พ.ค. 21

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติปี 2558

ดาวน์โหลด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย กำหนดจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2558 โดยมีการมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติและการประชุมวิชาการ ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2558 ได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ 2558 จำนวน 11 รางวัล ดังรายละเอียดโปรดคลิก

dlpdf

Read the rest of this entry »

พ.ค. 11

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มทร.ธัญบุรี และ บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

DSC_0166-047มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มีความเห็นสอดคล้องในการประสานความร่วมมือทางการศึกษา และการสร้างบุคลากร  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะทำให้เพิ่มขีดความสามารถของทั้งสองหน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของนักศึกษา และบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ คุณกนกพร หรรษคุณาฒัย ประธานบริหาร  คุณรังษิยา  ด่านธนาวัฒน์วงศ์ กรรมการบริหาร และทีมผู้บริหาร บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

 

เม.ย. 20

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 3 กลุ่ม มทร.

9มหาวิทยาลัย

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 3  

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

dlpdf

 

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 3

3. กำหนดการ

4. แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการ

Read the rest of this entry »

มี.ค. 31

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

27-3-58สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิธีเปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และการบรรยายพิเศษจาก ดร. อลงกต ยะไวทย์ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กิจกรรมในช่วงบ่ายจะเป็นการอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พร้อมทั้งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทั้งการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2557

ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ http://goo.gl/6vCbdP

มี.ค. 16

ประกาศผลรอบตัดสิน การประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558 ของสำหรับสถาบันการศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

hednetประกาศผลรอบตัดสิน การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ประเภทนักศึกษา และ ประเภทโครงงาน/ผลงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 12 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-3621-22 หรืออีเมล์ coop@mail.rmutt.ac.th

dlpdf

ชมภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
ประเภทที่ 9 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
ประเภทที่ 10 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทที่ 4 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น และ ประเภทที่ 11 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

 

Read the rest of this entry »

มี.ค. 12

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ มีความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงาน และ นักศึกษาสหกิจศึกษา

Theprarin3

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ มีความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และ คณะศิลปศาสตร์

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่งานสหกิจศึกษาประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02 549 3565 คณะบริหารธุรกิจ 02 549 3249 และคณะศิลปศาสตร์ 02 549 4971

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read the rest of this entry »

Older posts «