ภาพกิจกรรมสหกิจศึกษา

ภาพกิจกรรมสหกิจศึกษา

เมษายน 5, 2024
การประกวด CWIE ดีเด่น 2567 เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน
มกราคม 19, 2024
พิธีประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566
สิงหาคม 28, 2023
โครงการสร้างความร่วมมือการจัด CWIE ในสถานประกอบการ
มิถุนายน 6, 2023
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล CWIE DAY ครั้งที่ 13
พฤษภาคม 24, 2023
แถลงข่าววันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13
พฤษภาคม 24, 2023
ประกาศรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
พฤษภาคม 10, 2023
ภาพกิจกรรมการประชุมและศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ระหว่างมทร.ธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เมษายน 11, 2023
การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น เครือข่ายภาคกลางตอนบน
มีนาคม 16, 2023
ภาพกิจกรรมการประชุมและศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ระหว่างมทร.ธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กุมภาพันธ์ 3, 2023
โครงการสร้างความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ จังหวัดชลบุรี
มกราคม 20, 2023
พิธีประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
ธันวาคม 26, 2022
การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