ประวัติความเป็นมา เครือข่ายฯ

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  จัดตั้งขึ้นโดย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  เป็นหนึ่งในเครือข่ายอุดมศึกษาที่มีมหาวิทยาลัย  วิทยาลัย และสถาบัน  จำนวน  45 แห่ง เป็นสมาชิก  ทั้งนี้ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน  มีหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (หรือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) (อว.) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้    

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์พร้อม มีคุณภาพมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2.  ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมระหว่างสมาชิกในเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่าย

3.  ส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และการเชื่อมโยงองค์กรผู้ใช้บัณฑิต สถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยให้สอดคล้องกับศักยภาพของเครือข่ายฯ

4.  เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน  ปัจจุบันมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่าย ซึ่งสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน มีทั้งหมด  45  แห่ง แบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้

 

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

*มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยชินวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (วิทยาลัยมิชชั่น)

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**

 

 

 

*มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิทยาลัยดุสิตธานี

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

 

 

 

 

*มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 

*มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

สถาบันรัชต์ภาคย์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

 

**ประธานเครือข่าย

*แม่ข่ายกลุ่มย่อย