ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน ประจำปี 2565

สำนักสหกิจศึกษา แจ้งปิดทำการ 1 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565
ตุลาคม 26, 2022
การเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ และสหกิจศึกษา ร่วมกับ บริษัท วูส ปริ้นท์เต็ด เซอร์คิท(ไทยแลนด์) จำกัด
พฤศจิกายน 4, 2022