บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด โดยมี ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นายกิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา ผศ.ดร.สุรินทร์ แหงมงาม หัวหน้างานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.วาสนา ศิลป์รุ่งธรรม หัวหน้างานสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  นางสาวกชพร เมฆานิมิตดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และนางสาวกรรณิการ์ สงวนดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด นำโดย นายภูวนัฐ เบญจางค์วิศณุ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร นายทรงวุฒิ ปสันธนาทร ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล และนายพัฒนา ฟูน้อย เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรบุคคล เพื่อทำให้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภาคเอกชนกับภาครัฐอันจะนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

 

NC
NC

Comments are closed.