แจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2566
กุมภาพันธ์ 20, 2023
ภาพกิจกรรมการประชุมและศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ระหว่างมทร.ธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มีนาคม 16, 2023