ต.ค. 21

ดาวน์โหลดเทมเพลต (Template) สำหรับจัดทำโปสเตอร์การประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 3 พศ. 2557ได้ที่นี่

249552_409537005776181_104135252_nนักศึกษาที่ผ่านรอบคัดเลือก การประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 พศ.2557 สามารถดาวน์โหลด Template สำหรับจัดทำโปสเตอร์ได้ที่นี่

1. Template ประเภทวิศวกรรมศาสตร์ คลิก

2. Template ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก

3. Template ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ คลิก

4. Template ประเภทนานาชาติ  คลิก

หากนักศึกษาไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ หรือติดปัญหาติดต่อได้ที่  สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-2549-3621-22 โทรสาร 0-2549-3623
อีเมลล์  coop@mail.rmutt.ac.th

 

Read the rest of this entry »

ต.ค. 15

ประกาศผลการประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 (รอบคัดเลือก)

logoประกาศผลการประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 (รอบคัดเลือก)โดยนักศึกษาที่ผ่านรอบคัดเลือก
ตามประกาศนำเสนอผลงานในรอบตัดสิน ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
ณ ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

***นักศึกษาสหกิจศึกษา เจ้าของผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน โปรดดำเนินการดังนี้***

1.  หากต้องการปรับแก้บทความทางวิชาการ เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โปรดดำเนินการ พร้อมบันทึกข้อมูล แบบ .doc และ .Pdf ลงในแผ่นบันทึกข้อมูลและส่งกลับมายังสำนักสหกิจศึกษา หรือส่งข้อมูลทางอีเมล์ coop@mail.rmutt.ac.th ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557

2.  ทำการออกแบบโปสเตอร์ (ขนาดเอ 0 ค่าสีแบบ CMYK ความละเอียด 300 dpi) ลงในธีม (Theme) ที่สำนักสหกิจศึกษากำหนดไว้ พร้อมบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .pdf และ .psd ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล และส่งกลับมายังสำนักสหกิจศึกษา ภายในวันที่ 31 ต.ค. 57 (ดาวน์โหลดธีม (Theme) ไฟล์แบบ .psd ได้ที่เว็บไซต์ www.coop.rmutt.ac.th ในวันที่ 21 ต.ค. 2557)

3.  จัดทำไฟล์นำเสนอผลงาน และบันทึกข้อมูล แบบไฟล์ .pptx และ .pdf ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล และส่งกลับมายังสำนักสหกิจศึกษา ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โดยจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 

(ผลงานใดที่มีผู้จัดทำมากกว่า 1 คน ให้ส่งตัวแทนเพียงคนเดียวในการนำเสนอผลงาน)

>>> คลิกเพื่อดูประกาศผลการประกวด<<<

dlpdf

ก.ย. 26

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานของสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี

DSC_0296re

วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล  และบุคคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การดำเนินงานของสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี นายณัชติพงศ์  อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา และ ดร.กิตติวัณณ์  นิ่มเกิดผล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ และแนะนำความเป็นมาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมบัวหลวง 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Read the rest of this entry »

ก.ย. 23

โครงการสัมมนา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน WiL ของสถานศึกษาสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

DSC_0073re

โครงการสัมมนา “เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ของสถานศึกษาสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน”

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ -การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (Work-integrated learning : WIL)โดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ปานเพชร  ชินินทร ได้ที่นีค่ะ

Read the rest of this entry »

ก.ย. 22

ขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

Warning!

ขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัตินักศึกษา

กรณีที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลงรูปถ่ายในทะเบียนประวัตินักศึกษา

กรณีที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปเช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ที่อยู่ปัจจุบัน/ข้อมูลผู้ติดต่อ/เปลี่ยนแปลง  หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

Read the rest of this entry »

ก.ย. 16

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี รับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

IMG_2202-(Large)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ารับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 กันยายน 2557

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2557  โดยคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ บุคลากร ด้านสหกิจศึกษา จากระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ทั้ง 9 เครือข่าย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ พ.ศ. 2557 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ารับโล่รางวัล ผู้มอบโล่รางวัลโดยนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องเรนโบว์ 1 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ  ในวันที่ 16 กันยายน 2557 Read the rest of this entry »

Older posts «