ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กุมภาพันธ์ 24, 2022
ประกาศผลโครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
เมษายน 4, 2022