โครงการสร้างความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