การประชุมและหารือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท ปฐวิน จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14:00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดประชุมและหารือเกี่ยวกับเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ บริษัท ปฐวิน จำกัด เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานและการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งบริษัท ปฐวิน จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้า โดยใช้กรรมวิธีและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสําอางตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง ASEAN GMP และ ISO 9001:2015 โดยมี ผศ. ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ  นายวรชาติ เหมือนสี่ไชย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางสาวภัควรินทร์ สิริธนินท์ฉัตร หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล และนายสิทธิชัย สุริยวงศ์ ฝ่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก บริษัท ปฐวิน จำกัด ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์บัณฑิต ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี

 

NC
NC

Comments are closed.