ก.ย. 26

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานของสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี

DSC_0296re

  Read the rest of this entry »

ก.ย. 23

โครงการสัมมนา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน WiL ของสถานศึกษาสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

โครงการสัมมนา “เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ของสถานศึกษาสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน”

DSC_0073re

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ -การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา 
(Work-integrated learning : WIL)โดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ปานเพชร  ชินินทร ได้ที่นีค่ะ Read the rest of this entry »

ก.ย. 22

ขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

Warning!

ขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัตินักศึกษา

กรณีที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลงรูปถ่ายในทะเบียนประวัตินักศึกษา

กรณีที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปเช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ที่อยู่ปัจจุบัน/ข้อมูลผู้ติดต่อ/เปลี่ยนแปลง  หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

Read the rest of this entry »

ก.ย. 16

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี รางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

IMG_2202-(Large)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เข้ารับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 กันยายน 2557

Read the rest of this entry »

ก.ย. 07

แบบฟอร์มโครงการประกวดแข่งขันผลงานด้านสหกิจศึกษาดีเด่น มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 3

logo8-9-57

แบบฟอร์มสำหรับโครงการประกวดแข่งขันสถานประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

ดีเด่นด้านสหกิจศึกษา และโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 3 

ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557

1.แบบเสนอชื่อคณะกรรมการตัดสิน
2.ฟอร์มประเด็นคำถาม-สถานประกอบการ
3.ฟอร์มประเด็นคำถาม-ผู้ปฏิบัติงาน
4.ฟอร์มประเด็นคำถาม-โครงาน+ผลงาน
5.รูปแบบบทความทางวิชาการ

dlpdf

 

 

 

ดาวโหลดเอกสาร PDF

docdl

 

 

 

ดาวโหลดเอกสาร Word

Read the rest of this entry »

ก.ย. 02

ประกาศผล รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ๒๕๕๗

ดาวน์โหลด

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ๒๕๕๗

Nation cooperative Education Award

Read the rest of this entry »

Older posts «