัท ออล ซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น
3020 บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ)
3021 บริษัท ออล บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3022 บริษัท ออลเซ็ตติ้ง จำกัด
3023 บริษัท ออลเวย์ เวเคชั่น จำกัด
3024 บริษัท ออลแมส ไอเดีย จำกัด
3025 บริษัท ออลโซ กรุ๊ป จำกัด
3026 บริษัท ออลโซน จำกัด
3027 บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด
3028 บริษัท ออลไอเดีย แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
3029 บริษัท ออลสตาร์ มาสเตอร์ ทราเวล จำกัด
3030 บริษัท อะเลิร์ท ดี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3031 บริษัท อะเลิร์ทฟิล์มจำกัด (สำนักงานใหญ่)
3032 บริษัท อะแมส จำกัด
3033 บริษัท อะแวร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3034 บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3035 บริษัท อะโกรว์แล็บ จำกัด
3036 บริษัท อะโพสโทรฟีเอส กรุ๊ป จำกัด.
3037 บริษัท อะดามัส รีเซิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
3038 บริษัท อะมิวเม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
3039 บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
3040 บริษัท อะลาดิน อินโนเวชั่น จำกัด
3041 บริษัท อะลาดินอินโนเวชั่น จำกัด
3042 บริษัท อัทโมสท์เทค จำกัด
3043 บริษัท อันดามัน แพรชั่น จำกัด
3044 บริษัท อันดามัน ซีซัน ทราเวล จำกัด
3045 บริษัท อัพทูยูทัวร์ แอน ทราเวล (ประเทศไทยจำกัด)
3046 บริษัท อัพทูยูทัวร์ แอนด์ ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด
3047 บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด
3048 บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พัลลิชชิ่ง จำกัด
3049 บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
3050 บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จํากัด
3051 บริษัท อัลฟ่ากีค จำกัด
3052 บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด
3053 บริษัท อาคเนย์ อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์
3054 บริษัท อ่างศิลามหานคร จำกัด
3055 บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
3056 บริษัท อาซาฮี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
3057 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
3058 บริษัท อาทิตย์จักรกล จำกัด
3059 บริษัท อาทิตยา คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
3060 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด
3061 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
3062 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
3063 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา
3064 บริษัท อาร์ เอช อาร์ จำกัด
3065 บริษัท อาร์ ไฟท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
3066 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
3067 บริษัท อาร์ วี ที เวิร์คเกอร์ กรุ๊ปดีเวลล้อป เม้นท์ จำกัด
3068 บริษัท อาร์ อัส ฮอลิเดย์ จำกัด
3069 บริษัท อาร์.วีคอนเน็กซ์ จำกัด
3070 บริษัท อาร์เอส จำกัด(มหาชน)
3071 บริษัท อาร์เอสพี จัมโบ้ ทราเวล แอนด์ อีเว้นท์ จำกัด
3072 บริษัท อาร์แอลแอล พลาสติก จำกัด
3073 บริษัท อาร์คิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
3074 บริษัท อาร์คิเทค ดีไซน์แอนด์คอน จำกัด
3075 บริษัท อาร์ช ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
3076 บริษัท อาร์ดับบลิว เวลเนส จำกัด
3077 บริษัท อาร์ตคอน จำกัด
3078 บริษัท อาร์ท ยูนิต จำกัด
3079 บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนา บีสตัน จำกัด
3080 บริษัท อาร์ทปั้นดาว จำกัด ไฟเบอร์กลาส ม็อคอัพ แกะโฟม
3081 บริษัท อาร์วี คอนเน็กซ์ จำกัด
3082 บริษัท อาวเออร์ เอฟเวรี่เดย์ จำกัด
3083 บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
3084 บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
3085 บริษัท อิเล็กทรอนิกส์โปร ดีไซน์ จำกัด
3086 บริษัท อิเล็กทริค ออโต ฟาส เอนจิเนียริ่ง จำกัด
3087 บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
3088 บริษัท อิ๊กลู สตูดิโอ จำกัด
3089 บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
3090 บริษัท อิ้งค์ ทรี กายส์ จำกัด
3091 บริษัท อิชิกาว่า พรีซิชั่น ทูลส์
3092 บริษัท อิชิกาว่า พรีซิชั่น ทูลส์ จำกัด
3093 บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) (อยุธยา)
3094 บริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด
3095 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (กรุงเทพฯ)
3096 บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)
3097 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (อยุธยา)
3098 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี
3099 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ปรีดีพนมยงค์
3100 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ไซต์งานก่อสร้าง Siam Patumwan House
3101 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์จำกัด ไซด์งานก่อสร้าง Siam Patamwan House
3102 บริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด
3103 บริษัท อินเตอร์ พีซ จำกัด
3104 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
3105 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำหัด
3106 บริษัท อินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด
3107 บริษัท อินเตอร์พีช จำกัด
3108 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
3109 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
3110 บริษัท อินเท็นชั่น ทัวร์ จำกัด
3111 บริษัท อินเท็นชั่นทัวร์ จำกัด
3112 บริษัท อินเทลเล็คท์ เน็ตเวิร์ค เว็บ จำกัด
3113 บริษัท อินเฮอริท จำกัด
3114 บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จำกัด
3115 บริษัท อินโนเพนเดนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3116 บริษัท อินโนเวชั่น เพลย์กราวด์ จำกัด
3117 บริษัท อินโนเวชั่น ไอเดีย จำกัด
3118 บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
3119 บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
3120 บริษัท อินโนเวชัน ซิสเต็มส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สาขาที่ (ฉะเชิงเทรา)
3121 บริษัท อินโนโกร จำกัด
3122 บริษัท อินโนโพสิทีฟ จำกัด
3123 บริษัท อินโน-คอนส์ ประเทศไทย จำกัด
3124 บริษัท อินโนว่า อินเตอร์แอคทีฟ สตูดิโอ จำกัด
3125 บริษัท อินไซด์ โปรดักชั่นเฮ้าส์ จำกัด
3126 บริษัท อินไซด์ โปรดักชั่นเฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3127 บริษัท อินไซท์ เมคคานิคอล จำกัด
3128 บริษัท อินดัสเตรียล ออโตเมชั่น แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด
3129 บริษัท อินดิเพนเด้นท์โปรเจค จำกัด
3130 บริษัท อินทีเกรเตท ฟิลด์ จำกัด
3131 บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
3132 บริษัท อินฟินิตซอฟท์ จำกัด
3133 บริษัท อินฟินิตี้ พริ้นติ้ง จำกัด
3134 บริษัท อินฟินิตี้ วอเตอร์ เทค ซิสเต็ม จำกัด
3135 บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3136 บริษัท อินฟินิทีฟ จำกัด
3137 บริษัท อินสตัฟ ดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด
3138 บริษัท อินสปายเรชั่น สยาม จำกัด
3139 บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
3140 บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
3141 บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
3142 บริษัท อิลลัสโตร จำกัด
3143 บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
3144 บริษัท อิลูชั่น คอนเน็ก (ประเทศไทย) จำกัด
3145 บริษัท อิสสระ จุนฟา จำกัด (บาบา บีช คลับ ภูเก็ต)
3146 บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด
