แถลงข่าววันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13

ประกาศรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
พฤษภาคม 24, 2023
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาฯ (CWIE)
พฤษภาคม 30, 2023