ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2562 (RT62)

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 1 จาก “กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”
กันยายน 11, 2018
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2561
ตุลาคม 19, 2018

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทนวัตกรรม ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทนานาชาติ ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภท สังคมศาตร์ มนุษย์ศาตร์ และการจัดการ ดาวน์โหลดวิธีการแทรกรูปภาพในธีมโปสเตอร์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
01.ฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการตัดสิน-RT62 (PDF File) 43.2 KiB174
01.ฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการตัดสิน-RT62 (Word File)20.0 KiB157
02.ประเด็นคำถาม-ผู้ปฏิบัติงาน-RT62 33.5 KiB170
03.ประเด็นคำถาม-สถานประกอบการ-RT62 45.5 KiB168
04.ประเด็นคำถาม-โครงงานวิทย์ฯ-RT62 36.5 KiB162
05.ประเด็นคำถาม-โครงงานสังคมฯ-RT6236.5 KiB180
06.ประเด็นคำถาม-โครงงานนานาชาติ-RT62 38.5 KiB173
07.ประเด็นคำถาม-โครงงานนวัตกรรม-RT62 35.0 KiB159
08.รวมประเด็นคำถาม143.1 KiB181
09.รูปแบบบทความทางวิชาการ-RT6256.5 KiB231
10.เกณฑ์การคัดเลือก -RT62111.2 KiB209
11.ปฏิทินจัดแข่งขันสหกิจศึกษา -RT6290.7 KiB187
12.ดาวน์โหลดวิธีการแทรกรูปภาพในธีมโปสเตอร์1.4 MiB358
13.ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวด ครั้งที่ 7 (Word File) 20.3 KiB184
13.ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวด-ครั้งที่ 7 (PDF File) 43.1 KiB217

 

ปฏิทินกำหนดการจัดกิจกรรมสำหรับ

งานแสดงนิทรรศการ และประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7

วันที่ 18 มกราคม 2562

คณะกรรมการสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี  ทำหน้าที่

–    คัดเลือกและให้คะแนนโครงงาน/ผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาฯ

–    ตัดสินการประกวดสถานประกอบการ             –  ตัดสินการประกวดผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

25 ต.ค. 61 คณะ/วิทยาลัย  ส่งรายละเอียด

– ชื่อบุคคลภายนอก (สถานประกอบการ)  จำนวน ๒ คน  เพื่อตัดสินการประกวดโครงงาน/งานนักศึกษาสหกิจศึกษา

รอบสุดท้าย

19 ต.ค. 61

ถึง 7 ธ.ค. 61

คณะ/วิทยาลัย

– เสนอชื่อสถานประกอบการ 2 แห่ง,  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 คน  เพื่อเข้าประกวดแข่งขัน  (ตามรูปแบบที่กำหนด)

– ส่งโครงงาน/ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2560  และภาคเรียนที่ 1/2561  จัดส่งได้ไม่เกิน  2 ผลงาน/ประเภท   โดยส่งบทความทางวิชาการ  พร้อมการตอบประเด็นคำถาม  ตามรูปแบบและเกณฑ์การให้คะแนน   และออกแบบโปสเตอร์ลงในธีม (Theme) ที่กำหนดให้  (ขนาด A0 ค่าสีแบบ CMYK ความละเอียด 300 dpi)   เพื่อเข้าร่วมประกวด ในโครงการฯ  สามารถ download  รูปแบบบทความทางวิชาการ, ประเด็นคำถาม   และธีม (Theme) โปสเตอร์  ได้ที่เวปไซด์  www.coop.rmutt.ac.th   (สำหรับธีม (Theme) โปสเตอร์ เริ่มดาวน์โหลดได้วันที่ 1 ต.ค. 61)
13 ธ.ค. 61

รอบคัดเลือก   ให้นักศึกษาเจ้าของโครงงาน/ผลงาน  ที่ส่งเข้าประกวดทำการนำเสนอผลงานฯ  ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้คะแนน ในรอบคัดเลือก  โดยมีเวลานำเสนอ  10 นาที/ผลงาน  สำหรับประภทนานาชาติให้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

