การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

มีนาคม 16, 2023
ภาพกิจกรรมการประชุมและศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ระหว่างมทร.ธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เมษายน 29, 2021
ประกาศผลการประกวด สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน
พฤศจิกายน 2, 2017
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ […]