พิธีมอบรางวัล

กันยายน 10, 2020
ภาพกิจกรรม พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2563 ระดับเครือข่าย
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภา […]
เมษายน 3, 2019
ภาพกิจกรรม พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2562 ระดับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ […]
มิถุนายน 3, 2016
พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 ระดับเครือข่าย
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภา […]