วิสัยทัศน์พันธกิจ

“เป็นองค์กรสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บัณฑิตมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมสู่การทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการทำงานตรงตามสาขาวิชาชีพ และให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิผล ตามมาตรฐาน เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
  2. ประสานเชื่อมโยงสนับสนุนเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ระหว่างหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยรวมไปถึงสถานประกอบการ ทั้งภายในและต่างประเทศ
  3. ส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ชีวิต ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม บริการจัดการเชิงธรรมภิบาล บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยพร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

อัตลักษณ์ (Identity)

          ของสำนักสหกิจศึกษา “COOP”

C = COOPERATE         ประสานความร่วมมือ

O = OCCUPATION       พัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ

O = OUTSTANDING     มีศักยภาพเป็นที่ปรากฏเด่นชัด

P = PERFORMANCE   พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์

นักศึกษา มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกรูปแบบ

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

“คิดอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันพัฒนา นำพาองค์กร สะท้อนความเป็นเลิศ ทางด้านทักษะวิชาชีพ”

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)

มองการไกล ใส่ใจหน้าที่ ภักดีต่อองค์กร