การยื่น สก 01 พิจารณาคุณสมบัติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาพกิจกรรมคณะศึกษาดูงาน CWIE ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และมทร.สุวรรณภูมิ
ธันวาคม 14, 2023
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2566
ธันวาคม 15, 2023