ประกาศผล :  ประเภทนวัตกรรม

ประกาศผล :  ประเภทนานาชาติ

ประกาศผล :  ประเภท สังคมศาตร์ มนุษย์ศาตร์ และการจัดการ

ประกาศผล :  ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
1 ประเภทนวัตกรรม49.5 KiB44
2 ประเภทนานาชาติ51.9 KiB39
3 ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ46.7 KiB34
4 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี50.2 KiB32
5 ประกาศผลการประกวดรวมทุกประเภทรางวัล65.3 KiB42