การประเมินผลให้นักศึกษา

การประเมินผลให้นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการ

 

นักศึกษาจะนำซอง Supervisor มอบให้กับพนักงานที่ปรึกษา โดยในซองนั้นจะบรรจุแบบประเมินผล 2 ชุด ดังนี้

  1. แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก ๑๔) พนักงานที่ปรึกษาจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด อย่างช้าที่สุดภายในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจจะชี้แจงผลการประเมินให้นักศึกษาทราบ
  2. แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน (สก ๑๕)
    • ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นผู้นิเทศงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่แทน
    • แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด ๑๐ ข้อ โปรดประเมินทุกข้อ เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล
    • โปรดให้คะแนนในช่องว่าง ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย – และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม(ถ้ามี)
    • เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดนำเอกสารฉบับนี้ใส่ซองประทับตรา ”ลับ” และมอบให้นักศึกษานำส่งงานสหกิจศึกษาคณะ/วิทยาลัย ทันทีที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา

ขอให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจแก้ไขรายงานให้นักศึกษาแล้วทำการประเมินผลเนื้อหาและการเขียนรายงาน ทั้งนี้นักศึกษาต้องแก้ไขรายงาน จัดทำรายงานให้สมบูรณ์และนำส่งให้มหาวิทยาลัย

**การส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลรายงานกลับไปยังมหาวิทยาลัย**

ปิดผนึกซอง Supervisor แล้วมอบให้นักศึกษานำกลับมาส่งด้วยตนเอง

3.  แบบประเมินผลรายงานวิชาการ

พนักงานที่ปรึกษาส่งแบบประเมินโดยตรงให้กับฝ่ายสหกิจศึกษาประจำคณะ ได้ที่ (เพิ่มข้อมูลของคณะ)