มาตรฐานนักศึกษา

  1. คุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา

มาตรฐานขั้นต่ำ

  1. นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชาตามที่สถานศึกษากำหนด
  2. นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติที่จะสําเร็จการศึกษาและไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางวินัยโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
  3. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา

    2.กิจกรรมต่างๆระห่วางปฏิบัติงาน

มาตรฐานขั้นต่ำ

  1. นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวันหรือประจําสัปดาห์
  2. นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าต่อผู้นิเทศงานและคณาจารย์นิเทศไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่10 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  3. นักศึกษาต้องส่ง(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและต้องแก้ไขตามที่คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานแนะนําให้เรียบร้อย
  4. นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้จากสถานประกอบการให้คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน

     3.มาตรฐานส่งเสริม

  1. ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษานักศึกษาควรนําเสนอผลการปฏิบัติงานต่อผู้นิเทศงานและผู้บริหารสถานประกอบการ