NameSizeHits
01.ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มทร.ธัญบุรี1.7 MiB149
02.ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มทร.ธัญบุรี (ฉบับที่ 2)514.3 KiB35
03.ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดประเภทรายจ่าย อัตราการจ่าย และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนฯ2.3 MiB154
04. ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดรายการและอัตราค่าใช้จ่ายอื่นฯ777.7 KiB100
05.ประกาศฯ เรื่องการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในต่างประเทศ1.4 MiB291
06.ประกาศฯ เรื่องการให้เงินรางวัลสำหรับผลงานของนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลฯ752.5 KiB89
07.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา (2550)1.9 MiB28
08.ประกาศมหาวิทยาลัย หน่วยงานและบุคลากรฯ (2550)1.1 MiB20
09.ประกาศฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน คกก.สอบสัมภาษณ์ทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศฯ644.5 KiB19
10. ประกาศฯ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ CWIE (2566)7.0 MiB15