หลักการ แนวคิด และทิศทางการขับเคลื่อน CWIE Platform

การประชุมและหารือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กรกฎาคม 21, 2023
โครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE
กรกฎาคม 26, 2023