พิธีประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มกราคม 19, 2024
ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
มกราคม 23, 2024