รายละเอียดข้อมูลข่าวสาร โครงการอบรมร่วมเรียนรู้ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ”

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 25, 2022
งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY ครั้งที่ 12) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี
มิถุนายน 6, 2022