— สำหรับสถานที่ จะดำเนินการจัดทำเอกสารแจ้งคณะ/วิทยาลัย อีกครั้ง —

17 ธ.ค. 61

 

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกสำหรับการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น  ทางเวปไซด์ของสำนักสหกิจศึกษา

ที่  www.coop.rmutt.ac.th

20 ธ.ค. 61  สำนักสหกิจศึกษาส่งบทความทางวิชาการ  (โครงงาน/ผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก)  ให้คณะกรรมการตัดสินผลงานจากภายนอก  ทำการพิจารณาเบื้องต้น
18 ม.ค. 62

 

ตัดสินรอบสุดท้ายสำหรับการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น  (โดยคณะกรรมการตัดสินจากภายนอก)

– เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือก  ต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินผลงาน  (ไฟล์ PowerPoint  ใช้ขนาดสไลด์ แบบมาตรฐาน 4:3  (ขนาดภาพ  1024 x 768 พิกเซล))

(ผลงานใดที่มีผู้จัดทำมากกว่า 1 คน  สามารถนำเสนอผลงานร่วมกัน  หรือส่งตัวแทนเพียงคนเดียวได้)

– ประกาศผลการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

– มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด  โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

                  — สำหรับสถานที่ จะดำเนินการจัดทำเอกสารแจ้งคณะ/วิทยาลัย อีกครั้ง —

ประเภทรางวัล

– ประเภทสถานประกอบการ

(1)  สถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น

(2)  สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น

– ประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่น  ในสถานประกอบการ

– ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น  ของนักศึกษาสหกิจศึกษามทร.ธัญบุรี  แบ่งเป็น  4 ประเภท  คือ

(1)  ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(2)  ประเภทสังคมศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์  และการจัดการ

(3)  ประเภทนานาชาติ   (เขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

(4)  ประเภทนวัตกรรม

การจัดส่งข้อมูลกลับมายังสำนักสหกิจศึกษา

  • โปรดส่งเป็นไฟล์ word และ .pdf และส่งทางอีเมล์  coop@mail.rmutt.ac.th  เท่านั้น   สำหรับข้อมูลต่อไปนี้

1. ชื่อบุคคลภายนอกเพื่อร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงาน

2. การตอบประเด็นคำถาม สำหรับการประกวดสถานประกอบการ, ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

3. บทความทางวิชาการ และการตอบประเด็นคำถาม  ของโครงงาน/ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

  • โปรดส่งเป็นไฟล์ .psd  และ .pdf     โดยบันทึกข้อมูลในแผ่น cd/dvd   และจัดส่งที่สำนักสหกิจศึกษา  สำหรับข้อมูลต่อไปนี้

1. โปสเตอร์โครงงาน/ผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  (จัดทำโปสเตอร์ (ขนาดเอ 0 ศูนย์) ค่าสีแบบ CMYK ความละเอียด 300 dpi)

ลงในธีม (Theme) ที่สำนักสหกิจศึกษากำหนด

ข้อแนะนำการตั้งชื่อไฟล์งาน  

เช่น  1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ส่งประกวดประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อโครงงาน/งาน คือ  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  สำหรับโปรแกรมการวัด ชั่ง  ตวง  วัตถุดิบ การผลิตเบเกอรี่
ในโรงงานอุตสาหกรรม
นักศึกษาเจ้าของผลงานคือ  1) นายศึกษา   ตั้งใจดี   2) นายสหกิจ   สหศาสตร์   3) นางสาวใจดี  มุ่งมานะ
ให้ตั้งชื่อไฟล์  ว่า :   วิทย์_การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ_บทความ และ  วิทย์_การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ_คำถาม

ขอสงวนสิทธิ์ในการรับข้อมูลทุกรายการ ต้องส่งจากงาน/แผนกสหกิจศึกษา ของคณะ/วิทยาลัยเท่านั้น

NC
NC

Comments are closed.