ผลการประกวด
ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566
banner
ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
Blue Futuristic Technology Desktop Wallpaper
ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
Black Minimalist Modern AI Robot Presentation (1)
ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
Black Minimalist Modern AI Robot Presentation
ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
2
ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
3
ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560