3147 บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด ปทุมธานี
3148 บริษัท อี ยูนิท จำกัด
3149 บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย)
3150 บริษัท อีเคดะ (ไทยแลนด์) จำกัด
3151 บริษัท อี-เทค เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
3152 บริษัท อีเลคโทรลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
3153 บริษัท อีเว้นท์พาส (ประเทศไทย)
3154 บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด
3155 บริษัท อีเอ็มจี เซอร์วิส จํากัด
3156 บริษัท อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัด
3157 บริษัท อีเอสพาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3158 บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
3159 บริษัท อีซคีลูเซีย จำกัด
3160 บริษัท อีซี่ จำกัด
3161 บริษัท อีซูซุ กรุงเทพเซลส์ จำกัด
3162 บริษัท อีซูซุ ซ.แสงมงคล อยุธยา จำกัด
3163 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3164 บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด
3165 บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
3166 บริษัท อีริดู จำกัด
3167 บริษัท อีลีแกนซ์ กรุ๊ป
3168 บริษัท อีสเทอร์น เพิล อินเตอร์เนฃั่นแนล แทรเวิล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
3169 บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
3170 บริษัท อีสต์ เวสต์ อาร์คิเทค จำกัด
3171 บริษัท อีสปอร์ต อัลลายแอนซ์ จำกัด
3172 บริษัท อีอาร์เอ คอร์ป จำกัด
3173 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (นครสวรรค์)
3174 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3175 บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด
3176 บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด
3177 บริษัท ฮอนชอน (ประเทศไทย) จำกัด
3178 บริษัท ฮอนด้า เฟิร์ส จำกัด
3179 บริษัท ฮอนด้า เฟิร์ส จำกัด (สาขารังสิตคลอง )
3180 บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำกัด
3181 บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3182 บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จำกัด
3183 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (ปราจีนบุรี)
3184 บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล ประเทศไทยจำกัด
3185 บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด
3186 บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
3187 บริษัท ฮอลิเดย์ส เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
3188 บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3189 บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
3190 บริษัท ฮัน การ์เม้น จำกัด
3191 บริษัท ฮัน การ์เม้นท์ จำกัด
3192 บริษัท ฮันการ์เม้นท์ จำกัด
3193 บริษัท ฮันคิว ฮันชิน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
3194 บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
3195 บริษัท ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
3196 บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
3197 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
3198 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย)
3199 บริษัท ฮีตัน ทราเวล จำกัด
3200 บอนชอน PICK-UP เมืองเอก
3201 บัวทองแฟคทอรี่
3202 บ้านช่างศักดิ์สืบศิลป์
3203 บ้านศิลปินหัวหิน
3204 บ้านสมบัติ
3205 บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา
3206 บีบี แมนชั่น
3207 ประชาสัมพันธ์ จังหวัดอ่างทอง
3208 ป๊อป อาร์ต ดีไซน์
3209 ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3210 พงศ์ธร ทองวัฒนา
3211 พระราชวังบางปะอิน
3212 พราวด์ ครีเอเตอร์
3213 พล เชียงใหม่ ทัวร์
3214 พัชรีทัวร์ และแพน้องโดโด้
3215 พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ต
3216 พัฒนาการกล
3217 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
3218 พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3219 พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่
3220 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
3221 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
3222 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
3223 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3224 พี.ซี.เอส แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)
3225 พีเอ็น คอมพิวเตอร์
3226 ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
3227 ฟูลออลาย แทคทู
3228 ภูเขางาม รีสอร์ท
3229 ภูมนตรา รีสอร์ท นครนายก
3230 มณฑลทหารบกที่
3231 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต งานอาคารสถานที่
3232 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3233 มหาวิทยาลัยรังสิต
3234 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์
3235 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3236 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กองอาคาร สถานที่ ฝ่ ายกิจการภายใน
3237 มาโก้ ทราเวล
3238 มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ
3239 มูลนิธิกระจกเงา
3240 มูลนิธิธรรมกาย
3241 มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน (ประชาไท)
3242 ระบบมาตราฐานห้องปฏิบัติการและการฝึกอบรมวิชาชีพ
3243 รัษฎารวมวัสดุ
3244 ร้าน โชคดีตลอด
3245 ร้าน COK Cream of The Koff
3246 ร้าน NPM COMPUTER
3247 ร้าน เชียงศิริการไฟฟ้า
3248 ร้าน โทนี่สเต๊ก สาขาคลอง
3249 ร้านกรอบกนก
3250 ร้านครูศิลป์
3251 ร้านดอกไม้ Heartmade by Kigpcn
3252 ร้านดอกไม้เบลล่า ฟลิโอรี่
3253 ร้านดอกไม้กับนายหมี
3254 ร้านดอกไม้รับเสด็จ
3255 ร้านดอกไม้วิด้า
3256 ร้านวนัช กูตูร์ (Vanus Couture)
3257 ร้านวู๊ดดี้อิงค์เจ็ท
3258 ร้านศิฬานันทร์
3259 ร้านอรวรรณชุดนักเรียน (โรงเรียนสารสาสน์)
3260 ร้านอาหารญี่ปุ่น Sushi Factory
3261 ร้านอาหารบ้านขุนทวี
3262 ร้านอาหารวนิลา
3263 ร้านอีทสวีท
3264 รายา เฮอริเทจ
3265 รุ่งโรจน์อุตสาหกรรม
3266 วังกระทิงคอฟฟี่
3267 วัฒนาออโต้คาร์
3268 วัดพระธรรมกาย สํานักงานสาธารณูปการ กองบริการงานก่อสร้าง
3269 วิงค์แกลอรี่
3270 วิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทางอากาศ
3271 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
3272 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
3273 วิทยาลัยการปกครอง
3274 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑)
3275 วิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า
3276 วีรันดา ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่
3277 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
3278 ศาลจังหวัดธัญบุรี
3279 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
3280 ศาลอุทธรณ์ภาค
3281 ศาลาว่าการกรุงเทพ สํานัก การระบายนํ้า กองพัฒนาระบบหลัก
3282 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
3283 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
3284 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
3285 ศูนย์ให้คำปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3286 ศูนย์กระจายสินค้าเบเกอรี่ สังกัด BDC รังสิต
3287 ศูนย์กระจายสินค้าและอาหารสดเทสโก้โลตัส บางบัวทอง
3288 ศูนย์กระจายสินค้าและอาหารสดเทสโก้โลตัส ลำลูกกา คลอง
3289 ศูนย์กระจายสินค้าและอาหารสดเทสโก้โลตัส วังน้อย
3290 ศูนย์กระจายสินค้าโลตัส สาขาวังน้อย
3291 ศูนย์กระจายสินค้าดูโฮม ลำลูกกา
3292 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
3293 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
3294 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3295 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
3296 ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ศูนย์ใหญ่ รด.)
