มี.ค. 31

กิจกรรมประกวดคัดเลือกผลงานสกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557 วันที่ 4 เมษายน 2557

WP-banner-31-3-57-1

 

กิจกรรมประกวดคัดเลือกผลงานสกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557  วันที่ 4 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1. ตามกำหนดการคัดเลือกและตัดสินฯ  เวลา 09.00 -16.30 น.

เวลา 09.00 – 10.30 น                  ประเภท : นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

เวลา 10.30 – 12.00 น.                 ประเภท : นักศึกษาประเภทโครงงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เวลา 13.00 – 14.30 น.                 ประเภท : นักศึกษาประเภทโครงงาน ด้านนวัตกรรมดีเด่น

เวลา 14.30 – 16.00 น.                 ประเภท : นักศึกษาประเภทโครงงาน ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ

 

  • สกอ. จะดำเนินการให้ นศ. รายงานตัว และทำการจับฉลาก เพื่อจัดลำดับคิวการนำเสนอผลงาน แต่ละประเภท ก่อนเวลานำเสนอ ประมาณ 30 นาที  
  • กำหนดการนำเสนอผลงาน 8 นาที ซักถาม 2 นาที  โดยมีป้ายแจ้งเตือน  “เหลือเวลา 2 นาที” และ “ หมดเวลา” ตามลำดับ
  • ระหว่างการนำเสนอผลงานแต่ละประเภท   สกอ. เปิดให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมให้กำลังใจนักศึกษาผู้นำเสนอ (ยกเว้น นักศึกษาผู้ร่วมนำเสนอในแต่ละประเภทนั้นๆ)

 

2. โปรดจัดส่งรายชื่อคณะอาจารย์ และ บุคลากรที่เดินทางพานักศึกษาร่วมการประกวดสหกิจศึกษา ณ  สกอ.   ก่อนวันที่ 2 เมษายน

 

3. สกอ. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทาง เพื่อ (คณะอาจารย์ และ บุคลากร) ผู้แทนเครือข่ายภูมิภาคละ 1 ท่าน

 

Read the rest of this entry »

มี.ค. 26

กิจกรรมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา

WP-banner-26-3-57-2

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องปทุมธัญญา ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ตึก 9 ชั้น คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน”…

Read the rest of this entry »

มี.ค. 25

ประกาศผลตัดสินการประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ.2557 ของเครือข่ายภาคกลางตอนบน

 

WP-banner-23-3-57

 

ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

 

**สำหรับ ผลงานที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ของแต่ละประเภท โปรดดำเนินการดังนี้**

1. ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด ท่านสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่  และกรุณาส่งข้อมูลกลับไปยัง E-mail : coop@mail.rmutt.ac.th ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557 (ด่วน)

 2. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศ ระดับเครือข่าย ประเภทที่ 4 , 9, 10 และ 11 ให้ไปนำเสนอผลงานด้วยตนเอง ต่อคณะกรรมการคัดเลือก และตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่ Read the rest of this entry »

มี.ค. 25

แบบฟอร์มและแบบสัมภาษณ์การดำเนินงานสหกิจศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

WP-banner-23-3-57-2

Read the rest of this entry »

มี.ค. 18

ประกาศผลการประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ.2557 ของเครือข่ายภาคกลางตอนบน

WP-banner-18-3-57-4

ทั้งนี้ โครงงาน/ผลงาน ของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ผ่านรอบคัดเลือก

จะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินในรอบตัดสิน ด้วยตนเองใน วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557

ดูประกาศผล คลิก
 Read the rest of this entry »

มี.ค. 13

สรุปข้อมูลผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ปี พ.ศ.2557 ดังนี้

13-3-2557

สรุปข้อมูลผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ปี พ.ศ.2557  ดังนี้ (เครือข่ายภาคกลางตอนบน)

Read the rest of this entry »

มี.ค. 03

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการดำเนินงานสหกิจศึกษาประจำปี 2557

WP-banner-03-03-57-2

เรียน   คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูล

ที่   ศธ ๐๕๗๘.๒๘/๐๕๘.๑  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

          แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการดำเนินงานสหกิจศึกษาประจำปี ๒๕๕๗  ทางด้านหลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา จำนวนสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมหลักสูตรสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบอื่น  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ

dl

หมายเหตุ

          หากคณะ/วิทยาลัย นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานรูปแบบสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษ/2557 17 มีนาคม 2557 หรือเริ่มตั้งแต่ออกฝึกจริงจนครบ 4  เดือนแต่ไม่เกิน 18 สิงหาคม 2557 กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ >>  ภาคการศึกษาพิเศษ-2557

Read the rest of this entry »

ก.พ. 19

แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา

WP-banner-19-2-57-3

แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557
ณ  ห้องปทุมธัญญา  ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ตึก 9 ชั้น คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ก.พ. 17

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน ในรูปแบบการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL)

 WP-banner-17-2-57-4

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน

ในรูปแบบการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL)

Read the rest of this entry »

ก.พ. 17

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี

WP-banner-20-2-57-4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในวันพุธที่ 12  กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.   ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48  พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Read the rest of this entry »

Older posts «