ขั้นตอนการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

1.

- เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือสำรวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และ แบบแจ้งรายละเอียดงานสหกิจศึกษา ให้กับสถานประกอบการ เพื่อสถานประกอบการสำรวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ก่อนส่งแจ้งรายละเอียดงานพร้อมจำนวนตำแหน่งงานที่ต้องการกลับมาที่คณะ ในช่องทางที่สถานประกอบการสะดวก (ไปรษณีย์ โทรสาร อีเมล์) 

- สถานประกอบการที่ประสงค์ขอรับนักศึกษา ส่งข้อมูลแบบเสนองานมายังสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี coop@mail.rmutt.ac.th หรืองานสหกิจศึกษาประจำคณะ (คลิกเพื่อดูข้อมูลติดต่อคณะ) ดาวน์โหลด >> สก 02 แบบเสนองาน

2.

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการในฐานข้อมูลพร้อมทั้งประกาศงานที่สถานประกอบการเปิดรับสมัครงานสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาทราบบนระบบออนไลน์ของแต่ละสาขาวิชา

5.

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษาประจำคณะ จัดส่งจดหมายสมัครงานพร้อมเอกสารหลักฐานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้สถานประกอบการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งสถานประกอบการจะแจ้งผลการคัดเลือก โดยส่งแบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก กลับมายังสำนักงานสหกิจศึกษาประจำคณะที่นักศึกษาสังกัด ทั้งนี้สถานประกอบการอาจนัดหมายสัมภาษณ์นักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ กับคณะหรือโทรศัพท์สัมภาษณ์นักศึกษาเป็นการเบื้องต้นได้