3297 ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
3298 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน
3299 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีท่าอากาศยาน
3300 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านศิลปะการออกแบบและการแสดง
3301 ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุรี
3302 ศูนย์จีโนมทางการแพทย์
3303 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
3304 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3305 ศูนย์บริการ NT สาขางามวงศ์วาน
3306 ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์อาคาร ปี
3307 ศูนย์บริการลูกค้าเอ็นที สาขามีนบุรี
3308 ศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Excellence Center
3309 ศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Excllence Center
3310 ศูนย์ปฏิบัติการจุลชีววิทยา บริษัท พี ออล์ จำกัด (มหาชน) ธาราพาร์ค
3311 ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เขต บริษัท ปตทจำกัด
3312 ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เขต บริษัท ปตทจำกัด
3313 ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษารังสิต (ศท.)
3314 ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต
3315 ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหาร (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)
3316 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
3317 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
3318 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค
3319 ศูนย์รถยนต์ Honda First สาขารังสิต ( คลอง )
3320 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
3321 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย
3322 ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดปทุมธานี
3323 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
3324 ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ
3325 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
3326 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
3327 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
3328 ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
3329 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
3330 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
3331 ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
3332 ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย
3333 สแปลช บีช รีสอร์ท
3334 สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
3335 สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค
3336 สไมล์ไทยแลนด์ทัวร์
3337 สตูดิโอ อุษาคเนย์
3338 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง และบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
3339 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
3340 สถานีตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ กองบังคับการตำรวจ ท่องเที่ยว (กาญจนบุรี)
3341 สถานีตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (ปทุมวัน)
3342 สถานีตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
3343 สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
3344 สถานีตำรวจภูธร คลองห้า
3345 สถานีตำรวจภูธร อำเภอธัญบุรี
3346 สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง
3347 สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก (ททบ.)
3348 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย ช่อง (NBT)
3349 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3350 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
3351 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3352 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี
3353 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3354 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
3355 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3356 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3357 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คลองห้า ปทุมธานี
3358 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานคลองห้า
3359 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานคลองห้า ฝ่ายควบคุมคุณภาพศูนย์ฉายรังสี
3360 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานคลองห้า ฝ่ายฉายรังสี ศูนย์ฉายรังสี
3361 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานสาขาจตุจักร กรุงเทพฯ
3362 สถาบันโรคทรวงอก
3363 สถาบันการบินพลเรือน
3364 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์
3365 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
3366 สถาบันนวัตกรรม ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด
3367 สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3368 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
3369 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
3370 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม (กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา)
3371 สถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
3372 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
3373 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)
3374 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์(มาลา)
3375 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3376 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3377 สถาบันมาตรวิทยา
3378 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3379 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3380 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โรงงานนวัตกรรมอาหาร
3381 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3382 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
3383 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
3384 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
3385 สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ครูปอ
3386 สนามกอล์ฟอัลไพน์
3387 สมนึกการยาง
3388 สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
3389 สมาคมการบินองครักษ์
3390 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
3391 สมาคมกีฬาซอฟต์เทนนิสแห่งประเทศไทย
3392 สมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี
3393 สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
3394 สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
3395 สยาม คันทรี คลับ
3396 สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา
3397 สยามโมยิ้ม
3398 ส่วนทดสอบและบริการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
3399 สวนน้ำ สแปลช จังเกิ้ล
3400 สวนพอสุข
3401 สวนสัตว์นครราชสีมา (สวนสัตว์โคราช)
3402 สหกรณ์เครือข่ายเนื้อจำกัด
3403 สหกรณ์โคนม วังน้ำเย็น จำกัด
3404 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด
3405 สหกรณ์โคนมปากช่อง
3406 สหกรณ์โคนมมวกเหล็กจำกัด สระบุรี
3407 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
3408 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน (สาขาปากเกร็ด)
3409 สหกรณ์ออมทรัพย์ สปจำกัด (ศรีสมาน)
3410 สหกิจการเกษตร ลำลูกกา จำกัด
3411 สํานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
3412 สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
3413 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
3414 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
3415 สํานักงานสถาปนิก C-Arch
3416 สํานักงานสถาปนิกพลชัย
3417 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
3418 สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง
3419 สายการบิน Emirates
3420 สายการบิน Japan Airlines
3421 สายการบิน การูดา อินโดนีเซีย
3422 สายการบินเวียตนาม
3423 สายการบินแอร์เอเชียเอกซ์
3424 สายการบินไทย อีสตาร์ เจ็ท
3425 สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส
3426 สายการบินคูเวต
3427 สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
3428 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
3429 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3430 สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
3431 สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
3432 สำนักงาน ขวัญตาการบัญชี
3433 สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)
3434 สำนักงาน ฟ้ารังสิต การบัญชี
3435 สำนักงานเขตสำนักงานเขตบางกอกน้อย
3436 สำนักงานเทศบาล ตำบลธัญบุรี
3437 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
3438 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี
3439 สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
3440 สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี
3441 สำนักงานเทศบาลธัญบุรี
3442 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต
3443 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
3444 สำนักงานใหญ่ การบินกรุงเทพ
3445 สำนักงานไทรน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3446 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชุมพร
3447 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
3448 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก
3449 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี
3450 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3451 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
3452 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3453 สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3454 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
3455 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
3456 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
3457 สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
3458 สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
3459 สำนักงานชลประทานที่
3460 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3461 สำนักงานทรัพยากร ธรณีเขต
3462 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่
3463 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3464 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
3465 สำนักงานที่ดิน จังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
3466 สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน
3467 สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
3468 สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด
3469 สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
3470 สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
3471 สำนักงานนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรพฤกษาD
3472 สำนักงานบัญชี จี.วาย.ซี.
3473 สำนักงานบัญชีและทนายความ จี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล
3474 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
3475 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (งานคลัง)
3476 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (งานตรวจสอบภายใน)
3477 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
3478 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
3479 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
3480 สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปทุมธานี
3481 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
3482 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
3483 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
3484 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3485 สำนักงานสรรพกรพื้นที่นนบุรี
3486 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่
3487 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
3488 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาคลองหลวง
3489 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาบางบัวทอง
3490 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาลำลูกกา
3491 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี
3492 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี
3493 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท
3494 สำนักงานสรรพากรภาค
3495 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
3496 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
3497 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
3498 สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี
3499 สำนักงานอัยการธัญบุรี
3500 สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลพบุรี
3501 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
3502 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
3503 สำนักพิมพ์ punica
3504 สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3505 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
3506 สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
3507 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
3508 สำนักสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
3509 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน
3510 สุขศรสิน
3511 หจกบีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทูลส์
3512 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (น.ท.ฉลอง ดีชู)
3513 หน่วยวิจัยประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจขนาดย่อม (SME)
3514 ห้องเสื้อ Jirayu Art Couture
3515 ห้องเสื้อ Myriad Grand Monde
3516 ห้องเสื้อเพชร
3517 ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ กรมควบคุมมลพิษ
3518 ห้องศิลปะเด็กวงกลม
3519 หอศิลป์ริมน่าน
3520 หออัครศิลปิน
3521 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
3522 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
3523 ห้างหุ้นส่วน เอ็มซี ดีไซน์ จำกัด
3524 ห้างหุ้นส่วน จำกัด สหวิชัย เฟอร์นิเจอร์
3525 ห้างหุ้นส่วน ช่อฟ้า โฮม ดีไซน์ จำกัด
3526 ห้างหุ้นส่วน นิเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์
3527 ห้างหุ้นส่วน วารินบี อินทีเรียร์ แอนด์ เทิร์นคีย์ กรุ๊ป
3528 ห้างหุ้นส่วน ศศิกฤษฏิ์ ทวีทรัพย์
3529 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ออริจินัล ทราเวิล
3530 ห้างหุ้นส่วนจำกดั พีที ประตูอัตโนมัติ
3531 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เค แอ็คเซสซอรี่
3532 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็มแมชชีน เอ็นจิเนียริ่ง
3533 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจวาย ไนซ แทรเวล
3534 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เจเจ ทราเวล
3535 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบิ้มปั้นดาว
3536 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรภูฟ้า รีสอร์ท แอนด์ ทัวร์
3537 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟมทัวร์ แอนด์เซอร์วิส
3538 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสี่ยเฮง เอ็นจิเนียริ่ง
3539 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอจีเทคโปรเฟสชั่นแนล
3540 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น ซี พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง
3541 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพลัส คิทเช่น แอนด์ เดคอร์
3542 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค กนก ทัวร์
3543 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.ทู.เอเอ็นจิเนียริ่ง
3544 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.โอ.โพรดัคท์
3545 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวายเอส ทูลส์-เทค
3546 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบลงค์ สตูดิโอ
3547 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนลินฟู้ดส์
3548 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคอาร์ต แอร์ดัคท์ ซัพพลายแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
3549 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้เฮ้าส์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
3550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไปไหนดี ทราเวล
3551 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ดีวีล็อป เม้นท์ โซลูชั่นส์
3552 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤติเดช เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย
3553 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะวิศวกรรม
3554 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันทรลักษ์วิทยุ
3555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำพล บุศรินทร์ ขนส่ง
3556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิที ไอที เซอร์วิส
3557 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพงศ์ วิศวะไทย
3558 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพรค์ วิศวะไทย
3559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่างเจริญ เอนจิเนียริ่ง
3560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีดี บิวดิ้ง ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
3561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลนรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส
3562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาลย์ คอมเทค
3563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัย โซลูชั่น
3564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง
3565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีทีเเอล ซัพพลาย กรุ๊ป
3566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู แอนด์ พี ทัวร์
3567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีสเปซ แลนด์สเคป
3568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีออฟฟิศ
3569 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะโกราย เพลทติ้ง
3570 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ที เทคโนโลยี
3571 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี วิศวกรรมการโยธา
3572 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ธนาวรรณ ซัพพลาย
3573 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วาย.แอลดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์
3574 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชติ แมชชีน แอนด์ ทูลลิ่ง
3575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสิทธิ์พาณิชย์
