งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY ครั้งที่ 12) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี

รายละเอียดข้อมูลข่าวสาร โครงการอบรมร่วมเรียนรู้ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ”
พฤษภาคม 27, 2022
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
มิถุนายน 14, 2022