การประชุมและหารือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ขอเชิญเข้ารับฟังสัมมนา New Zealand Certificate In Primary Industry Skills (LEVEL2)
มิถุนายน 26, 2023
หลักการ แนวคิด และทิศทางการขับเคลื่อน CWIE Platform
กรกฎาคม 23, 2023