3576 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนธนาคอนสตรัคชั่น
3577 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวตั้น เทค
3578 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวตั้นเทค (สำนักงานใหญ่)
3579 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี เอ็น เซอร์วิส
3580 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอสพี กรีนแอนด์การ์เด้น
3581 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบทรัพย์ทวี เซอรามิคส์
3582 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาสยามทรานสปอร์ต
3583 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.วงษา ก่อสร้าง
3584 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง
3585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีจี กรุ๊ป
3586 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง
3587 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่ เดย์ ซาฟารี
3588 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าสวย แทรเวล
3589 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูแสงตะวัน ทราเวล
3590 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหานครผ้าม่าน
3591 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิตี้ จอยน์
3592 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยวิศวกรรม()
3593 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิลลา สกาย
3594 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิลาสกาย สตูดิโอ
3595 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชั่นอินเตอร์ พับลิชชิ่ง
3596 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์ ทราเวล แอนด์ ทัวร์
3597 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวิไลท์ คอสต้อม เมเนจเม้นท์
3598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกิจวัตถุมงคล
3599 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามแวน ทราเวล
3600 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดีห้าดาวทัวร์
3601 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ไก่
3602 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสอนสิน
3603 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพจน์การ์เด้นดีไซน์
3604 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุสรณ์การช่าง
3605 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณโรจน์ เอ็นจิเนียริ่ง
3606 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออลพริ้นท์โอเค
3607 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์
3608 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อามาวดี
3609 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เอส เรืองศรี ทราเวล แอนด์ ทัวร์
3610 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมพร ทัวร์
3611 องการเภสัช
3612 องค์กรเภสัชกรรม
3613 องค์การเภสัชกรรม (โรงงานผลิตยาคลอง )
3614 องค์การเภสัชกรรม (โรงงานผลิตยารังสิต )
3615 องค์การเภสัชกรรม (ถนนพระราม )
3616 องค์การเภสัชกรรม (รังสิต)
3617 องค์การเภสัชกรรม สาขาธัญบุรี คลอง
3618 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
3619 องค์การค้าของ สกสค.
3620 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเลย
3621 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
3622 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3623 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
3624 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
3625 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
3626 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
3627 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
3628 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง
3629 องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์
3630 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
3631 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)
3632 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมป์
3633 องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย
3634 องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย
3635 องค์การส่งกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
3636 อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท
3637 อลงกรณ์ กูตูร์
3638 อสังหาริมทรัพย์
3639 อำเภอธัญบุรี
3640 อินดี้ บูล
3641 อินติเกรทเทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด
3642 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก
3643 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3644 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
3645 อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
3646 อุทยานแห่งชาติภูซาง
3647 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
3648 อู่ช่างเดี่ยว
3649 อู่ช่างปาน หน้าพระลาน
3650 อู่สิทธิชัย
3651 ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท วานา นาวา หัวหิน
3652 เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป
3653 เจที เวิลด์วาย แลนด์แอนด์ ทัวร์
3654 เชียงใหม่ ชัย ทัวร์
3655 เชียงใหม่ ที ทัวร์
3656 เซเว่นอีเลฟเว่น คลอง ธัญบุรี
3657 เซ็นทรัล ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
3658 เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซาบางนา
3659 เซ็นทรัลลาดพร้าว
3660 เดอะ คอรัล เอ็กซ์คลูซีฟ เล้าจน์ (ดอนเมือง)
3661 เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เกาะสมุย
3662 เดอะชาร์ม รีสอร์ท ภูเก็ต
3663 เดอะซายน์ โฮเทล พัทยา
3664 เดอะริชชี่ ริช แลนด์ (บริษัท โฮมมอลล์ จํากัด)
3665 เทศบาลเมืองแสนสุข
3666 เทศบาลเมืองคลองหลวง
3667 เทศบาลเมืองคูคต
3668 เทศบาลเมืองท่าโขลง
3669 เทศบาลตําบลนาจอมเทียน
3670 เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย
3671 เทศบาลตำบลบึงยี่โถ
3672 เทศบาลตำบลพระอินทราชา
3673 เทศบาลนครยะลา
3674 เทศบาลบึงยี่โถ
3675 เทศบาลหนองเสือ
3676 เทศบาลอำเภอองครักษ์
3677 เนปจูน คลีนิก
3678 เบลลินี่ เบค แอนด์ บรู
3679 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารังสิต
3680 เมดดิไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด
3681 เรซซิ่ล
3682 เลอบัว แอท สเตททาวเวอร์
3683 เสริมกสิจฟาร์ม ตาก
3684 เหรียญชัย พรีเมี่ยม
3685 เอกวัฒนาค้าไม้
3686 เอ็มหกสิบสี่ สตูดิโอ
3687 เอสพีดีไชน์
3688 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
3689 แขวงทางหลวงชนบทนครนายก
3690 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3691 แนสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด
3692 แบงค์การยาง ยุดยา & Bank Kamo shop
3693 แบงค์ค๊อก แมริออท มาคีร์ ควีนส์ปาร์ค
3694 แบรนด์ Patinya Bkk
3695 แผนกชีววิเคราะห์ กองควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต
3696 แมคโดนัล สาขาสายไหม
3697 แวนเนสพลัส
3698 แอท ไรซ์ รีสอร์ต
3699 โครงการ “Big C Mini @ Faculty of Business Administration RMUTT”
3700 โครงการ ดิ เอ็กซ์แปนดิโอ
3701 โครงการก่อสร้างโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี
3702 โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก แยกทางหลวงหมายเลข
3703 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอน
3704 โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คสม.) สังกัด องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ
3705 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ
3706 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
3707 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
3708 โครงการสวนสัตว์ธัญบุรี สังกัด องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
3709 โตโยต้า กรุงไทย รามอินทรา
3710 โตโยต้า นครธน สรงประภา
3711 โตโยต้า พาราก้อน คลอง
3712 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ (คลอง )
3713 โบลาช สตูดิโอ
3714 โมดีนา บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์
3715 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง)
3716 โรงเรียน แสนสุข
3717 โรงเรียน โชคชัยรังสิต
3718 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
3719 โรงเรียนธัญรัตน์
3720 โรงเรียน นวมราชานุสรณ์
3721 โรงเรียน นานาชาติอริสตา
3722 โรงเรียน ปทุมธานีนันทมุนีบำรุง
3723 โรงเรียน พระปริยติธรรม (ส่วนงานกองประสานงานสถาบันวิจัยนานาชาติ :Diri)
3724 โรงเรียน วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3725 โรงเรียน วัดอัยยิการาม
3726 โรงเรียน สาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3727 โรงเรียน สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
3728 โรงเรียน สารสาสน์วิเทศคลองหลวง
3729 โรงเรียน สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
3730 โรงเรียน สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
3731 โรงเรียน สารสาสน์วิเทศปทุมธานี
3732 โรงเรียน สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
3733 โรงเรียน สารสาสน์วิเทศรังสิต
3734 โรงเรียน สารสาสน์วิเทศสายไหม
3735 โรงเรียน หนองเสือวิทยาคม
3736 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง
3737 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตทจำกัด (มหาชน)
3738 โรงแรม เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา (บริษัท คอนเนอร์ พัทยา จำกัด)
3739 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ
3740 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
3741 โรงแรม เจดับบลิวแมริออท กรุงเทพฯ
3742 โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
3743 โรงแรม เชอราตัน พัทยา รีสอร์ท
3744 โรงแรม เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลลา
3745 โรงแรม เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
3746 โรงแรม เซ็น ทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
3747 โรงแรม เซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ
3748 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ
3749 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ โมดัส รีสอร์ท พัทยา
3750 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ พระตำหนัก พัทยา
3751 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา
3752 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์วิลล่า หัวหิน
3753 โรงแรม เซ็นทารา พัทยา
3754 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
3755 โรงแรม เซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
3756 โรงแรม เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
3757 โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ
3758 โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจีส
3759 โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
3760 โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
3761 โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท
3762 โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ขะอำ บีช รีสอร์ท (บริษัท เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ โฮเต็ล จำกัด)
3763 โรงแรม เดอะ สลิล สุขุมวิท
3764 โรงแรม เดอะเดวา เกาะช้าง บายกริฟฟิน
3765 โรงแรม เดอะเบย์วิว พัทยา
3766 โรงแรม เดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
3767 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
3768 โรงแรม เดอะกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
3769 โรงแรม เดอะพาร์ค ไนน์ สุวรรณภูมิ
3770 โรงแรม เดอะริช-คาร์ลตัน เกาะสมุย
3771 โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท
3772 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ
3773 โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ บางเทา บีช
3774 โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์
3775 โรงแรม เบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์
3776 โรงแรม เพนนินซูล่า กรุงเทพฯ
3777 โรงแรม เมรา มาเร่
3778 โรงแรม เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท
3779 โรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท
3780 โรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพฯ สยาม
3781 โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์
3782 โรงแรม เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา
3783 โรงแรม เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
3784 โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
3785 โรงแรม เล็ตส์ ซี หัวหิน อัลเฟรสโก้ รีสอร์ท
3786 โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ
3787 โรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
3788 โรงแรม เลอบัว โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท
3789 โรงแรม เวสเกตเรสซิเดนด์
3790 โรงแรม เวสเกตเรสซิเดนส์
3791 โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท
3792 โรงแรม เอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม
3793 โรงแรม เอวัน กรุงเทพ
3794 โรงแรม แกเลอเรีย เท็น
3795 โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ พัทยา
3796 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน
3797 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ
3798 โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
3799 โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
3800 โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์
3801 โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
3802 โรงแรม แมนดาริน อีสต์วิลล์ พัทยา
3803 โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเม้นต์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ
3804 โรงแรม แมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท
3805 โรงแรม แรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ
3806 โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ
3807 โรงแรม แอดลิบ กรุงเทพฯ
3808 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
3809 โรงแรม โกลเด้นบีช ชะอํา
3810 โรงแรม โซ โซฟิเทล แบงคอก
3811 โรงแรม โซ โซฟิเทล หัวหิน
3812 โรงแรม โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท
3813 โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
3814 โรงแรม โนโวเทล แบงคอค สุวรรณภูมิแอร์พอร์ท
3815 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม
3816 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
3817 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม
3818 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์
3819 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
3820 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค
3821 โรงแรม โนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
3822 โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
3823 โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต สุรินทร์ บีช รีสอร์ท
3824 โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
3825 โรงแรม โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่
3826 โรงแรม โฮเทล เดอ ลา เปซ์ ชะอำ บีช หัวหิน
3827 โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
3828 โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ สาทร
3829 โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค
3830 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท
3831 โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี ภูเก็ต รีสอร์ท
