ภาพกิจกรรม โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7

โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันสหกจิศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

NC
NC

Comments are closed.