บันทึกข้อตกลง

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14:00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดประชุมและหารือเกี่ยวกับเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ บริษัท ปฐวิน จำกัด เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานและการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งบริษัท ปฐวิน จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้า โดยใช้กรรมวิธีและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสําอางตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง ASEAN GMP และ ISO 9001:2015 โดยมี ผศ. ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ  นายวรชาติ เหมือนสี่ไชย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางสาวภัควรินทร์ สิริธนินท์ฉัตร หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล และนายสิทธิชัย สุริยวงศ์ ฝ่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก บริษัท ปฐวิน จำกัด ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์บัณฑิต ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี

 

กันยายน 25, 2020

การประชุมและหารือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท ปฐวิน จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน […]
กันยายน 21, 2020

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัทไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยา […]
กรกฎาคม 12, 2019

ภาพบรรยากาศการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาค […]