ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2562 (RT62)

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 1 จาก “กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”
กันยายน 11, 2018
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2561
ตุลาคม 19, 2018