CWIEDAY

มีนาคม 18, 2024
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2567
ธันวาคม 15, 2023
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2566
มิถุนายน 6, 2023
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล CWIE DAY ครั้งที่ 13
พฤษภาคม 24, 2023
แถลงข่าววันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13
พฤษภาคม 24, 2023
ประกาศรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2566