พัฒนาสหกิจศึกษา

กันยายน 29, 2023
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2/2566
กุมภาพันธ์ 24, 2022
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                เมื่อวันที […]