ประกาศรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2565

พิธีมอบโล่รางวัล
พฤษภาคม 12, 2022
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 25, 2022