ต.ค. 22

ประกาศผลการประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 (รอบคัดเลือก)

แจ้งเลื่อนกำหนดการประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 (รอบตัดสิน)

02
***นักศึกษาสหกิจศึกษา เจ้าของผลงาน ที่ผ่านรอบคัดเลือก โปรดดำเนินการดังนี้***

1.  หากต้องการปรับแก้บทความทางวิชาการ เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โปรดดำเนินการ พร้อมบันทึกข้อมูล แบบ .doc และ .Pdf ลงในแผ่นบันทึกข้อมูลและส่งกลับมายังสำนักสหกิจศึกษา หรือส่งข้อมูลทางอีเมล์ coop@mail.rmutt.ac.th ภายในวันที่ 14  พฤศจิกายน 2557

2.  จัดทำโปสเตอร์ (ขนาดเอ 0 ค่าสีแบบ CMYK ความละเอียด 300 dpi) ลงในธีม (Theme) ที่สำนักสหกิจศึกษากำหนดไว้ โดยบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .pdf และ .psd ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล และส่งกลับมายังสำนักสหกิจศึกษา ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 (ดาวน์โหลดเทมเพลต (Template) ไฟล์แบบ .psd ได้ที่ลิงค์ http://www.coop.rmutt.ac.th/?p=3574 )

3.  จัดทำไฟล์นำเสนอผลงาน และบันทึกข้อมูล แบบไฟล์ .pptx และ .pdf ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล และส่งกลับมายังสำนักสหกิจศึกษา ภายในวันที่ 9 มกราคม 2558  โดยจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินในวันตัดสิน  (ผลงานใดที่มีผู้จัดทำมากกว่า 1 คน ให้ส่งตัวแทนเพียงคนเดียวในการนำเสนอผลงาน) 

 

นักศึกษาที่ผ่านรอบคัดเลือกตามประกาศจะต้องนำเสนอผลงานในรอบตัดสิน วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 สำหรับกำหนดการในวันตัดสินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

>>> คลิกเพื่อดูประกาศผลการประกวด<<< 

>>>ดาวน์โหลดเทมเพลต (Template) สำหรับจัดทำโปสเตอร์ได้ที่นี่<<<

 

ต.ค. 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสารสนเทศสหกิจศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสารสนเทศสหกิจศึกษาDSC_0124

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสารสนเทศสหกิจศึกษา และด้านดำเนินการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี นายณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา และ ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ

 

 

Read the rest of this entry »

ต.ค. 21

ดาวน์โหลดเทมเพลต (Template) สำหรับจัดทำโปสเตอร์การประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น มทร.ธัญบุรี พศ. 2557 ได้ที่นี่

นักศึกษาที่ผ่านรอบคัดเลือก การประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 พศ.2557
สามารถดาวน์โหลด Template สำหรับจัดทำโปสเตอร์ได้ที่นี่

249552_409537005776181_104135252_n

1. Template ผลงานประเภทวิศวกรรมศาสตร์ คลิก

2. Template ผลงานประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก

3. Template ผลงานประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ คลิก

4. Template ผลงานประเภทนานาชาติ  คลิก

 หากนักศึกษาไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ หรือติดปัญหาติดต่อได้ที่  สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-2549-3621-22 โทรสาร 0-2549-3623
อีเมลล์  coop@mail.rmutt.ac.th

Read the rest of this entry »

ก.ย. 26

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานของสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี

DSC_0296re

วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล  และบุคคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การดำเนินงานของสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี นายณัชติพงศ์  อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา และ ดร.กิตติวัณณ์  นิ่มเกิดผล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ และแนะนำความเป็นมาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมบัวหลวง 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Read the rest of this entry »

ก.ย. 23

โครงการสัมมนา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน WiL ของสถานศึกษาสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

DSC_0073re

โครงการสัมมนา “เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ของสถานศึกษาสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน”

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ -การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (Work-integrated learning : WIL)โดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ปานเพชร  ชินินทร ได้ที่นีค่ะ

Read the rest of this entry »

ก.ย. 22

ขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

Warning!

ขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัตินักศึกษา

กรณีที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลงรูปถ่ายในทะเบียนประวัตินักศึกษา

กรณีที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปเช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ที่อยู่ปัจจุบัน/ข้อมูลผู้ติดต่อ/เปลี่ยนแปลง  หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

Read the rest of this entry »

Older posts «