3832 โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท
3833 โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน
3834 โรงแรม กมลาบีช รีสอร์ท (ซันไพร์ม รีสอร์ท)
3835 โรงแรม กรุงศรีริเวอร์ อยุธยา
3836 โรงแรม กะตะธานี ภูเก็ต บีช แอนด์ รีสอร์ท
3837 โรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท
3838 โรงแรม คอร์ดยาด มาย แมริออท พัทยาเหนือ
3839 โรงแรม ชบา คาบาน่า บีช สมุย
3840 โรงแรม ชุนหลีแกรนด์
3841 โรงแรม ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท – เซิร์ฟ – กะตะบีช
3842 โรงแรม ชูการ์ มารีนา รีสอร์ท แฟชั่น กะตะ บีช
3843 โรงแรม ชูการ์ปาล์มแกรนด์ ฮิลไซด์
3844 โรงแรม ซันวิง บางเทา บีช
3845 โรงแรม ซันวิง รีสอร์ท กมลาบีช
3846 โรงแรม ซินนาม่อน เรสซิเดนซ์
3847 โรงแรม ฌาน วิลล่า สุขุมวิท ( SHAN Villas Sukhumvit)
3848 โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ
3849 โรงแรม ดิ เอมเมอรรัลด์
3850 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โคฟ เกาะช้าง
3851 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
3852 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
3853 โรงแรม ดุสิตธานี กระบี่
3854 โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพ
3855 โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา
3856 โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน
3857 โรงแรม ธารา พาร์ค รีโซเทล
3858 โรงแรม นอร์ธเกต รัชโยธิน
3859 โรงแรม นิกโก้ กรุงเทพฯ
3860 โรงแรม บัญดารา สวีท สีลม กรุงเทพ
3861 โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์
3862 โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด
3863 โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพ
3864 โรงแรม บางกอกชฎา
3865 โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส
3866 โรงแรม พัทยา โมดัส บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท
3867 โรงแรม พัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท
3868 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท
3869 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี
3870 โรงแรม พูลแมน พัทยา จี
3871 โรงแรม ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท
3872 โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช
3873 โรงแรม มันดาราวา รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดกะรน ภูเก็ต
3874 โรงแรม มารีน่า แกลเลอรี รีสอร์ท คชา กะหลิม เบย์
3875 โรงแรม มิตร์ โฮเทล พัทยา
3876 โรงแรม มิตร์ บีช พัทยา
3877 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
3878 โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ
3879 โรงแรม มิวส์ กรุงเทพฯ หลังสวน
3880 โรงแรม มีสไตล์ มิวเซียม
3881 โรงแรม รอยัล เบญจา
3882 โรงแรม รอยัล คราวน์
3883 โรงแรม รอยัลคลิฟบีช พัทยา
3884 โรงแรม รอยัลริเวอร์
3885 โรงแรม รอยัลออคิด เชอราตัน
3886 โรงแรม รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
3887 โรงแรม ราชาบุระ
3888 โรงแรม รามาการ์เด้นส์
3889 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ
3890 โรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
3891 โรงแรม ริเวอร์ บริซ เชียงแสน
3892 โรงแรม ริว่า เชอร์ยา กรุงเทพ
3893 โรงแรม รีเจ้นท์ ชะอํา บีช รีสอร์ท
3894 โรงแรม วัน พาทิโอ โฮเทล พัทยา
3895 โรงแรม วาลา ชะอำ – นู แชปเตอร์ โฮเทล
3896 โรงแรม วาลา หัวหิน นู แชปเตอร์ โฮเทล
3897 โรงแรม วินซ์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
3898 โรงแรม วี กรุงเทพ เอ็มแกลเลอรี่ บาย โซฟิเทล
3899 โรงแรม วีโฮเทล กรุงเทพ เอ็มแกลเกอรี่
3900 โรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน ชะอำ
3901 โรงแรม ศรีพันวา ภูเก็ต ลักซ์ชัวรี พูล วิลล่า
3902 โรงแรม สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
3903 โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพ
3904 โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซน์ พัทยา
3905 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
3906 โรงแรม สุโขทัย กรุงเทพฯ
3907 โรงแรม สุพิชฌาย์ พูล แอคเซส
3908 โรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
3909 โรงแรม อเล็กซานเดอร์
3910 โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร
3911 โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร
3912 โรงแรม อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท
3913 โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
3914 โรงแรม อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท
3915 โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ
3916 โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
3917 โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพ
3918 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
3919 โรงแรม อมารี หัวหิน
3920 โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
3921 โรงแรม อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท
3922 โรงแรม อวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา
3923 โรงแรม อัมรา กรุงเทพ
3924 โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพ
3925 โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวชั่น
3926 โรงแรม อัสสราวิลล่า แอนด์ สวีท
3927 โรงแรม อาซ์ม๊า รีสอร์ท แอนด์ สปา
3928 โรงแรม อ่าวนาง ภูเภตรา รีสอร์ท
3929 โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
3930 โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท
3931 โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท
3932 โรงแรม อินอะเดย์
3933 โรงแรม ฮ็อป อินน์ แจ้งวัฒนะ
3934 โรงแรม ฮ็อป อินน์ รังสิต
3935 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์
3936 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา
3937 โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ พัทยา
3938 โรงแรม ฮิโนกิ เชียงใหม่
3939 โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
3940 โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
3941 โรงแรมโคสต์ต้า บางแสน
3942 โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย
3943 โรงกลึง คลอง
3944 โรงกลึงชัชชยานันต์
3945 โรงกลึงสมพงษ์คลองเจ็ด
3946 โรงกษาปณ์
3947 โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร
3948 โรงงานนวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3949 โรงงานน้ำตาลมิตรผล จังหวัดอำนาจเจริญ
3950 โรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี
3951 โรงปั้นอุดมศิลป์
3952 โรงพยาบาล สินแพทย์-เสรีรักษ์
3953 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3954 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
3955 โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
3956 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
3957 โรงพยาบาลการุณเวช ปทุมธานี (ฝ่ายการเงิน)
3958 โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม
3959 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
3960 โรงพยาบาลปทุมธานี
3961 โรงพยาบาลป่าโมก
3962 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
3963 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
3964 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
3965 โรงพยาบาลลำปาง
3966 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย สมุทรสาคร
3967 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
3968 โรงพยาบาลสระบุรี
3969 โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์เมืองเอก สาขาเมืองเอก
3970 โรงพิมพ์ สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส
3971 โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3972 โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์
3973 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3974 โรงพิมพ์ยาสูบ
3975 โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ
3976 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
3977 โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ
3978 โรงหล่อพระไตรรัตน์ปฏิมากร
3979 โรมีโออาตสอนศิลปะ
3980 โอมานแอร์
3981 โฮเทล ลาบาริส เขาใหญ่
3982 ไทย เวค พาร์ค
3983 ไทย โอบายาชิ
3984 ไทยเวทเจทแอร์
3985 ไทยไลอ้อนแอร์
3986 ไทยรัฐ
3987 ไปรษณีย์ สาขาธัญบุรี
3988 ไปรษณีย์ สาขามีนบุรี
3989 ไปรษณีย์ สาขารังสิต
3990 ไปรษณีย์ สาขาหนองเสือ
3991 ไปรษณีย์ไทย สาขาคลองหลวง
3992 ไปรษณีย์ไทย สาขาจรเข้บัว
3993 ไปรษณีย์จังหวัดสระบุรี
3994 ไปรษณีย์สาขาดอนฉิมพลี
3995 ไอทีเทคโนคอม
3996 A Gen Event Agency Co.,LTD.
3997 A Yellow Train Studio
3998 ACAD Design
3999 ACIS Professional Center Co., Ltd.
4000 Aesthetia Limited Partnership
4001 After Design Studio
4002 AIM Automation System Co.,Ltd(Head Office)
4003 AIRPORTS OF THAILAND PLC.
4004 All System Corporation Co.,Ltd.
4005 Anantara Siam Bangkok Hotel
4006 Artway Architect Design
4007 AutoAlliance (Thailand) Co., Ltd
4008 BAAN by studioroom
4009 Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
4010 Bangkok Planner and Consultants
4011 Bangkok Street Noise
4012 Bishop International Group
4013 Boost Plus
4014 Budget Lines
4015 Centara Grand at Central Plaza Ladprao
4016 Cher Design The Wedding and Organizer
4017 Cinematic Rental Service
4018 Cinnamon Residence
4019 Cinnamon Residence Hotel
4020 Cityneon Displays and Constructions CoLtd.
4021 Clapscene film Bangkok
4022 Club Mermaid Cruise
4023 COPY A BANGKOK
4024 CP ALL DC บางบัวทอง
4025 Creations
4026 Cub cuba Studio
4027 Dadada.co.th
4028 Day & Night of Nakhon Si Thammarat
4029 Depict
4030 Design and Decoration Cover
4031 Deva s Legendary แบรนด์ miss office
4032 Dhevanand
4033 DI Creative
4034 Donuts Bangkok Co.,Ltd.
4035 Drone Academy Thailand
4036 Emmalute Publishing Co.,Ltd (Lips Magazine)
4037 Emperor House
4038 Enjoy Life Studio
4039 Event Co., Ltd.
4040 F&M INDUSTRY CO., LTD.
4041 FABRINET CO.LTD
4042 Feel@Home (ฟีล แอท โอม)
4043 Fuum Studio
4044 Gigawatt Electricity co., Ltd.
4045 Grand Mercure Bangkok Atrium / Avani Atrium Bangkok Hotel
4046 Guardian angel ai co., ltd.
4047 GXG Co.Ltd.
4048 Hashi Japanese Restaurant Suratthani
4049 Hirun Bangkok
4050 Hogs Heaven Custon Paint
4051 Home Standard Development
4052 HUDSON MANUFACTURE COMPANY LIMITED
4053 I CONIC APPAEL GROUR
4054 iApp Technology
4055 Ikano (Thailand) Limited (IKEA)
4056 Inter Plan Architects Planers Interiors
4057 JAJAFLOWERS
4058 KERRY EXPRESS DC RST
4059 KERRY EXPRESS DX RST
4060 KFC ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี
4061 Khamis Zain
4062 KOS DESIGN
4063 KUMI (THAILAND) CO., LTD
4064 lettering co.ltd
4065 LIXIL (Thailand) Public Company Limited
4066 MAGO CULTURE MEDIA CO., LTD.
4067 Main Stand Co., Ltd
4068 Major Technical Co.,Ltd.
4069 Medisci Anti-Aging Center
4070 Mellow teen co,ltd
4071 Metal Work Pneumatic Thailand
4072 MFEC Public Company Limited
4073 Midwinter Green
4074 Miss Saturday
4075 MOLOG Technology
4076 MPM Technology Thailand limited
4077 N.P.MCOMPUTER สาขา เซียร์ รังสิต
4078 Neera Retreat Hotel
4079 Net Bright Co.,Ltd
4080 Nhai café yala
4081 Nikon (Thailand) Co., Ltd.
4082 NMB-Minebea Thai Ltd.
4083 NOK – NOY CREATION CO.,LTD.
4084 Nok Air Cargo
4085 Nok Airlines Public Company Limited
4086 NPM COMPUTER
4087 NY.LA Group
4088 NYLA Group CoLTD
4089 OKAY D Production House and Design
4090 Peace Laguna Resort & Spa
4091 Perfect Training
4092 PRAM SIRI PLACE
4093 Prosperich Co.,Ltd
4094 Racing
4095 RAMET
4096 Realrecords (เรียลเร็คคอร์ด)
4097 Renaissance Pattaya Resort & Spa
4098 Ribs Mannn
4099 RIVERDALE GOLF CLUB
4100 Sanmina-SCI System (Thailand) Ltd.
4101 Scalar Architect
4102 SHINKO PRINTING (THAILAND) CO.,LTD
4103 Siam@Siam Design Hotel Bangkok (ฝ่ายการเงิน)
4104 Silavadee Pool Spa Resort
4105 SINCO TECHNOLOGY
4106 SIZZLER สาขา TERMINAL อโศก
4107 Studio Newbrain
4108 Sublime
4109 Sunn Design Studio
4110 T Square Image
4111 T.c.k Computer & Service
4112 TDS Technology (Thailand) Co.,Ltd.
4113 TDS Technology Thailand
4114 Teletronics Co.,Ltd (E-)
4115 Thai Suzuki Motor
4116 Thai VietJet Air
4117 ThaiExotic
4118 The Bubble Arts group space
4119 The Doe Studio
4120 The Roof Design Partnership
4121 The Royal Bangkok Sports Club
4122 The Ska Film Co., Ltd.
4123 The Snack
4124 Three Signs Studio
4125 TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
4126 T-NET IT Solution Co,.Ltd.
4127 TNP Automation System Co., Ltd.
4128 Toshiba consumer Products (Thailand) Co.,Ltd.
4129 TOUCHNEWMEDIA CO., LTD
4130 TP ยางยนต์
4131 Tripple Gems International Co.,Ltd.
4132 Universiti Teknologi Malaysia – UTM (Faculty of Built Environment, Department of Architecture)
4133 Ureka Design
4134 Valentier Design&Studio Co.,Ltd.
4135 Value Engineering Service
4136 WE.BOUTIQUE
4137 White space studio
4138 WHO National Salmonella and Shigella Center สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
4139 Wisdom Media มหาวิทยาลัยรังสิต
4140 WJ Machine Vision Co., Ltd(Head Office)
4141 Yuki Freedom Studio
4142 Yummy Greece Co., Ltd.
4143 ZARA เซ็นทรัลเวิลด์
4144 Ze-alots Boutique Post Production