ศึกษาดูงาน

ธันวาคม 14, 2023
ภาพกิจกรรมคณะศึกษาดูงาน CWIE ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และมทร.สุวรรณภูมิ
พฤษภาคม 10, 2023
ภาพกิจกรรมการประชุมและศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ระหว่างมทร.ธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กุมภาพันธ์ 3, 2023
โครงการสร้างความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ จังหวัดชลบุรี
สิงหาคม 25, 2020
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาค […]
พฤษภาคม 25, 2019
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาค […]
พฤษภาคม 8, 2019
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน
เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาค […]
มีนาคม 17, 2016
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีน […]