ศึกษาดูงาน

ธันวาคม 14, 2023
ภาพกิจกรรมคณะศึกษาดูงาน CWIE ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และมทร.สุวรรณภูมิ
สิงหาคม 28, 2023
โครงการสร้างความร่วมมือการจัด CWIE ในสถานประกอบการ
พฤษภาคม 10, 2023
ภาพกิจกรรมการประชุมและศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ระหว่างมทร.ธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร