แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

NameSizeHits
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ418.9 KiB4270
แบบสก ๐๑ แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา221.5 KiB15077
แบบสก ๐๒-แบบเสนองานสหกิจศึกษา314.5 KiB20687
แบบสก ๐๓-ใบสมัครงานสหกิจศึกษา155.6 KiB17448
แบบสก ๐๔-ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์193.3 KiB14728
แบบสก ๐๕-แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา153.8 KiB9751
แบบสก ๐๖-สัญญาเข้ารับการปฎิบัติงาน133.6 KiB9653
แบบสก ๐๗-แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน199.3 KiB13793
แบบสก ๐๘-แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา202.2 KiB12108
แบบสก ๐๙-แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา195.5 KiB14306
แบบสก ๑๐-แบบแจ้งการออกนิเทศ297.5 KiB4330
แบบสก ๑๒-แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา112.7 KiB4523
แบบสก ๑๓-แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา370.5 KiB10009
แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (PDF File)390.5 KiB8625
แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (Word File)379.5 KiB5741
แบบสก ๑๕-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน205.9 KiB11848
แบบสก ๑๖-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์นิเทศ197.8 KiB7142
แบบสก ๑๗-แบบยินยอมให้เผยแพร่โครงงาน 132.3 KiB7499
แบบสก ๑๙ -ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (PDF File)180.3 KiB10881
แบบสก ๑๙ -ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (Word File)449.5 KiB3239