ข่าวประชาสัมพันธ์

มีนาคม 16, 2023
ภาพกิจกรรมการประชุมและศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ระหว่างมทร.ธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สิงหาคม 5, 2022
การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน (คณะกรรมการบริหารเครือข่ายเชิงประเด็น (C) เครือข่ายสหกิจศึกษา) ครั้งที่ 2/2565
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม […]
กรกฎาคม 11, 2022
การประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน
 
มิถุนายน 14, 2022
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม […]
มิถุนายน 6, 2022
งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY ครั้งที่ 12) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการ […]
พฤษภาคม 25, 2022
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
พฤษภาคม 24, 2022
ประกาศรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
พฤษภาคม 12, 2022
พิธีมอบโล่รางวัล
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
เมษายน 26, 2022
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก […]
เมษายน 4, 2022
สำนักสหกิจศึกษา ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่เสนอจากมทร.ธัญบุรี และได้รับรางวัลในการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
เมษายน 4, 2022
ประกาศผลโครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
โครงการประกวดสหกิจศึกษาและ […]
กุมภาพันธ์ 17, 2022
การประชุมศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สำนักสหกิจศึกษา ได้จัดการป […]