การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2/2566

แนะนำ Thai Association for Cooperative Education
กันยายน 29, 2023
แนะนำ CWIE กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
กันยายน 30, 2023