ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

เมษายน 5, 2024
การประกวด CWIE ดีเด่น 2567 เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน
มกราคม 19, 2024
พิธีประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566
มกราคม 10, 2024
ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566
มิถุนายน 6, 2023
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล CWIE DAY ครั้งที่ 13
พฤษภาคม 24, 2023
ประกาศรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
เมษายน 11, 2023
การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น เครือข่ายภาคกลางตอนบน
มกราคม 20, 2023
พิธีประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
มกราคม 6, 2023
ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
พฤษภาคม 24, 2022
ประกาศรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
พฤษภาคม 12, 2022
พิธีมอบโล่รางวัล
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
เมษายน 4, 2022
สำนักสหกิจศึกษา ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่เสนอจากมทร.ธัญบุรี และได้รับรางวัลในการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
เมษายน 4, 2022
ประกาศผลโครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
โครงการประกวดสหกิจศึกษาและ […]
กุมภาพันธ์ 17, 2022
ภาพกิจกรรมงานประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564
ภาพกิจกรรมงานประกวดแข่งขัน […]