สภาวการณ์ปัจจุบันในตลาดแรงงานมีการแข่งขัน และความต้องการบัณฑิตที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้ง ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ส่งผลให้สถาบันการศึกษาของไทยต้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องตรงกับ   ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและสากล ทั้งความรู้ความสามารถในทักษะวิชาชีพและทักษะทางด้านสังคม รวมไปถึงการสื่อสารในภาษาสากลและนานาชาติ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงให้ความสำคัญกับสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตให้สามารถทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสได้พบกับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติงานจริง มีความพร้อมในด้านการประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยกับการทำงานจริงในสถานประกอบการ การปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในสถานประกอบการ การสื่อสารในองค์กร และการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ส่งผลให้เป็นบัณฑิตที่สามารถทำงานในสถานประกอบการได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา   จากการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการสนับสนุนจากสมาคมสหกิจศึกษาไทยได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการกำหนดแนวปฏิบัติ กระบวนการ วิธีการที่ทำให้นักศึกษาได้เป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้ความร่วมมือจากสถานประกอบการ จากการดำเนินงานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ และรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์การบรรลุความสำเร็จของการดำเนินสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนางานสหกิจศึกษาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดจากรูปแบบสหกิจศึกษา  เพื่อพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เหมาะสมกับแต่ละสาชาวิชาชีพ ทำให้นักศึกษาได้รับ   การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี