เม.ย. 20

เอกสารสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 3 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

9มหาวิทยาลัย

 

เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 3  กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 3

2. กำหนดการ

3. แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการ

Read the rest of this entry »

มี.ค. 31

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

27-3-58สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิธีเปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และการบรรยายพิเศษจาก ดร. อลงกต ยะไวทย์ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กิจกรรมในช่วงบ่ายจะเป็นการอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พร้อมทั้งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทั้งการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2557

ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ http://goo.gl/6vCbdP

มี.ค. 16

ประกาศผลรอบตัดสิน การประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558 ของสำหรับสถาบันการศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

hednetประกาศผลรอบตัดสิน การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ประเภทนักศึกษา และ ประเภทโครงงาน/ผลงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 12 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-3621-22 หรืออีเมล์ coop@mail.rmutt.ac.th

dlpdf

ชมภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
ประเภทที่ 9 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
ประเภทที่ 10 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทที่ 4 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น และ ประเภทที่ 11 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

 

Read the rest of this entry »

มี.ค. 12

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ มีความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงาน และ นักศึกษาสหกิจศึกษา

Theprarin3

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ มีความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และ คณะศิลปศาสตร์

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่งานสหกิจศึกษาประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02 549 3565 คณะบริหารธุรกิจ 02 549 3249 และคณะศิลปศาสตร์ 02 549 4971

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read the rest of this entry »

มี.ค. 10

โครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

DSC_0104โครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ  2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2558 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านสหกิจศึกษาได้เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ  จำนวน 4 แห่งได้แก่  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (จ.เพชรบุรี) โรงแรมไฮแอท     รีเจนซี่ หัวหิน และ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการจึงเห็นควรให้มีการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา       ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งในการขยายเครือข่ายสหกิจศึกษาและสามารถเพิ่มศักยภาพในการขยายโอกาสการจัดหางานให้นักศึกษาได้ต่อไปในอนาคต

 

สามารถชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่

1. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3. โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน

4. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

5. กิจกรรมวันสรุปการศึกษาดูงาน

ดาวน์โหลด power point สรุปผลการเข้าศึกษาดูงานได้ที่นี่

Read the rest of this entry »

มี.ค. 03

ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

hednetผลงานประเภทที่ 4, 9, 10, 11 ต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ ด้วยตนเองอีกครั้ง

โดยมีเวลานำเสนอและตอบข้อซักถาม 30 นาที/1 ผลงาน
ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 12 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(ประเภทที่ 4 และ 11 ห้อง 12A03, ประเภทที่ 9 ห้อง 12A01, ประเภทที่ 10 ห้อง 12A02)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-3621-22 หรืออีเมล์ coop@mail.rmutt.ac.th

ดาวน์โหลข้อมูลคลิก 

Read the rest of this entry »

Older posts «