งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย ได้จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

ซึ่งในปี พ.ศ.2562 นี้ มีสถาบันศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบนได้รับรางวัล “ระดับชาติ” ประกอบไปด้วย

  • รางวัลประเภทสถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น   : มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • รางวัลประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษา โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการดีเด่น : นายตะวัน สงคะกุล จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • รางวัลผู้ปฏิบัติการในสถานประกอบการดีเด่น : บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด นายพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิตและผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมด้านการเพิ่มผลผลิต (TUM Productivity Academy)

เข้ารับมอบโล่รางวัลจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมกันนี้ นายณัชติพงษ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณาจารย์ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถาบันศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ได้เดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าว

NC
NC

Comments are closed.