DSC_2398

ผศ.ดร.สุรินทร์ แหงมงาม

ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา โทร. 0-2549-3620
S__217481220

ผศ.ดร.บิณฑสันต์ ขวัญข้าว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา
ผศ.ดร.สุรมงคล_นิ่มจิตต์_66

ผศ.ดร.สุรมงคล นิ่มจิตต์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา
725634

นางสาววัชรี อุตตะมะ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาและวิจัย/งานโครงการ โทร. 0-2549-3621
C9EE13C3-1148-401C-916B-AA5B3244D6AB

นางสาวพัชรา ขำสา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา/งานกองทุน/งานเลขานุการ โทร. 0-2549-3620
S__109494279

นางสาววาสนา สง่างาม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานสารบรรณ/งานแผนยุทธศาสตร์ โทร. 0-2549-3622
S__6545413

นางสาวนันธวรรณ เพชรล้ำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสารสนเทศและสถิติ โทร. 0-2549-3622