โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”
เมษายน 26, 2022
ประกาศรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2565
พฤษภาคม 24, 2022